Peer review

I vårt fagmiljø snakkar vi ofte om peer reviews. Er fagfellevurdering eit godt avløysarord for dette?

Svar

Ja, fagfellevurdering er eit godt ord for peer review.

Vi tilrår fagfellevurdering for den engelske termen peer review. Dette er ein prosess der vitskaplege arbeid blir vurderte av ekspertar på det fagområdet det gjeld. Det engelske ordet peer høver det å omsetje med fagfelle i denne samanhengen. Både fagfelle og fagfellevurdering har etter kvart fått innpass i mange akademiske miljø.

Kollegavurdering er mindre brukt og kan kanskje reserverast for noko litt anna.

Les meir om dette og nærskylde omgrep i Språknytt.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:22.05.2022