Er dysleksi et «lyte»?

Kan dysleksi (medfødt dysleksi) defineres som et lyte?

Jeg underviser på lese- og skrivekurs for voksne med dysleksi. For at noen med diagnosen dysleksi skal kunne gå til hjelpemiddelsentralen og få låne kompensatoriske hjelpemidler som datamaskin og egnede programmer, må dysleksi betraktes som et lyte (folketrygdeloven paragraf 10-5 og paragraf 10-7).

 

Svar

Dette kan ikke avgjøres på bakgrunn av ordenes tradisjonelle og allmennspråklige betydning. Ikke engang medisinsk klassifikasjon er avgjørende. Det er derimot grensedragingen i selve regelverket. Derfor kan bare forvaltningen i den relevante sektoren gi et skikkelig svar på spørsmålet. Men mye tyder på at dysleksi kan regnes som et lyte eller i det minste kommer på linje med lyte i den aktuelle sammenhengen.

I Bokmålsordboka er dysleksi bare forklart som ‘lesevanske(r)’, mens lyte er forklart som ‘feil’ eller ‘skavank’, med brukseksemplene være uten plett og lyte og kroppslyte. Dette gir ikke noen rettledning. Det gjør merkelig nok heller ikke folketrygdloven. Her er ingen definisjon av lyte.

Men det er klart at folketrygdloven handler om stønad til mennesker med nedsatt funksjons- eller arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. Vi kan prøve å sirkle inn dette lytet.

St.meld. nr. 34 (1996–97) står det mye om skiftende definisjoner av funksjonshemming og lyte. Det går fram at dysleksi kan regnes som en (skjult) funksjonshemming, og funksjonshemming som ikke kommer av sykdom eller skade, går tydeligvis under betegnelsen lyte uten hensyn til ordets historiske bruk eller konnotasjoner.  

I et rundskriv står det:

Lyte omfatter tilstander som det ikke er naturlig å henføre under lovens begrep sykdom eller skade, men som likevel anses som medisinsk invalidiserende. Eksempel på lyte kan være klumpfot, psykisk utviklingshemming og dysleksi.

Et annet rundskriv går rett på sak når det gjelder stønad:

Stortinget har i Revidert Nasjonalbudsjett for 2014 vedtatt at tilskuddsordning for stønad til PC for skoleelever med lese- og skrivevansker skal gjeninnføres fra og med 1.8.2014.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter