Navn på statsorganer

Her finner du ei liste over navn på statsorganer (med underliggende og tilknyttede virksomheter m.m.), i begge målformer. Lista er alfabetisert etter bokmålsformene.

Virksomheter som er underlagt flere departementer, er oppført bare under ett av dem.

Lista er ikke fullstendig. Hvis du oppdager feil, eller hvis du savner noe, send en e-post til stat@sprakradet.no.
Sist oppdatert 31.10.2018.

Statsministerens kontor

Statsministerens kontor

Statsministerens kontor

Regjeringsadvokaten Regjeringsadvokaten
Departementer
Det kongelige ... departement Det kongelege ... departement
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsretten Arbeidsretten
Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet
Nav Nav
Pensjonstrygden for sjømenn Pensjonstrygda for sjømenn
Petroleumstilsynet Petroleumstilsynet
Riksmekleren Riksmeklaren
Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse
Trygderetten Trygderetten
  Til toppen
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)
Barneombudet Barneombodet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Forbrukerrådet Forbrukarrådet
Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) Forbrukartilsynet (tidlegare Forbrukarombodet)
Forbrukertvistutvalget Forbrukartvistutvalet
Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Fordelingsutvalet for tilskot til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene Kontaktutvalet mellom innvandrarbefolkninga og styresmaktene
Likestillings- og diskrimineringsnemnda Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsombodet
Markedsrådet Marknadsrådet
Miljømerking Miljømerking
Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Nasjonalt dokumentasjonssenter for personar med nedsett funksjonsevne
Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for forbruksforsking
  Til toppen
Finansdepartementet (FIN)Finansdepartementet (FIN)
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Finanstilsynet Finanstilsynet
Folketrygdfondet Folketrygdfondet
Skattedirektoratet Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral Statens innkrevjingssentral
Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå
Tolldirektoratet Tolldirektoratet
Norges Bank Noregs Bank
  Til toppen
Forsvarsdepartementet (FD)Forsvarsdepartementet (FD)
Cyberforsvaret  Cyberforsvaret 
Etterretningstjenesten Etterretningstenesta
Forsvarets operative hovedkvarter Forsvarets operative hovudkvarter
Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarets forskingsinstitutt
Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvarets logistikkorganisasjon
Forsvarets sanitet Forsvarets sanitet
Forsvarets etterretningshøgskole Forsvarets etterretningshøgskole
Forsvarets høgskole Forsvarets høgskole
Forsvarets ingeniørhøgskole Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarets sikkerhetsavdeling Forsvarets tryggingsavdeling
Forsvarets spesialkommando Forsvarets spesialkommando
Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Forsvarsstaben Forsvarsstaben
Hærens våpenskole Hærens våpenskole
Institutt for forsvarsstudier Institutt for forsvarsstudium
Krigsskolen Krigsskolen
Kystvakten Kystvakta
Marinen Marinen
Luftforsvarets skolesenter Kjevik Luftforsvarets skolesenter Kjevik
Luftkrigsskolen Luftkrigsskolen
Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonalt tryggingsorgan
Sjøforsvarets skoler Sjøforsvarets skolar
Sjøkrigsskolen Sjøkrigsskolen
  Til toppen
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Bioteknologirådet Bioteknologirådet
Direktoratet for e-helse Direktoratet for e-helse
Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet Helsedirektoratet
Helseklage (nasjonalt klageorgan for helsetjenesten) Helseklage (nasjonalt klageorgan for helsetenesta)
Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) Helseøkonomiforvaltninga (Helfo)
Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning
Statens helsepersonellnemnd Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk
Statens strålevern Statens strålevern
Vitenskapskomiteen for mat og miljø (tidligere Vitenskapskomiteen for mattrygghet) Vitskapskomiteen for mat og miljø (tidlegare Vitskapskomiteen for mattryggleik) 
  Til toppen
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)Justis- og beredskapsdepartementet (JD)
Den rettsmedisinske kommisjon Den rettsmedisinske kommisjonen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB)
Det kriminalitetsforebyggende råd Det kriminalitetsførebyggjande rådet
Domstoladministrasjonen Domstoladministrasjonen
Generaladvokaten Generaladvokaten
Grensekommissæren for den norsk-russiske grense Grensekommissæren for den norsk-russiske grensa
Hovedredningssentralen i Nord-Norge Hovudredningssentralen i Nord-Noreg
Hovedredningssentralen i Sør-Norge Hovudredningssentralen i Sør-Noreg
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  Integrerings- og mangfaldsdirektoratet 
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker
Konkursrådet Konkursrådet
Kontoret for voldsoffererstatning Kontoret for valdsoffererstatning
Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet
Kriminalomsorgens utdanningssenter Utdanningssenteret for kriminalomsorga
Kripos (Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet) Kripos (Den nasjonale eininga retta mot organisert og annan alvorleg kriminalitet)
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap Nasjonalt utdanningssenter for samfunnstryggleik og beredskap
Politidirektoratet Politidirektoratet
Politiets fellestjenester Politiets fellestenester
Politiets IKT-tjenester Politiets IKT-tenester
Politiets sikkerhetstjeneste Politiets tryggingsteneste
Politiets data- og materielltjeneste Politiets data- og materiellteneste
Politiets utlendingsenhet Politets utlendingseining
Politihøgskolen Politihøgskolen
Riksadvokaten Riksadvokaten
Sekretariatet for konfliktrådene Sekretariatet for konfliktråda
Sivilforsvaret Sivilforsvaret
Spesialenheten for politisaker Spesialeininga for politisaker
Statens sivilrettsforvaltning Statens sivilrettsforvaltning
Sysselmannen på Svalbard Sysselmannen på Svalbard
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Tilsynsrådet for advokatverksemd
Utlendingsdirektoratet (UDI) Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda Utlendingsnemnda
Utrykningspolitiet Utrykkingspolitiet
Økokrim (Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet) Økokrim (Den sentrale eininga for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet)
  Til toppen
Klima- og miljødepartementet (KLD)Klima- og miljødepartementet (KLD)
Miljødirektoratet Miljødirektoratet
Norsk institutt for by- og regionforskning Norsk institutt for by- og regionforsking
Norsk institutt for kulturminneforskning Norsk institutt for kulturminneforsking
Norsk institutt for luftforskning Norsk institutt for luftforsking
Norsk institutt for naturforskning Norsk institutt for naturforsking
Norsk institutt for vannforskning Norsk institutt for vassforsking
Norsk kulturminnefond Norsk kulturminnefond
Norsk polarinstitutt Norsk polarinstitutt
Riksantikvaren Riksantikvaren
Senter for oljevern og marint miljø Senter for oljevern og marint miljø
  Til toppen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Datatilsynet Datatilsynet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (tidligere Departementenes servicesenter) Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (tidlegare Servicesenteret for departementa)
Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling
Fylkesmannen i ... Fylkesmannen i ...
Gáldu – kompetansesenteret for urfolks rettigheter Gáldu – kompetansesenteret for urfolksrettar
Husbanken Husbanken
Husleietvistutvalget Husleigetvistutvalet
Innovasjon Norge Innovasjon Noreg
Internasjonalt reindriftssenter Internasjonalt reindriftssenter
Kartverket (Statens kartverk) Kartverket (Statens kartverk)
Personvernnemnda Personvernnemnda
Sametinget Sametinget
Statsbygg Statsbygg
Valgdirektoratet Valdirektoratet
  Til toppen
Kulturdepartementet (KUD)Kulturdepartementet (KUD)
Arkivverket Arkivverket
Bunad- og folkedraktrådet Bunad- og folkedraktrådet
Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminaret
Kulturrådet (Norsk kulturråd) Kulturrådet (Norsk kulturråd)
Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) Kulturtanken (tidlegare Rikskonsertane)
Kunst i offentlige rom (KORO) Kunst i offentlege rom (KORO)
Lotteri- og stiftelsestilsynet Lotteri- og stiftelsestilsynet
Medietilsynet Medietilsynet
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje
Norsk filminstitutt Norsk filminstitutt
Norsk lokalhistorisk institutt Norsk lokalhistorisk institutt
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond
Riksteatret Riksteatret
Språkrådet Språkrådet
   
  Til toppen
Kunnskapsdepartementet (KD)Kunnskapsdepartementet (KD)
Artsdatabanken Artsdatabanken
Cristin Cristin
De nasjonale forskningsetiske komiteene Dei nasjonale forskingsetiske komiteane

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning – Unit (tidligere Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier – CERES)

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høgare utdanning og forsking – Unit (tidlegare Nasjonalt senter for felles system og tenester for forsking og studium – CERES)

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning – Diku (tidligere Senter for internasjonalisering av utdanning – SIU) Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning – Diku (tidlegare Senter for internasjonalisering av utdanning – SIU)
Foreldreutvalget for barnehager Foreldreutvalet for barnehagar
Foreldreutvalget for grunnopplæringen Foreldreutvalet for grunnopplæringa
Kompetanse Norge (tidligere Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) Kompetanse Noreg (tidlegare Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk)
Lånekassen (Statens lånekasse for utdanning) Lånekassen (Statens lånekasse for utdanning)
Meteorologisk institutt Meteorologisk institutt
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT)
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Norges forskningsråd Noregs forskingsråd
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring
Norsk utenrikspolitisk institutt Norsk utanrikspolitisk institutt
Samordna opptak Samordna opptak
Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanninga
Senter for internasjonalisering av utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning
Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste Statped – statleg spesialpedagogisk teneste
Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet
Vea – statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea – statens gartnar- og blomsterdekoratørskole

 

 

  Til toppen
Landbruks- og matdepartementet (LMD)Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet
Mattilsynet Mattilsynet
Norsk institutt for for bioøkonomi Norsk institutt for bioøkonomi
Veterinærinstituttet Veterinærinstituttet
  Til toppen
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistera
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard
Entra eiendom AS Entra eigedom AS
Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Forskingsfondet til fiskeri- og havbruksnæringa
Garantiinstituttet for eksportkreditt Garantiinstituttet for eksportkreditt
Garantikassen for fiskere Garantikassa for fiskarar
Havforskningsinstituttet Havforskingsinstituttet
Justervesenet Justervesenet
Klagenemnda for industrielle rettigheter Klagenemnda for industrielle rettar
Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlege innkjøp
Klagenemndssekretariatet  Klagenemndssekretariatet 
Konkurransetilsynet Konkurransetilsynet
Norges geologiske undersøkelse Noregs geologiske undersøking
Norsk akkreditering Norsk akkreditering
Norsk eiendomsinformasjon AS Norsk eigedomsinformasjon AS
Norsk romsenter Norsk romsenter
Norsk sjømatråd Norsk sjømatråd
Patentstyret Patentstyret
Sjøfartsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet
  Til toppen
Olje- og energidepartementet (OED)Olje- og energidepartementet (OED)
Oljedirektoratet Oljedirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat
Statnett Statnett
  Til toppen
Samferdselsdepartementet (SD)Samferdselsdepartementet (SD)
Avinor AS Avinor AS
Bane NOR SF (utskilt fra Jernbaneverket) Bane NOR SF (utskilt frå Jernbaneverket)
Jernbanedirektoratet Jernbanedirektoratet
Kystverket Kystverket
Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet
... lufthavn ... lufthamn
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (tidlegare Post- og teletilsynet)
Norges Statsbaner AS (NSB) Noregs Statsbanar AS (NSB)
Posten Norge AS Posten Noreg AS
Senter for oljevern og marint miljø Senter for oljevern og marint miljø
Statens havarikommisjon for transport Statens havarikommisjon for transport
Statens jernbanetilsyn Statens jernbanetilsyn
Statens vegvesen Statens vegvesen
Vegtilsynet Vegtilsynet
  Til toppen
Utenriksdepartementet (UD)Utanriksdepartementet (UD)
Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) (tidligere Fredskorpset) Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) (tidlegare Fredskorpset)
  Til toppen
Stortinget

Bokmål

Nynorsk

Riksrevisjonen Riksrevisjonen
Stortingets administrasjon Stortingsadministrasjonen
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)  Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste (EOS-utvalet)
Sivilombudsmannen Sivilombodsmannen
Ombudsmannen for Forsvaret Ombodsmannen for Forsvaret
  Til toppen
Domstoler og rettsvesen

Bokmål

Nynorsk

... tingrett ... tingrett
... lagmannsrett ... lagmannsrett
... jordskifterett ... jordskifterett
... jordskifteoverrett ... jordskifteoverrett
Høyesterett Høgsterett
Høyesteretts ankeutvalg Høgsteretts ankeutval
Riksadvokaten Riksadvokaten
Oslo byfogdembete Oslo byfutembete
  Tilbake til toppen
Statlige universiteter og høgskoler

Bokmål

Nynorsk

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Innlandet Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde – vitskapleg høgskole i logistikk
Høgskolen i Volda Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold Høgskolen i Østfold
Høgskolen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet
Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Oslo
Nord universitet Nord universitet
Norges handelshøyskole Noregs handelshøgskole
Norges idrettshøgskole Noregs idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU)
Norges musikkhøgskole Noregs musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)

Oslomet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus)

Oslomet – storbyuniversitetet (tidlegare Høgskolen i Oslo og Akershus)
Samisk høgskole (Sámi allaskuvla) Samisk høgskole (Sámi allaskuvla)
Universitetet i Agder Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Sørøst-Norge)

Universitetet i Søraust-Noreg (tidlegare Høgskolen i Søraust-Noreg)

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
  Tilbake til toppen
Nasjonale sentre under Utdanningsdirektoratet

Bokmål

Nynorsk

Læringsmiljøsenteret Læringsmiljøsenteret
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa (Framandspråksenteret)
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret)
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (Folkehelsesenteret) Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (Folkehelsesenteret)
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa
Nasjonalt senter for nynorsk i i opplæringa (Nynorsksenteret) Nasjonalt senter for nynorsk i i opplæringa (Nynorsksenteret)
Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret)
  Tilbake til toppen

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter