Språklege rettar som gjeld bruken av norsk

Juridiske rettar som gjeld norsk, kan grovt delast inn i: retten til å bruke dei to norske språka bokmål og nynorsk og retten til å bruke norsk i kontakt med styresmakter i andre nordiske land.


Lov om språk (språklova)

Språklova gjev detaljerte føringar for korleis bokmål og nynorsk skal brukast i staten, og overordna føringar og plikter for bruken av bokmål og nynorsk i høvesvis kommunar og fylkeskommunar. Sjå meir på språklov.no.


Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Opplæringslova gjev føringar for bruken av nynorsk og bokmål både i grunnopplæringa og den vidaregåande skulen. Reglane regulerer mellom anna retten til å få læremiddel på eiga målform.


Den nordiske språkkonvensjonen

Den nordiske språkkonvensjonen slår fast at du har rett til å bruke morsmålet ditt i kontakt med styresmaktene i eit anna nordisk land. Det inneber at du som norskspråkleg har rett til å vende deg til styresmaktene i Danmark, Finland, Island og Sverige på norsk.

Du har rett til tolking både ved personleg kontakt og ved omsetjing av skriftlege dokument. Fyrst og fremst gjeld konvensjonen ved kontakt med sosial- og helsevesenet, skulen, arbeidsformidlinga, likningskontoret eller politiet. Kvart nordisk land har ein instans som skal følgje gjennomføringa av språkkonvensjonen. I Noreg er det Integrerings- og mangfaldsdirektoratet som har dette ansvaret.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2014 | Oppdatert:09.03.2022