Sjøkvinne ved sida av sjømann?

Kan eg nytte sjøkvinne i staden for sjømann om ei kvinne som har gått til sjøs og arbeider t.d. i maskinen på eit skip?

Svar

Sjøkvinne er ikkje noko etablert og allment godteke norsk ord. Nyttar ein det, kan ein risikere at ein ikkje blir teken alvorleg.

Noko anna ord enn sjømann kjenner vi ikkje til som innarbeidd nemning på ein einskildperson. Sjøfarar har heilt galen valør. Men med sjøfolk kan ein av og til løyse problemet med kjønnsmarkering i fleirtal.

Andre gonger må ein nok skrive om for å få fram at det dreier seg om ei kvinne.

Den gravide sjømannen og skipsarbeidstakaren

Regjeringa Stoltenberg II bytte ut ordet sjømann i sjømannslova med arbeidstaker på skip mellom anna fordi lova inneheldt permisjonsreglar for «gravid sjømann», sjå denne pressemeldinga. Lova vart omdøymt til skipsarbeidslova. Men arbeidstakar på skip er ikkje eitt ord, og det er ikkje lett å bruke i alle samanhengar.

Sjøfolk i utenriksfart har protestert, men lova er vedteken. 

Det ser ut til at mange no bruker skipsarbeidar/skipsarbeider, men det ordet har vore brukt heilt annleis før. Ein har rett nok tidlegare vore inne på tanken om at sjømannen er sjalta ut av skipsarbeidaren, søk på skipsarbeidere i Stortingsforhandlinger 1963–64.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter