Bynavn i Finland på finsk eller svensk?

Bør jeg bruke den finske eller svenske formen av navn på byer i Finland?

Svar

Der stedsnavn i Finland har både en svensk og en finsk form, bør en etter Språkrådets syn velge den svenske formen.

En bør altså skrive Esbo heller enn Espoo, Helsingfors heller enn Helsinki, Uleåborg heller enn Oulo osv.

At de svenske formene bør ha prioritet, er også nedfelt i Tanums store rettskrivningsordbok (10. utgave), der de er hovedoppslagsord, og i lista Utanlandske stadnamn på nettsidene våre.

Svensk er sidestilt med finsk som offisielt språk i Finland, men svensk er et mindretallsspråk som er under økende press. Bakgrunnen for å prioritere de svenske navnene i norsk, er et språkpolitisk ønske om å støtte opp under mindretallets språk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter