Brann i rosenes leir

Kva tyder uttrykket «brann i rosenes leir», og kva heiter det på nynorsk?

Den amerikanske uavhengighetserklæringen på nynorsk

Kva heiter «den amerikanske selvstendighetserklæringen» på nynorsk? Skal det vere stor forbokstav i «den»?

Den i nynorsk (for han/ho)

Kan den i dag brukast i nynorsk i tilfelle som desse?

Har du høyrt denne songen før? Nei, eg har aldri høyrt han (den).
Har du høyrt denne visa før? Nei, eg har aldri høyrt ho/henne (den).

Den truande faren

På bokmål er det skilnad på den troende faren og den truende faren. Må begge delar heite den truande faren på nynorsk?

Dybdelæring: djupnelæring eller djuplæring?

Kva heiter dybdelæring på nynorsk?

Kløyvd infinitiv

Kva er kløyvd infinitiv, eigentleg? Kan ein framleis nytta det i skrift? Kvar finn eg opplysningar om kva verb som skal ha a-ending i dette systemet?

Kva gjeld?

Kan ein bruke kva gjeld på nynorsk, til dømes «Kva gjeld kvaliteten, er den lågare enn venta»?

Kyrkjer, skular og sjukehus: nynorsk eller bokmål i namnet?

Har kyrkjer, skular og sjukehus faste namn, eller skal ein omsetja namna til den målforma ein brukar elles i teksten? Døme: Oslo domkirke, Helgheim kyrkje, Nordbygda skule og Oslo universitetssykehus. 

Rettleiing og veiledning

I den seinare tid har orda vegleiing og vegleiar dukka opp i stadig fleire dokument på nynorsk. Dette er vel eit forsøk på å «nynorskifisere» bokmålsorda veiledning og veileder?

Sjåast eller sest?

Heiter det vi sjåast eller vi sest på nynorsk? Det verkar som om sjåast er det vanlege?

Spillvarme og liknande på nynorsk

Kva heiter spillvarme på nynorsk? Eg ser at somme skriv spel-.

Stadnamn og målform

Kan ein skrive Østensjøvannet eller andre stadnamn med bokmålsformer i ein nynorsktekst?

Streaming = strøyming eller strauming?

På bokmål er saka grei: to stream = å strømme, og streaming = strømming. Men heiter det å strøyme eller å straume på nynorsk?

Tilhørighet og samhørighet på nynorsk

Bør det heite tilhøyrigheit, tilhøyrsle, tilhøyring eller tilhøyrigskap? Kva med samhøyrigheit og så vidare?

Uttalen av «de» på nynorsk

Korleis skal pronomenet de (2. person fleirtal) uttalast på nynorsk?