Organisering av navnearbeidet i kommunene

Arbeidet med navnesaker organiseres forskjellig fra kommune til kommune.

Navnekomité med lokalkjente medlemmer

Mange kommuner har egne navnekomiteer. Ofte vil medlemmene i navnekomiteen være politisk valgt, men det er også vanlig at representanter fra lokale organisasjoner, særlig historielag, er med som faste medlemmer. Medlemmene i navnekomiteen bør ha interesse for språk og navn generelt, og ikke minst vil det være nyttig med kunnskaper i lokalhistorie og talemålet i området. Mange vil finne det naturlig at en navnekomité forbereder navnesakene i samråd med den tekniske etaten, lokale organisasjoner og stedsnavntjenesten. Komiteens innstilling kan så legges fram for det organet som har vedtaksmyndighet, for eksempel formannskapet. Særlig i mindre kommuner med ikke altfor mange navnesaker kan dette være en grei modell.

Teknisk etat

I større kommuner med mange navnesaker kan en slik ordning fungere mindre bra, blant annet fordi navnekomiteene ofte ikke har tid eller kapasitet til å ta seg godt nok av de mange navnesakene. Én løsning kan da være at den tekniske etaten får ansvar for å forberede navnesakene. Det er mest praktisk at dette feltet skjøttes av en egen arbeidsgruppe som etter hvert kan tilegne seg større innsikt på dette feltet. Navnekomiteen og andre med særlige språklige og lokalhistoriske kunnskaper (for eksempel filologer med interesse for navn, lokalhistorikere, historielag, bygdekvinnelag, fiskerlag, velforeninger og språkorganisasjoner) bør dras inn tidlig i forberedelsen av navnesakene.

Lokalmiljøet bør inkluderes

Navnesaker engasjerer ofte folk sterkt. Det er derfor viktig at lokalmiljøet får mulighet til å være med i navnearbeidet på en eller annen måte. Lokalmiljøet bør få mulighet til å komme med sine kunnskaper om lokal navnebruk, ønsker og vurderinger før kommunen legger fram sin innstilling. Noen kommuner har gode erfaringer med å invitere innbyggerne til å komme med forslag til navn, for eksempel i forbindelse med adressering. Dette kan gjøres gjennom en notis i lokalavisa og/eller på kommunens hjemmesider.

Vær tidlig ute!

Det å innarbeide gode navn kan være et kappløp med tida. Ofte blir prosjektnavn og andre tilfeldige navn tatt i bruk før den ansvarlige forvaltninga har gjort navnevedtak. Seinere kan det være vanskelig å få gjennom navn som er tilfredsstillende kulturhistorisk og språklig. Derfor er det viktig at prosessen med å fastsette offisielle navn kommer i gang så tidlig som mulig, helst alt i planleggingsfasen av utbygginga, og at navna kommer på skilt så snart som mulig etter at de er vedtatt.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.06.2011 | Oppdatert:27.04.2022