Altan, balkong, terrasse, veranda

Jeg lurer på hva som er forskjellen mellom altan, balkong, terrasse og veranda

Svar

Disse fire ordene brukes mye om hverandre i dagligtale. I fagspråk forsøker man gjerne å skille tydeligere, men skillet mellom altan og balkong kan absolutt diskuteres.

Vi skal gjengi noen definisjoner hentet fra K.M. Viestad: Byggeteknisk fagleksikon (Oslo, 1980). Vi setter det hele opp i mer eller mindre stigende rekkefølge fra bakkenivå i stedet for alfabetisk:

  • terrasse, i forbindelse med bygninger en planert avsats foran fasade. Fra terrassen er det vanligvis inngang til stua (stueterrasse) og trapp til nedenforliggende hage. Takterrasse er oppholdsrom på flatt tak.
  • veranda, åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til hus. Tak kan være understøttet av stolper, eller verandaen kan være lukket med store vinduer i veggfeltene, glassveranda. Fra verandaen fører som regel dør inn til stue og åpning eller dør og trapp ned til hage.
  • balkong, oppholdsplass på husfasade konstruert som et framspring med golv som fortsettelse av golvet i rommet innenfor. Balkongen kan bæres av bjelker som er utkraget fra golvet innenfor eller av konsoller.
  • altan, også kalt «takterrasse», ikke overbygd oppholdsplass på tak over bygning eller tilbygg. Den er forsynt med rekkverk eller balustrade. Altanen kan også være understøttet av søyler eller stolper.

Her (s. 83) er en definisjon som går ut på at altaner er understøttede balkonger. 

Slike forsøk på terminologisk nyansering står i kontrast den enkle forklaringen i Ordbog over det danske Sprog (ODD):

balkon det samme som Altan 1. (de to ord bruges uden fast bet[ydnings]forskel, men Balkon er næppe fuldt saa alm[indelig] i dagl[ig] tale som Altan)

+ (i løbet af 20. årh. øget brug af Altan 1 om denne bygningsdel i alm[indelige] boliger, hvorimod Balkon bruges om ældre, mere monumentale udbygninger, fx. på slotte (Slotsaltan er næppe alm. i 20.årh.)). En udvendig Balkon benævnes nu oftest en Altan. 

Men i Norge ble balkong generelt det vanligste for snaue hundre år siden.

Vi ser nok forsøk på å etterrasjonalisere eller utnytte en eldre og friere variasjon mellom nærsynonymer.

En flerspråklig byggeteknisk ordbok fra 1967 tar utgangspunkt i engelsk og bekrefter det som står i ODD:

  • balcony: balkong (norsk, svensk), altan (dansk)
  • porch: veranda
  • terrace: terrasse

Slottsbalkongen er nå de fleste steder omtalt som nettopp en balkong. Men vi kan finne unntak både i arkitetkturhistoriske verk og i en tale av kong Haakon (det eneste unntaket fra slottsbalkong på kongehusets nettsider).

Historien bak

I tillegg til rekkefølgen ovenfor kan noen ordhistoriske momenter gjøre det lettere å plassere fenomenene: Terrasse henger sammen med latin terra ‘jord’ og altan med latin altus ‘høy’. Balkong kommer via fransk balcon fra gammelhøytysk balko ‘bjelke’. Etymologien til veranda er til mindre hjelp, men ordet kan henge sammen med latin vara ‘stav’ gjennom et portugisisk ord for ‘rekkverk’.

Mer informasjon

Andre fagordbøker har opplysninger som likner på dem ovenfor, men definisjonene er sjelden helt sammenfallende. Dersom dere ønsker mer informasjon, kan dere ta kontakt med organisasjonen Standard Norge, der det finnes fagfolk som arbeider med byggstandardisering, og som kan ha supplerende terminologi.

Tillegg etter publisering av svaret

Det er helt fåfengt å skrive til Språkrådet og klage på definisjonene ovenfor. Språkrådet kan bare registrere hva som er gjengs språkbruk i fagmiljøene. At begrepet takterrasse er umulig fordi terra opprinnelig viser til ‘jord’, er en typisk innvending fra lesere. Men slike etymologiske «fakta» betyr ingenting når et ord er innarbeidet. Takterrase er gammelt i andre språk også, som dansk og svensk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter