Datoar

Korleis skal datoar med siffer skrivast på norsk? Kan ein forresten sløyfe punktum i f.eks. «8. februar» eller i «perioden 8.–12. februar»?

Svar

Rekkjefølgja er dag–månad(–år).  Ein kan skrive anten 8.2.2015 eller 08.02.2015 (med eller utan årstalet). Punktuma kan ikkje sløyfast i noko tilfelle (det har vore valfritt før ei tid), og det skal vere mellomrom etter punktum.

Hundreåret kan sløyfast når det ikkje er fare for mistyding, altså t.d. 8.2.15. Men null kan ikkje sløyfast i årstalet, så ein lyt skrive t.d. 8.2.05.

I vanleg tekst brukar ein helst ikkje null føre dag og månad. Ein bruker gjerne òg den naturlege formuleringa 8. februar 2015.

Det skal ikkje nyttast bindestrek, skråstrek eller romartal ved datering. Ein kan t.d. ikkje skrive 8/2–15 om det skal vera innanfor rettskrivinga.

Spesielle samanhengar

I tabellar kan ein nytte sekssifra oppstillingar: 040895, 140266, 010215.

Standard Norge har slutta seg til den internasjonale standarden med den omvende rekkjefølgja av den tradisjonelle norske, dvs. at dei skriv t.d. 2000-12-24 for 24.12.2000. Språkrådet har bestemt at dette formatet kan brukast i tekniske samanhengar (ved utveksling av data, i kronologiske lister o.a.). Elles bør ein halde seg til den vanlege rekkjefølgja.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter