Kva skal stå etter Hei og etter Kjære?

Når ein innleier eit brev med eit Hei eller God dag som står åleine på lina (eller berre med namn etter), skal ein då nytta komma, punktum, ropeteikn eller ingenting? Og kva skal stå etter Kjære?

 

 

 

Svar

Komma etter helsingar som Hei, Hallo og God dag er gale når ordet står åleine, men rett når det står føre namnet til mottakaren.

Det skal ikkje stå komma mellom Kjære og namnet.

Vi bruker ikkje punktum (dersom det ikkje kjem meir tekst på lina).

Utropsteikn er valfritt. 

Relevante døme står til slutt i denne artikkelen.

Hei er ein interjeksjon, eit utropsord, så etter gamle reglar skal det stå utropsteikn etter. Men det har gått inflasjon i helsinga, så utropsteikn kan av og til verka overdrive. Den som skriv, må få velja i samsvar med situasjon, mottakar og sinnsstemning. 

Den same regelen gjeld om ein tek med etternamnet, men mange tykkjer at kombinasjonen er påfallande, og at Hei uansett gjer seg best mellom vener og kjende. Ein kan difor gjerne bruka God dag, NN og Gode NN oftare når ein skriv til nokon ein ikkje kjenner godt, og ein kan gjerne reservera utropsteiknet for spesielle høve. Kjære NN kan brukast som før.

Kjære er ikkje ein interjeksjon, så her har utropsteiknet aldri vore obligatorisk. Det er valfritt, som ein humørmarkør. Kjære står dessutan direkte til namnet (til den «kjære» personen), og difor skal det ikkje vera komma etter.

Alternativa er altså

Hei!
Hei, Anna!
(Hei, Anna Etternamn!)

(Utropsteikn er mest sannsynleg når ordet står åleine.)

Hei
Hei, Anna
(Hei, Anna Etternamn)

Same regelen gjeld for alt frå Hallo til God dag. (Men etter Gratulerer kan ein ikkje godt sløyfa utropsteiknet!)

Vidare:

Kjære Anna
Kjære Anna Etternamn
Kjære Anna!
(Kjære Anna Etternamn!)

Same regelen gjeld for Gode.

Merk at fyrste lina i neste avnsitt alltid skal innleiast med stor forbokstav!

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter