Høyringssvar frå Språkrådet

Her finn du høyringssvar frå Språkrådet i saker der rådet har vore høyringsinstans.

Høyringssvar eldre enn to år finn du i arkivet til høgre (eller nedst på sida om du bruker mobiltelefon).

Dato Adressat Tittel
26.01.2023 Utenriksdepartementet Kvittering på avgitt høringssvar Forslag til endringer i utenrikstjenesteloven (pdf)
Språkrådet støtter forslaget om å endre betegnelsen utenrikstjenestemann/utanrikstenestemann til utenrikstjenesteansatt/utanrikstenestetilsett. Dette er et ledd i arbeidet for at titler i staten skal være kjønnsnøytrale.
06.01.2023 Justis- og beredskapsdepartementet Høring – Endringer i politiloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (kjønnsnøytrale betegnelser m.m.)
Språkrådet stiller seg bak de foreslåtte endringene om overgang til kjønnsnøytrale titler og betegnelser. Vi har likevel noen merknader, bl.a. kommer vi med forslag til endring av navnet på lovforslaget.
05.12.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høring – gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet mv.

Dette er de viktigste innspillene fra Språkrådet:

 • Departementet må eksplisitt vurdere mulighetene for å fremme nynorsk i henhold til språkloven.
 • Departementet bør vurdere å gi insentiv til verk retta mot barn og unge i regelverket for medfinansiering.
 • Departementet bør vurdere å stille strengere krav til universell utforming i regelverket for å bidra til å drive teknologiutvikling.
 • NRK si plikt til å ha daglige tegnspråklige sendinger må videreføres i § 2a-1 i forskrifta til kringkastingsloven.
 • For at regelverket skal være i tråd med ansvaret det offentlige har for samiske språk, norsk tegnspråk og de nasjonale minoritetsspråka, bør det være mulig å oppfylle investeringsplikta ved å investere i audiovisuelle verk også på disse språka.
03.11.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høyringssvar lov om omsetning av bøker (bokloven)

Dette er dei viktigaste innspela frå Språkrådet:

 • Lova bør gjelde også for dei nasjonale minoritetsspråka (§§ 1 andre ledd og 3 første ledd).
 • Lova bør gjelde også for fagbøker for profesjonsmarknaden og lærebøker til høgare utdanning (§ 3 andre ledd). Departementet bør vurdere om det er høveleg med ein lengre fastprisperiode for fagbøker, lærebøker for høgare utdanning og bøker på dei samiske språka og dei nasjonale minoritetsspråka (§ 5).
18.10.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høringgsvar endringer i forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Språkrådet har følgende merknader:

 • Å inkludere fagmedier i støtteordninga vil bidra til å oppnå måla i den norske språkpolitikken.
 • Det særlige ansvaret for å fremme nynorsk tilsier at også nynorsk blir et av de prioriterte språka i tilskuddsordninga.
13.10.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høringsuttalelse fra Språkrådet om foreslåtte endringer i kommuneloven
26.09.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høyringsfråsegn om forskrift til språklova
23.09.2022 Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

Denne høringsuttalelsen fra Språkrådet omhandler kapittel 14 (paragraf 1-7) og kapittel 12 i høringsnotatet.

 • Språkrådet støtter forslaget til nytt andre punktum i paragraf 1-7, men har merknad til ordlyden både i første og andre punktum.
 • Språkrådet støtter forslaget til nytt tredje punktum i paragraf 1-7.
 • Språkrådet har en kommentar til behovet for å rydde i terminologien i universitets- og høyskoleloven.
14.09.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høyringsfråsegn om bruk av feil skriftspråk
01.09.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Innspill til dataspillstrategi fra Språkrådet
25.08.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høringsinnspill til utkast til ny strategi for e-ID i offentlig sektor
23.08.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høringssvar Open Government Partnership (OGP) – Språkrådets innspill til handlingsplan
19.08.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høringssvar til tilleggshøring om e-komloven
08.07.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høringssvar forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Høyringssvaret frå Språkrådet gjeld § 12 i framlegget. I tillegg har vi nokre overordna merknader som gjeld norsk teiknspråk og dei nasjonale minoritetsspråka.

 • Språkrådet stør framlegget om nynorsktilskot i § 12 andre leddet nummer 2.
 • Språkrådet meiner departementet bør sikre at norsk teiknspråk som språkleg og kulturelt likeverdig språk får tilgang til mediestønad.
 • Språkrådet meiner departementet bør ta omsyn til dei nasjonale minoritetsspråka når ordningane for mediestønad skal utformast.
23.06.2022 Kunnskapsdepartementet Høyringsfråsegn om NOU 2022: 2 akademisk ytringsfrihet
 • Språkrådet er samd med utvalet i at Kunnskapsdepartementet i forskrift må krevje norsk samandrag i doktorgradsavhandlingar og påleggje Forskingsrådet å sørgje for at det blir publisert samandrag på norsk av alle prosjekta i Forskingsrådets prosjektbank.
 • Språkrådet er samd med utvalet i at institusjonane bør synleggjere i sine strategiar at akademisk ytringsfridom, allmennretta fagleg formidling og aktiv deltaking i det opne ordskiftet er ein sjølvsagd del av universitetsoppdraget – og, vil vi leggje til, av oppdraget til høgskulane.
 • Språkrådet er samd i tilrådinga frå utvalet om at alle doktorgradsavhandlingar skal innehalde eit element av allmennretta formidling, og at dette må inn i kontrakt og forskrift.
 • Språkrådet er samd i at institusjonane må ta sitt lovfesta ansvar for norsk fagspråk på alvor, og at dei må bidra til å utvikle norsk fagterminologi.
 • Synspunkt på bruk av formidlingsindikator knytt til finansieringssystemet og utviklingsavtaler er kommenterte i eiga høyring om finansieringssystemet.
10.06.2022 Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse fra Språkrådet om rapporten Finansiering av universiteter og høyskoler
10.06.2022 Kommunal- og distriktsdepartementet Høringsinnspill til forskrift om driftstilskudd til organisasjoner for nasjonale minoriteter

I språkloven § 1 heter det at offentlige organer skal ta ansvar for å verne og fremme de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes. I tillegg heter det i § 6 at de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes er likeverdige med norsk som språklige og kulturelle uttrykk.

Språkrådet vil fremme noen forslag til forskriften som vi anser som særlig viktige i lys av språkpolitikken.

25.04.2022 Justis- og beredskapsdepartementet Høyring om endringar i domstolsstrukturen – førebels fråsegn frå Språkrådet
Språkrådet oppfattar situasjonen slik at det er usikkert kva som blir utfallet av den saka som er teken opp i høyringsdokumentet, det vil seia om det blir ei fullstendig eller delvis gjeninnføring av den tidlegare domstolsstrukturen eller om ein kjem ein til å «beholde dagens struktur i hver enkelt rettskrets».
01.04.2022 Bergen kommune Høringssvar om «Ordet fanger – språkpolitisk plan»
01.03.2022 Direktoratet for e-helse Høyringsfråsegn om prinsipp for kopling mellom Helse-Noreg og andre løysingar i marknaden
06.02.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høyringsfråsegn om NRK-plakaten
17.12.2021 Kunnskapsdepartementet Høringssvar til ekspertgruppa for akademisk ytringsfrihet
17.12.2021 Kunnskapsdepartementet Høyringsfråsegn om forslaget til ny opplæringslov og endringar i friskulelova
11.10.2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høringssvar fra Språkrådet om samelovens språkregler
10.09.2021 Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse om innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning
22.08.2021 Kunnskapsdepartementet Høringssvar til Strategi for digital omstilling i UH-sektoren
13.07.2021 Arbeids- og sosialdepartementet Høringssvar til forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem
28.04.2021 Barne- og familiedepartementet Høring NOU 2020: 14 Ny barnelov
07.04.2021 Kulturdepartementet Endring i forskrift om stadnamn
24.02.2021 Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse om forslag til endringer i barnehageloven
25.02.2021 Arbeids- og sosialdepartementet Høyringssvar til framlegg om endring av øvre aldersgrense i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn mfl.
27.01.2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høringsnotat – Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:03.06.2016 | Oppdatert:27.01.2023