Kategorier treff i 110 kategorier

Svar på språkspørsmål (700 treff)

Smittsom, smitteførende, smittebærende, smittefarlig

Det ser ut til at både sykdommer, folk, og materialer nå kalles smittsomme. Bør det ikke være mer nyansert?

Ordet smittsom er smittsomt, og det er ikke så rart, for det forenkler en hel del uten at det blir direkte uforståelig. Men vi tilrår en mer nyansert ordbruk.
 
Smitte brukes om det stoffet som forårsaker sykdom og kan overføres, f.eks. bakterier og virus. Også overføringen av smittestoffet kalles smitte.
 
Her er «systemet»:  
  • Sykdommer kan være smittsomme.
  • Folk, dyr og andre organismer kan være smittet og dermed være smittebærere/smittebærende (frisk eller syk).
  • Organismer og gjenstander med smittestoff i eller på seg kan være smitteførende.
  • Hvis risikoen er i fokus, kan det meste betegnes som mer eller mindre smittefarlig. (Dette ordet brukes sjeldnere om selve sykdommen.)
Det er mye vakling og overlapping i bruken av smittebærende og smitteførende. En av grunnene er at smittebærer til dels er blitt brukt spesifikt om friske smittebærere, slik at det har vært bruk for flere ord personer som fører med seg smitte. I dag skilles det oftest mellom syke og friske smittebærere. En smittebærer er forresten ikke nødvendigvis smitteførende i betydningen ‘smitteoverførende’.
 
I smittevernloven er smittefarlig brukt om materialer, og det er ikke spor av smitteførende. Til gjengjeld finnes det en forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander.
 
Vi anbefaler å praktisere noe à la systemet ovenfor, selv om det neppe noen gang har vært helt rendyrket. I dette systemet er altså smittsom reservert for sykdommer.

Både om fleire ting?

Kan ein bruka ordet både om meir enn to ting, altså til dømes både Ole, Dole, Doffen og Donald?

Ja, det kan ein heilt trygt gjera.

Det går nok ei diffus grense ein stad, kanskje meir estetisk enn grammatisk, men ein merkar gjerne når ein har trødd over grensa. Til dømes går dette heilt fint:

Både langrenn, hopp, alpint, lengdelaup på skeiser og ishockey er med i OL, men ikkje bandy.

Både er i slekt med begge og båe, og i rettskrivingsordbøkene (per september 2020) står det at både «eigentleg» tyder begge, så det er ikkje rart om folk lurer.

Men formelen både a, b og c er innarbeidd for lenge sidan, sjå til dømes dette friske dømet frå avisa Den Constitutionelle frå 1840:

Altså både a, b, c, d, e og f.

Ein litt annan formel er både a og b og c. Det er ikkje opplagt at dette er eit døme på bruk av både om meir enn to ting, for det kan òg stå for |både a og b| pluss c. I dette Kinck-sitatet frå Det Norske Akademis ordbok har både uklår rekkjevidd:

de rendte paa baade bryggetrapper og kaier og andet helvetesskap

Men det spelar altså inga rolle. I alle tilfelle er det innanfor.

 

Kategorier: Tall og talluttrykk

Hva betyr «innen»?

Hva ligger i ordet «innen»? Omfatter «innen torsdag» også torsdag, eller går grensa natt til torsdag klokka 00.00?

Dagen bør være medregnet, men man kan ikke stole på at det er ment slik. Den som skriver, bør velge andre formuleringer.

Tidspunkt: før (= greit!)

Når ordet etter «innen» betegner et tidspunkt, for eksempel torsdag klokka 12, er det grei skuring. Da betyr det det samme som seinest og før.

Tidsrom: seinest (men bruk helst noe annet!)

Når ordet etter «innen» betegner et tidsrom, som en dag eller et år, kan det være uklart hva som er ment: før eller seinest. Disse to nærsynonymene skiller lag når det er tale om tidsrom! Man bør velge det som passer av før eller seinest i stedet for innen − eller sette et tidspunkt som frist.

Det er særlig frister satt til den første i måneden (eller uka) som skaper tvil. Det er ikke rart om «innen 1. juni» tolkes som ‘før utgangen av mai’. Innen + årstall kan også være vanskelig å tolke – om man ikke alt er inne i det aktuelle året.

Hvis selve utsagnet åpner et tidsrom, som «innen to timer» (altså regnet fra nå), er det likevel greit å bruke innen.

Gammelt tvilsspørsmål

Diskusjonen er gammel. Under odelstingsforhandlingene om endringer i skatteloven i 1893 falt disse ordene: