På godt norsk – avløserord

Her er ei liste over en del norske ord som kan brukes i stedet for de tilsvarende engelske.

Lista representerer ikke et påbud eller vedtak fra Språkrådet, men bygger på forslag fra fagfolk og enkeltpersoner. Språkrådet står for utvalget. En skråstrek skiller mellom nynorsk og bokmål.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

ImportordAvløserord

A

 
@ krøllalfa
abort (IKT) programbrudd, programavbrudd
access tilgang
access code tilgangskode
access point tilgangspunkt
account manager kundeleiar/kundeleder, kundeansvarleg/kundeansvarlig, kundekontakt, jf. key account manager
actionfilm spenningsfilm, valdsfilm/voldsfilm
adde (IKT) leggje til, leggje inn / legge til, legge inn
advocacy campaign påverknadskampanje/påvirkningskampanje
aftershave etterbarberingsvatn/etterbarberingsvann
agenda sakliste, dagsorden; (tids)planleggjar/(tids)planlegger, sjuande sans / sjuende sans
aircondition(ing) klimaanlegg, luftkondisjonering
all hazards approach

heilskapleg faretilnærming / helhetlig faretilnærming, generell faretilnærming, fullstendig faretilnærming

allround- altmogleg-/altmulig-, allsidig, allmenn-, universal-
allrounder allsidig person, altmoglegperson/altmuligperson, mangkunnig person, faktotum, «potet»
amplifier forsterkar/forsterker
applet miniprogram, javasnutt
approach tilnærming(småte), framgangsmåte, (innfalls)vinkel
art director (AD) kunstnarleg leiar/kunstnerisk leder (teater m.m.); grafisk formgjevar/formgiver (rekl.); reklamesjef (arb.liv)
att: (av eng. «attention») ved, v/ (ev. skriv ein berre namnet på ny linje)
attach leggje/legge ved, sende med
attachment vedlegg
audition prøvespel/prøvespill, rolleprøve, opptaksprøve
auditory icon lydikon, lydlogo, auditivt ikon, jf. earcon

B

Til toppen
babyboom babybølgje/babybølge, fødselsbølgje/fødselsbølge, jf. boom
babyboomer babybølgjebarn/babybølgebarn, fødselsbølgjebarn/fødselsbølgebarn
babymoon

svangertur, svangersvipp, førbarselreise

baby lag

vaketåke/våketåke

baby shower

babygåvedryss/babygavedryss, ventefest, førbarselsfest

backbone stamnett (IKT)
backing støtte, hjelp, oppfølging (allment); komp, akkompagnement, støtte (mus.); jf. oppbacking, backup
backlash tilbakeslag, motreaksjon
backlist tittellager, tittelportefølje (allment); bokportefølje (i forlag)
backlog restanse, etterslep
back-office kontortenar(program)/kontortjener(program) (IKT); kontorstøtte (adm.); jf. front-office
backpacker ryggsekkturist (humor.: trekksekk, jf. trekkfugl)
backslash (\) omvend skråstrek / omvendt skråstrek
backstage bak scenen, bakscenes
backtracking tilbakesporing (IKT)
backup reservekopi, tryggingskopi/sikkerhetskopi (IKT); støtte, hjelp, oppfølging (allment); jf. backing
bake-off ferdigheva/ferdighevet, halvsteikt/halvstekt (bakverk som er klargjord for heving og steiking); ferdigsteikt/ferdigstekt; bakekonkurranse (tv-program)
balanced scorecard balansert målstyring
barbecue (hage)grill; grillmat; grillfest
beacon mobilfyr
beacon technology mobilfyrteknologi, nettvardeteknologi
bear market bjørnemarknad/bjørnemarked 
benchmark referansenivå, -norm, -verdi, styringsmål, (allment/nær.liv); fastmerke (landmåling)
benchmark test yteprøve (IKT)
benchmarking referansemåling, referansenormering, styringsnormering
best practice mønsterpraksis
blackout jernteppe, minnesvinn (allment); mellombels medvitstap / midlertidig bevissthetstap (med.); stort straumbrot / stort strømbrudd (tekn.)
blackpacker (humor.:) svartsekk (jf. backpacker)
blooming punktforteikning/punktfortegning, svelling (tekn., IKT)
body trusetrøye, trusebluse
bodybuilder kroppsbyggjar/kroppsbygger
bodybuilding kroppsbygging
bodyguard livvakt
booke (inn) bestille, tinge; reservere; skrive seg inn
booking bestilling, tinging; reservasjon
bookmark bokmerke, favoritt
boom høgkonjunktur/høykonjunktur (økon.), brå oppgang, brå oppsving (allment); i ordsammensetninger gjerne -bølgje/-bølge, jf. babyboom
booster forsterkar/forsterker, effektforsterkar/effektforsterker, sluttforsterkar/sluttforsterker
boote starte (datamaskin), kaldstarte, jf. restart
brain drain hjerneflukt
brainstorming idédugnad, idémyldring
branding merkevarebygging (nær.liv); brennemerking (tatoveringsteknikk)
breakdance breikdans
breakdown samanbrot/sammenbrudd, havari, driftsfeil, oppdeling, spesifikasjon
breaking news siste nytt, nyhendevarsel/nyhetsvarsel, akkurat no / akkurat nå, no:/nå, siste
browse bla, bla igjennom, lese
browse path katalogstig/katalogsti, filstig/filsti (IKT), jf. search path
browser / web browser nettlesar/nettleser
bug programfeil, programlus, jf. debug
build versjonssteg, versjonstrinn (IKT)
bull market oksemarknad/oksemarked 
business-to-government (B2G)/ business-to-admnistration (B2A) handel med offentleg sektor / handel med offentlig sektor
business-to-business (B2B)

handel mellom næringsdrivande / handel mellom næringsdrivende, handel mellom bedrifter, bedriftshandel

business-to-consumer (B2C) detaljhandel
business-to-government (B2G) sal til det offentlege / salg til det offentlige
(= business-to-administration (B2A))
button (jakke)merke (allment); knapp (IKT)
by-line (byline) namnestripe/navnestripe, signatur
byline picture signaturbilete/signaturbilde

C

Til toppen
cageball burball
call center (call centre) kundesenter, kundetelefon, jf. help desk
calling dørtelefon (på hus)
canyon gjel, kløft, juv
canyoning juving, juvvandring
cap skyggelue, kaps
carjacking bilkapring
carport open garasje / åpen garasje, bilbås
case (jf. case study:) kasus, tilfelle, sak, emne, eksempeltilfelle (-person osv.), døme(tilfelle), typeeksempel, typedøme; undersøkelsesobjekt, granskingsemne
case study kasusstudie, tilfellestudie, eksempelstudie, dømestudie
cash management likviditetsstyring
catering matlevering; selskapsmat
cellulite appelsinhud, cellulittar/cellulitter
chat nettprat
chatbot samtalerobot, praterobot
chatte prate på nettet, nettprate, (humor.:) tjatte, tjatre
child grooming barnelokking
chip (data)brikke, integrert krins / integrert krets, jf. integrated circuit, microchip
chips potetgull, potetlauv/potetløv; (mer allment:) flak, spon
chunk klump, bit
chunking knipping (psyk., tekn.)
citizen science grasrotforsking
clickbait klikkagn, klikkfang
clou (frå fransk) høgdepunkt/høydepunkt, glansnummer
cloud computing nettsky (IKT)
clue nøkkel, kjerne, poeng
clutch koplingspedal, kløtsj
coach trenar/trener, leiar/leder, rådgjevar/rådgiver, kusk
coache trene, rettleie/veilede
co-branded samprodukt
co-branding merkevaresamarbeid
cole slaw kålsalat
comeback nydebut
common sense sunn fornuft, folkevett/folkevit
community nettstamme, nettgruppe, nettsamfunn (på Internett)
community-ansvarleg nettvert, redaktør, nettstammeansvarleg/
-ansvarlig, nettgruppe-, nettsamfunn- (på Internett)
competitive edge konkurransefordel, konkurranseforsprang
compliance etterleving/etterlevelse; samsvar; medvilje, medvilligheit/medvillighet (med., psyk)
connector port, utgang, kontakt, koplingspunkt (maskinvare); portnar/portner, bindeledd (programvare)
content management innhaldsstyring/innholdsstyring
controller rekneskapsleiar/regnskapsleder, økonomioppfølgjar/økonomioppfølger, kontrollar/kontroller
cookie informasjonskapsel, infokapsel, kjeks (IKT)
copyright opphavsrett
corner hjørnespark, hjørnekast (idr.)
cottage cheese hytteost, husmannsost
cover charge inngangspengar/inngangspenger, kuvertavgift, entré
crabsticks krabbepinnar/krabbepinner
cracker dataknekkjar/dataknekker, datainnbrytar/datainnbryter, datavandal, datapirat
crew stab, arbeidslag, gruppe, besetning, mannskap
cross media publishing tverrpublisering
crowd funding kronerulling (på nett), pengeinnsamling, folkefinansiering
crowdsourcing (nett)dugnad
cyber- kyber- (brukt om datamaskiner og Internett-universet)
cyberstalking nettforfølging/nettforfølgelse, nett-elting, nettsjikane, netterror

D

Til toppen
data mart datatorg, avdelingsdatabasehus, avdelingsdatavarehus
data warehouse datavarehus, datalager, databasehus
deadline leveringsfrist, tidsfrist, dødstrek
debug avluse; feilsøkje/feilsøke; rette programfeil, fjerne programlus; jf. bug
dedicated engasjert, ihuga, heilhjarta/helhjertet (allment); dedisert (litt.); dedikert, (særskilt) tilordna/tilordnet og tilpassa/tilpasset (IKT)
default standard(verdi), standardinnstilling (grunn-, forhånds-, leverandør-, produsent-)
design formgjeving/formgivning, utforming, jf. layout
designer formgjevar/formgiver
desktop publishing (DTP) skrivebordssetjing/skrivebordssetting
direct mail direktereklame
disc-at-once heilbrenning/helbrenning, einøktsbrenning/enøktsbrenning, jf. session-at-once
disc-jockey (DJ) plateprater, platesnurrer, platekusk, plateryttar/platerytter, diskjockey
disclaimer ansvarsfråskriving, atterhald / ansvarsfraskrivelse, forbehold
discman lommedisko (for cd), lommespelar/lommespiller (for cd), jf. walkman
dispenser behaldar/beholder (for t.d. pappbeger)
display skjerm, teiknrute/tegnrute, (tekst)vindauge/(tekst)vindu (t.d. på telefonen)
docu-soap dokumentarsåpe, dokusåpe
dot (uttalt «dått» etter eng.) punktum (i Internett- og e-postadresser)
dotcom-selskap nettselskap
double backslash (\\) dobbel omvend skråstrek / dobbelt omvendt skråstrek, jf. backslash
double slash (//) dobbel skråstrek / dobbelt skråstrek, jf. slash
doughnut (amerikansk) smultring
downlight innbygd (tak)lys, nedlys
drawback ulempe, bakdel, mangel
drill down datadrilling, databoring
driver drivar/driver (norsk uttale), styreprogram
dummy modell, prototyp

E

Til toppen
e(-) e- (= elektronisk) (IKT)
earcon lydikon, lydlogo, jf. auditory icon
e-book reader, e-book device lesebrett
e-business e-forretningar/e-forretninger, e-forretningsdrift;
e-forretning (om det enkelte firmaet)
e-cash e-pengar/e-penger, digitale pengar / digitale penger
e-commerce e-handel, netthandel
economies of agglomeration samlokaliseringsfordelar/samlokaliseringsfordeler
editor redigeringsprogram (IKT)
edutainment leik-og-lær/lek-og-lær(-program), kunnskapsleik/kunnskapslek
e-learning e-læring
e-mail jf. mail
embed bygge inn / byggje inn
empower myndiggjere/myndiggjøre
empowerment myndiggjering/myndiggjøring
enter(tast) linjeskift(tast), retur(tast)
entertainer underhaldar/underholder, underhaldningsartist/underholdningsartist, enterteinar/enterteiner
equalizer tonekontroll; utjamnar/utjevner, utjamningsfilter/utjevningsfilter, jf. graphic equalizer
e-reader lesebrett
establishment, the det beståande / det bestående (samfunnet), etablissementet
e-tailer e-taljist, nettkjøpmann
eyeliner kajal, augeblyant/øyeblyant, jf. lipliner
eyewear augetøy/øyetøy

F

Til toppen
facility management eigedomsforvaltning/eiendomsforvaltning, bygningsforvaltning
faction faksjon (fakta + fiksjon)
factoring faktoring, fakturakreditt
fair rimeleg/rimelig, rettferdig, real, ærleg/ærlig
fan tilhengjar/tilhenger, beundrar/beundrer
fanklubb beundrarklubb/beundrerklubb, venelag
fast food kjappmat, hurtigmat, snøggmat, gatekjøkkenmat, fast-food, jf. junk food
fatbike tjukksykkel, tjukkel
feature preg-, bakgrunns-, dokumentar-, interesse-, tema- (i ymse samansetjingar, t.d. med -artikkel , -journalistikk)
feedback tilbakemelding, respons, reaksjon
fight (hard eller intens) kamp, hardt oppgjer / hardt oppgjør, fait
fighte slåss/slåst, kjempe, konkurrere, faite
fighter kjempar/kjemper, faitar/faiter
fighting spirit kampånd, kampglød, gå-på-humør
file server filtenar/filtjener
finish sluttspurt; finpuss; finisj
flap klaff (t.d. vengeklaff på fly)
flatmate bufelle/bofelle, medbuar/medboer
flatshare bufellesskap/bofellesskap, medbuarskap/medboerskap
flight (fly)avgang, (fly)rute
flight recorder ferd(s)skrivar/ferd(s)skriver
flip-over arktavle, papirtavle, stativblokk, flippover
flop fiasko, flopp
flow strøm; (psyk.:) flyt
flow chart flytskjema, flytdiagram
food processor kjøkkenmaskin, matmølle, matprosessor, matkvern
food truck matbil (blir allerede brukt som avløserord i mange aviser)
footer botntekst/bunntekst, jf. header (IKT)
franchise forhandlarrett/forhandlerrett
franchising forhandlarrettssamarbeid/forhandlerrettssamarbeid
freelance frilans (adj.); frilansar/frilanser (subst.)
frisbee skjenebrett, sendeplate, disk
front-office kontorklient(program), jf. backoffice
frozen shoulder frosen skulder / frossen skulder (med.)
fun fact morofakta
fund raising pengeinnsamling, innsamlingsaksjon
fuzzy logic flytande / flytende logikk, lodden logikk, linn logikk

G

Til toppen
gadget dings
gate utgang (på flyplass)
geek datafrik, datafantast; særling; dust
General Data Protection Regulation (GDPR) personvernforordningen (PVF)
ghost writer skyggeforfatter / skuggeforfattar
Global Positioning System (GPS) globalt posisjonsystem (GPS)
golden goal førstemålssiger/førstemålsseier, «første målet vinn» / «første målet vinner»
goodwill velvilje, godvilje
governance styring (og ettersyn); delaktighetsstyring; styresett
graphic equalizer grafisk tonekontroll, jf. equalizer
green holområde/hullområde (i golf)
greenkeeper golfgartnar/golfgartner
gründer grunnleggjar/grunnlegger (nøytralt); jobbar/jobber (negativt); jobbskapar/jobbskaper (positivt)
guide omvisar/omviser, turleder/turleiar, reiseleiar/reiseleder, gaid
guts (ha) mot, pågangsmot, vågemot, karakter(styrke), tæl, nerk; (være/vere) modig, djerv, uredd, ikke/ikkje skvetten

H

Til toppen
hacker datakløppar/datakløpper; datasnok
halfpipe (snø)renne (jf. takrenne), halvpipe («i pipa»), halvrør («i røret»)
handout støtteark
handsfree handfri/håndfri (mobiltelefon); (ledning med mikrofon:) snakkesnor
hanggliding hengeflyging, hengegliding
hangover fyllesjuke, tømmermenn, bakrus
happy hour billigtime, timetilbod/timetilbud
hard disk platelager, harddisk
hardware maskinvare
hashtag emneknagg, emnetagg, skigard
hat trick trillingmål
heade nikke, skalle, stange, hedde
header topptekst, jf. footer (IKT)
heading (fotball) hovudstøyt/hodestøt
headhunte handplukke/håndplukke, drive hovudjakt / drive hodejakt
headhunting handplukking/håndplukking, hovudjakt/hodejakt, utveljing/utvelging
heading overskrift, tittel (media); nikking, hedding (idr.)
heavy rock tungrock
help desk hjelpesentral, hjelpeteneste/hjelpetjeneste, kundehjelp, svarteneste/svartjeneste, jf. call center og support
hibernation mode dvalemodus (IKT)
highlight høgdepunkt/høydepunkt
hit-and-run ram og røm
hi-tech høgteknologisk/høyteknologisk
holding company eigarselskap/eierselskap, holdingselskap
horrorfilm grøssar/grøsser, skrekkfilm
host (med eng. uttale) hotell, vertsteneste/vertstjeneste (IKT)
hoste (med eng. uttale) leige ut / leie ut [plass til] programvare og bruk av programvare på datamaskiner over Internett, jf. web hotel
hosted (med eng. uttale) utleigd/utleid
hosting (med eng. uttale) netthotell, utleige/utleie
hostmaster namnemeister/navnemester, namneforvaltar/navneforvalter (for særskilde Internett-tenester)
hotlist favorittliste, yndlingsbokmerke/yndlingsbokmerker (IKT)
house huse (andres operative maskinvare i eigne lokale mot betaling), jf. hoste
housed husa/huset
housing husing
human resource manager personalsjef, personalkonsulent

I

Til toppen
image uttrykk, (personleg/personlig) stil, profil, omdømme, ry
implementere setje i verk/iverksette, setje ut i livet / sette ut i livet, gjennomføre
India pale ale indiaøl
influencer påverkar/påvirker
infomercial infoklame
infotainment info(r)nøyelse, nyheitsunderhaldning/nyhetsunderholdning, tabloid-
in-house intern-, firma- (i samansetjingar), sjølv/selv, på huset
inline skates («linjeskøyter», dvs. rulleskøyter med hjulene på rekke:) rulleskøyter, rulleblad
inside trading innsidehandel
insider innsidar/innsider
instant coffee pulverkaffi/pulverkaffe
instant message direktemelding, hurtigmelding, snøggmelding
instant messaging (IM) direktemeldingst(j)eneste, snøggmeldingsteneste/hurtigmeldingstjeneste
integrated circuit integrert krins / integrert krets, (data)brikke, jf. chip
interface grensesnitt
Internet service provider (ISP) internettenesteytar/internettjenesteyter, tenesteytar på Internett / tjenesteyter på Internett

J

Til toppen
jetlag jet(t)sjuke/jet(t)syke, jet(t)ørske, døgnville/døgnvillhet
jingle lydvignett, lydlogo
joint venture fellesføretak/fellesforetak, samarbeidsprosjekt
joystick styrespak, kontrollspak
junk food søppelmat, usunn mat, gatekjøkkenmat, pløsemat, jf. fast food
just-in-time-prinsippet i-rett(e)-tid-prinsippet, der-og-da-prinsippet

K

Til toppen
keeper målvakt
key account manager nøkkelkundeleiar/nøkkelkundeleder, nøkkelkundekonsulent
keyboard (tangent)fjøl, (tangent)brett (mus.); tastatur (IKT)
kick-off avspark (idr.); oppstart, start (allment)
killer application («killer app») tetprogram, vinnarprogram/vinnerprogram (IKT)
knowhow fagkunnskap, faginnsikt, ekspertise
knowledge management kunnskapsforvaltning

L

Til toppen
laptop berbar (datamaskin, pc) / bærbar (datamaskin, pc) (IKT)
layout grafisk utforming, oppsett, bladbunad, jf. design
leading zero leiande null / ledende null, førestilt null / foranstilt null
leasing leigefinansiering/leiefinansiering
leisure wear fritidsklede/fritidsklær
lighter (sigarett-)tennar/(sigarett-)tenner
link lenkje/lenke, peikar/peker, kopling (IKT)
lipgloss leppeglans
lipliner leppeblyant, leppekajal, jf. eyeliner
literacy skriftkultur, skriftkunne/skriftkyndighet, tekstkompetanse, litterasitet
live direktesend/direktesendt, direkte
loin (om fisk:) rygg (f.eks. torskerygg), ryggstykke, ryggfilet (uten halestykket)

M

Til toppen
mail e-post, e-brev, e-melding, jf. e-mail
maile sende e-post, e-poste
mailing list adresseliste, (e-)postliste, utsendingsliste
mainstream- hovudstraums-/hovedstrøms-, midtstims-, midtstraums-/midtstrøms-
makerspace folkeverkstad/folkeverksted
makeup sminke
management leiing/ledelse (bedrifts-), styring
management consultant bedriftsrådgjevar/bedriftsrådgiver, strategirådgjevar/strategirådgiver
manager leiar/leder, sjef, forretningsførar/forretningsfører, impresario, arrangør
mansplaining gubbedosering, gubbebelæring / gubbelæring, mannstruering, stutgreiing
manual handbok/håndbok
marketing marknadsføring/markedsføring
mashup nettfletting (IKT)
match kamp (idr.); jambyrdig motstandar / jevnbyrdig motstander, make; (full) klaff
matche passe saman med / passe sammen med, stå til; komme opp mot, måle seg med
m-commerce (mobile commerce) m-handel, mobilhandel
memory card minnekort
memory stick minnepinne
metallic (med) metallglans
microchip (data)brikke, mikrobrikke, integrert krins / integrert krets, jf. chip, integrated circuit
mindfulness oppmerksomt nærvær / merksamt nærvær, ans
mnemonic hugsesymbol/huskesymbol, hugseregle/huskeregle
mnemonics hugsekunst/huskekunst, mnemoteknikk
moderator debattleder, ordstyrer
motion capture rørsleopptak/bevegelsesopptak
mountain bike terrengsykkel, jf. offroad-sykkel
mountain biking terrengsykling, jf. offroad-sykkel
multitasking fleiroppgåvekjøring/fleroppgavekjøring (IKT)
multi touch-screen fleirtrykksskjerm/flertrykksskjerm (IKT)
musical musikkspel/musikkspill, musikal
must (eit/et) må, nødvendigheit/nødvendighet
mute sordin, dempar/demper

N

Til toppen
namedropping namnestrøing/navnestrøing, -dryping/drypping, -skvetting
netbook miniberbar/minibærbar (datamaskin, pc) (IKT)
news on demand nyheiter etter (ved) behov, på bestilling / nyheter etter (ved) behov, på bestilling, jf. on demand
newsfeed nyheitsvarsling/nyhetsvarsling, -mating
newsgroup temagruppe, nyheitsgruppe/nyhetsgruppe, diskusjonsgruppe (IKT)
noise words støyord (IKT)
notebook berbar (datamaskin) / bærbar (datamaskin) (IKT)

O

Til toppen
offline (off-line) nedkopla/nedkoplet, fråkopla/frakoplet, jf. online
off-piste laussnøkjøring/løssnøkjøring, frikjøring
offroad-sykkel terrengsykkel, jf. mountain bike
on demand etter behov, behovs-, -bestillings-, tingings-, på førespurnad / på forespørsel, jf. news, print, publishing og video on demand
on-hook dialing rørlaus oppringing / rørløs oppringing
online (on-line) oppkopla/oppkoplet, tilkopla/tilkoplet, på nettet (IKT); tilgjengeleg/tilgjengelig eller «med» (sjargong), jf. offline
oppbacking oppbakking, jf. backing
option val/valg, moglegheit/mulighet (allment); opsjon (økon./pol.); funksjonsval/funksjonsvalg (IKT)
orphan drug smalt lækjemiddel / smalt legemiddel, fåbrukarmedikament/fåbrukermedikament
outlet fabrikkutsalg, merkevareutsalg
outsider utsidar/utsider
out-of-office message fraværsmelding/fråværsmelding
outsourcing utkontraktering
overhead skriftprosjektør, lysarkvisar/lysarkviser (tekn.); lysark, transparent (tekn.); administrasjonskostnader, felleskostnader (økon.)
overheadprojektor skriftprosjektør, lysarkvisar/lysarkviser

P

Til toppen
pager personsøkjar/personsøker
palmtop hand-PC/hånd-PC, lomme-PC, handhalden datamaskin / håndholdt datamaskin, jf. PDA
paper vitskapleg utgreiing / vitenskapelig utgreiing, innlegg, artikkel
paramedic paramedisin, paramedisinar/paramedisiner (person)
paring (mobil) parkopling, paring
patch reparasjonsfil, programfiks, feilfiks (IKT)
patchwork lappeteknikk, jf. quilt
patient (care) pathway pasientforløp/pasientløype
PDA (personal digital assistant) PDA (personleg digital hjelpar / personlig digital hjelper), handhalden/håndholdt datamaskin, hand/hånd-pc; jf. palmtop
peer review fagfellevurdering, kollegavurdering
peer-to-peer (P2P) network likenett, jambyrdsnett/jevnbyrdsnett
peptalk peppreik, pepprat, kveikpreik, piffprat
performance-kunst framføringskunst
phishing nettfisking
pink rosa, lyseraud/lyserød
pitch innsal/innsalg
pitchekonkurranse  innsalskonkurranse/innsalgskonkurranse 
plug-in programtillegg, innpluggingsprogram
podcast podkast, poddkast, kringkasting (IKT)
pole position beste startspor
policy politikk, taktikk, retningslinjer
polish poler(ings)middel, pussemiddel, polisj
pop-up menu oppsprettsmeny, sprettoppmeny, hurtigmeny, snøggmeny
poster plakat
presette førehandssetje/forhåndssette, førehandsinnstille/forhåndsinnstille
prime time beste sendetid
print on demand (POD) trykk etter behov (TEB), bestillingstrykk, tingingstrykk, jf. publishing on demand
printe (ut) skrive ut
printer skrivar/skriver
process flow prosessflyt
producer produsent, produksjonsleiar/produksjonsleder, produksjonsansvarleg/produksjonsansvarlig
promotion salsframstøyt/salgsframstøt; (fram)hjelp, fremming, promotering
proxy server mellom(ledds)tenar/mellom(ledds)tjener
public service (broadcasting) allmennkringkasting
publishing on demand medieuavhengig publisering, medienøytral publisering, jf. print on demand og on demand
pulled pork plukksvin
push-up armheving
push-up-BH heve-BH, løfte-BH

Q

Til toppen
quilt (vattert) lappeteppe, jf. patchwork
quilte sy (vattert) lappeteppe, jf. patchwork

R

Til toppen
rack reol (mus., IKT, allment)
rail takreling, takhaldar/takholder (tekn.); reling (allment)
ransomware løysepengevirus/løsepengevirus, utpressingsvirus, gisselskadevare
raw food råmat
reality-TV røyndoms-TV/virkelighets-TV, dokusåpe
referee fagkonsulent (i tidsskrift)
refill påfyll
release plateslepp/plateslipp
release notes produktmerknader, versjonsmerknader (IKT)
release party (plate)sleppfest/(plate)slippfest
research (for)undersøking/(for)undersøkelse, kjeldearbeid/kildearbeid
resette tilbakestille, nullstille
restart omstart, varmstart, jf. boote (IKT)
retail version forhandlarversjon/forhandlerversjon, salsversjon/salgsversjon (IKT)
retweet gjenkvitre/oppattkvitre, rekvitre, gjentvitre/oppattvitre, retvitre
reverse engineering omvend/omvendt utvikling, tilbakevikling, inversutvikling
road-movie landevegsfilm/landeveisfilm
roaming nettveksling, nett(om)streifing
rockhopping (i havpadling:) brot(t)leik, brot(t)padling
roller blades (eg. inline skates «linjeskøyter») rulleskøyter, rulleblad
roll-on (kule)deodorant, (uformelt:) rulledeo
roll-up rullebanner, rulleplakat
RSS feed nyheitsvarsling/nyhetsvarsling, -mating

S

Til toppen
sample punktprøve (tekn.); lydsnutt, videosnutt (mus., media); utval/utvalg (samf.vit.)
sampling punktprøving (tekn.); digitalisering (mus., media); direkte utdeling av vareprøver (nær.liv)
scanne skanne, avlese
scanner skannar/skanner, avlesar/avleser
scoop varp, nyheitskupp/nyhetskupp, skup
scrapie skrapesjuke/skrapesyke (hos sau)
screen dump skjermdump, skjermbiletkopi/skjermbildekopi
screen shot skjermdump, skjermbiletkopi/skjermbildekopi
screening masseundersøking
scroll bar rullefelt, rullesjakt (IKT)
search path søkjebane/søkebane, søkjeveg/søkevei (i operativsystem), jf. browse path
segway ståhjuling (er allerede godt etablert i norsk)
selfie sjølis, selvis / sjølvis, selvportrett, sjølportrett / sjølvportrett, selvfoto, sjølfoto / sjølvfoto, selvknips, sjølknips / sjølvknips, egofoto, egobilde/egobilete
server tenar/tjener, jf. webserver
session-at-once delbrenning, øktbrenning, fleirøktsbrenning/flerøktsbrenning, jf. disc-at-once
shabby chic lurvelekkert
shoppe handle, gå på handletur, gå i butikkar / gå i butikker
shoppingsenter kjøpesenter, butikksenter
short message system (SMS) kortmeldingsteneste/kortmeldingstjeneste (for SMS-meldingar, dss. tekstmeldingar)
sidebar sidestolpe, infostolpe (IKT)
single hop einhumla øl / enhumlet øl
single touch-screen enkelttrykksskjerm/eittrykksskjerm (IKT)
site (web -) vevstad/vevsted, nettstad/nettsted
sit-up magebøying, bukbøy
skateboard rullebrett
skins drakt, tema, ham (IKT), jf. themes
skippe late vere / la være, hoppe over, sløyfe, kutte ut
slash (/) skråstrek
slow motion langsam kino / langsom kino, sakte film
smoothie smudi
snowboard snøbrett
software programvare
sound klangfarge, lydstil
soundtrack lydspor
sous vide vakuumlaga mat / vakuumlaget mat, vakuumtilverka mat / vakuumtilberedt mat, vakuumtrekt mat / vakuumtrukket mat, vakuumtilverking / vakuumtilberedelse
space management varestyring
space manager vareansvarleg/vareansvarlig
spam søppelpost
speaking notes handnotat/håndnotat, foredragsmanus, talemanus, talenotat/talenotater
spin-off avspinn, sideverknad/sidevirkning, sideeffekt
spoiler alert røpealarm, røpevarsel, plottblotter/plottblottar
spotlight punktlys, punktlampe, spotlys
stalker forfølger/forfølgjar, (nyno. òg:) eltar
standby klar, parat, i beredskap (allment); beredskaps-
(-fartøy, -troppar o.a.) (mil.)
standbybillett sjansebillett
standbymodus ventemodus, kvilemodus/hvilemodus (tekn., IKT)
stand-in reserve
stand-up-komikar/stand-up-komiker spontankomikar/spontankomiker, ståoppkomikar/ståoppkomiker
stashe (seg opp) stase (seg opp), pynte (seg)
storyboard dreiebok
stout stautøl
streaming strøyming/strømming (direkteavspeling/direkteavspilling av video og lyd over Internett) (IKT)
street credibility gatetruverd/gatetroverdighet
stretchlaken strekklaken
sub-woofer sub-bass(høgtalar)/sub-bass(høyttaler)
sudden death førstemålsspel/førstemålsspill
supply-båt forsyningsbåt
support brukarstøtte/brukerstøtte (IKT); støtte (allment); jf. help desk
supporter tilhengjar/tilhenger, støttemedlem
supporterklubb støtteklubb, tilhengjarklubb/tilhengerklubb, jf. fanklubb
surround sound kringlyd
sweatshop lavlønnsfabrikk, systove / systue (historisk)
swimming pool symjebasseng/svømmebasseng
system(s) engineering systemutvikling

T

Til toppen
tab arkfane, fane, flik; etikett, merkelapp; tabb
tablet-PC tavle-pc, (oftast:) nettbrett (IKT)
take-away-food hentemat, ta-med-mat, hurtigmat
talkshow prateprogram
tap screen trykkskjerm
tape (s.) limband/limbånd, lydband/lydbånd, videoband/videobånd, teip
tape (v.) ta opp, teipe
target man oppspelspunkt/oppspillspunkt (idr.)
team (arbeids)lag, (samarbeids)gruppe
teambuilding lagutvikling, lagbygging
teamwork lagarbeid, samarbeid
telemarketing marknadsføring/markedsføring (over telefon)
themes tema, drakt, ham (IKT), jf. skins
think-tank tenkjesmie/tenkesmie, tenkjetank/tenketank
throbber puls-ikon (ikon i nettlesarar som er animert under søk el. nedlasting)
thumbnail miniatyrbilete/miniatyrbilde, knøttbilete/knøttbilde (IKT)
tights trongbukse/trangbukse
time berekne/beregne, planleggje/planlegge, taime
time manager sjuande/sjuende sans, tidsplanleggjar/tidsplanlegger
time-out det å gå i tenkjeboksen / det å gå i tenkeboksen (ped.); klokkestopp (idr.)
timeshare tidspart, deltids(bruks)rett; parts-/andels-
(t.d. -båt, -hytte)
timesharing tidsdeling, deltidsbruk; deltids(l)eige/deltids(l)eie
toastmaster visevert, kjøkemeister/kjøkemester
to-do-liste gjeremålsliste/gjøremålsliste
tooltip verktøyhjelp (IKT)
touch screen trykkskjerm
touchpad styreplate, peikeplate/pekeplate (IKT)
trainee opplæringstilsett/opplæringsansatt, opplæringskandidat, aspirant, praktikant
transparency adapter dias-adapter
trick or treat knask eller knep, godteri eller fanteri, snask eller snusk, grøss eller godteri (seier barna på graskarkvelden: amerikansk Halloween)
trigge setje i gang / sette i gang, utløyse/utløse
trigger utløysande faktor / utløsende faktor, inspirasjonskjelde/inspirasjonskilde
turnover gjennomtrekk, utskifting
turnspeak vrengjetale/vrengetale
tutorial rettleiing/veiledning
tweet (verb:) tvitre, kvitre
tweet (substantiv:) tvitring, tvitt, kvitter, kvitring
twitter se tweet
twintip totupp

U

Til toppen
underscore understrek
understatement underdriving/underdrivelse
urbanist byplanleggjar/byplanlegger

V

Til toppen
video on demand video på førespurnad / video på forespørsel; videotorg
voice actor stemmelegger
voice mail talepost
voice over fortellerstemme, kommentatorstemme
voice response talesvar, innvalssørvis/innvalgssørvis, talerespons
voucher studiebillett, studiesertifikat (utd.); (hotell)kupong

W

Til toppen
walkman lommespelar/lommespiller, lommedisko, jf. discman
walkover autoopprykk; gratissiger/gratisseier
wap(-telefon) vapp(-telefon) (den første typen mobiltelefon med tilgang til enkle Internett-tenester)
wearable computer kropps-PC, kroppsboren datamaskin / kroppsbåret datamaskin, plagg-PC
weasel beltebil
web designer vevutformar/vevutformer, nettskreddar/nettskredder, vevarkitekt, nettsidearkitekt
web hotel vevhotell
web pad nettbrett, nettfjøl, infofjøl
webmaster vevadministrator, vevmeister/vevmester, vevredaktør
webserver vevtenar/vevtjener
webside vevside, nettside
weekend helg, vekeslutt/ukeslutt
whiplash nakkesleng
whistleblower varslar/varsler
whiteboard tusjtavle
whiteboard-tusj tavletusj
whiteboard-svamp tavleviskar/tavlevisker
widescreen breiskjerm/bredskjerm
windsurfing brettsegling/brettseiling
wizard vegvisar/veiviser, los (i dataprogram)
workflow arbeidsflyt, arbeidsgang
workshop arbeidsseminar, arbeidsmøte, verkstad/verksted (f.eks. idéverkstad/idéverksted)
workspace arbeidsområde, arbeidsflate (IKT)
World Wide Web Verdsveven/Verdensveven
  Til toppen

 

Sist oppdatert: 4. desember 2018

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter