Høyringssvar frå Språkrådet

Her finn du høyringssvar frå Språkrådet i saker der rådet har vore høyringsinstans.

Høyringssvar eldre enn to år finn du i arkivet til høgre (eller nedst på sida om du bruker mobiltelefon).

Dato Adressat Tittel
25.04.2022 Justis- og beredskapsdepartementet Høyring om endringar i domstolsstrukturen – førebels fråsegn frå Språkrådet
01.04.2022 Bergen kommune Høringssvar om «Ordet fanger – språkpolitisk plan»
01.03.2022 Direktoratet for e-helse Høyringsfråsegn om prinsipp for kopling mellom Helse-Noreg og andre løysingar i marknaden
06.02.2022 Kultur- og likestillingsdepartementet Høyringsfråsegn om NRK-plakaten
17.12.2021 Kunnskapsdepartementet Høringssvar til ekspertgruppa for akademisk ytringsfrihet
17.12.2021 Kunnskapsdepartementet Høyringsfråsegn om forslaget til ny opplæringslov og endringar i friskulelova
11.10.2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høringssvar fra Språkrådet om samelovens språkregler
10.09.2021 Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse om innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning
22.08.2021 Kunnskapsdepartementet Høringssvar til Strategi for digital omstilling i UH-sektoren
13.07.2021 Arbeids- og sosialdepartementet Høringssvar til forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem
28.04.2021 Barne- og familiedepartementet Høring NOU 2020: 14 Ny barnelov
07.04.2021 Kulturdepartementet Endring i forskrift om stadnamn
24.02.2021 Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse om forslag til endringer i barnehageloven
25.02.2021 Arbeids- og sosialdepartementet Høyringssvar til framlegg om endring av øvre aldersgrense i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn mfl.
27.01.2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høringsnotat – Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:03.06.2016 | Oppdatert:02.05.2022