Nordkvinne

Det kjennest feil og rart for meg som kvinne å bli kalla for nordmann. Eg er jo ikkje mann. Kan eg bruke nordkvinne i staden?

Svar

Nordmann kan brukast om folk av begge kjønn. Ingen kan nekte deg å skrive nordkvinne, men ver klar over at det kan verke litt påfallande.

Nynorskordboka definerer nordmann som ‘person frå Noreg’. Historisk har ordet mann vore brukt om menneske uavhengig av kjønn. Etter kvart har tydinga ‘menneske av hankjønn’ blitt meir dominerande, og i lys av dette er det ikkje så merkeleg at du reagerer mot å bli kalla nordmann.

Det er ikkje noko i vegen for å bruke ordet nordkvinne. Dette ordet er noko brukt, men ikkje så mykje at vi kan seie at det er etablert i norsk allmennspråk. Ofte kan det vere vel så naturleg å bruke uttrykket norsk kvinne. Om ein ikkje vil spesifisere kjønnet, kan ein elles bruke adjektivet norsk aleine, som i «eg er norsk».

Du kan lese meir om kjønn, språk og ideologi i denne artikkelen frå Språknytt. Søk i svarbasen etter «nordmann», så finn du svar på eit liknande spørsmål.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter