Navn på statsorganer

Her finner du ei liste over navn på statsorganer (med underliggende og tilknyttede virksomheter m.m.), på bokmål og nynorsk. 

Utgangspunktet for lista er rundskriv V-10N/2001 fra Kulturdepartementet.

Lista er alfabetisert etter bokmålsformene. Alle navn i lista har stor forbokstav fordi oversikten er i listeform, men i løpende tekst skal ikke alle ha stor forbokstav. Regler for bruk av stor og liten forbokstav

Lista er ikke fullstendig. Virksomheter som er underlagt flere departementer, er oppført bare under ett av dem.

Hvis du oppdager feil, eller hvis du savner noe, send en e-post til stat@sprakradet.no

Lista ble sist oppdatert 3.1.24.

Merk: Regjeringen har vedtatt at alle statlige yrkestitler skal bli kjønnsnøytrale. Det betyr at betegnelser som ombudsmann mfl. vil bli endret.

 

Statsministerens kontor (SMK)

Statsministerens kontor (SMK)

Regjeringsadvokaten Regjeringsadvokaten
Departementer
Det kongelige ... departement Det kongelege ... departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)
Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden Ankenemnda for sjukepengar i arbeidsgjevarperioden
Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd
Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsretten Arbeidsretten
Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet
Den norske ILO-komite Den norske ILO-komiteen
Det faglige utvalg for førerhundspørsmål Det faglege utvalet for førarhundspørsmål
Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi)
Nav – arbeids- og velferdsetaten Nav – arbeids- og velferdsetaten
Pensjonstrygden for sjømenn Pensjonstrygda for sjømenn
Rikslønnsnemnda Rikslønsnemnda
Riksmekleren Riksmeklaren
Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens pensjonskasse  Statens pensjonskasse
Styret for pensjonsordningen for apotekervirksomhet Styret for pensjonsordninga for apotekarverksemd
Styret for pensjonsordningen for sykepleiere Styret for pensjonsordninga for sjukepleiarar
Tariffnemnda Tariffnemnda
Trygderetten Trygderetten
Tvisteløsningsnemnda Tvisteløysingsnemnda
Tvisteløsningsnemnda for løsning av tvister mellom arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven Tvisteløysingsnemnda for løysing av tvistar mellom arbeids- og velferdsetaten og kommunane etter arbeids- og velferdsforvaltningslova
  Til toppen
Barne- og familiedepartementet (BFD) Barne- og familiedepartementet (BFD)
Barneombudet Barneombodet
Barnesakkyndig kommisjon Barnesakkunnig kommisjon
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneverns- og helsenemnda Barneverns- og helsenemnda
Barnevernets tvisteløsningsnemnd Barnevernets tvisteløysingsnemnd
Forbrukerklageutvalget Forbrukarklageutvalet
Forbrukerrådet Forbrukarrådet
Forbrukertilsynet  Forbrukartilsynet 
Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) Forbruksforskingsinstituttet (SIFO)
Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Fordelingsutvalet for tilskot til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar
Markedsrådet Marknadsrådet
Miljømerking Miljømerking
Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond
Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukarklageutvalet
  Til toppen
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD)
Datatilsynet Datatilsynet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) Service- og tryggingsorganisasjonen til departementa (DSS)
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
Digitaliseringsrådet Digitaliseringsrådet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom)
Statsbygg Statsbygg
Statsforvalteren i ... 
(før: Fylkesmannen)
Statsforvaltaren i ... 
(før: Fylkesmannen)
  Til toppen
Energidepartementet (ED) Energidepartementet (ED)
Gassnova SF Gassnova SF
Havindustritilsynet (tidligere Petroleumstilsynet) Havindustritilsynet (tidlegare Petroleumstilsynet)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Petroleumsprisrådet Petroleumsprisrådet
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) Reguleringsmyndigheita for energi (RME)
Sokkeldirektoratet (tidligere Oljedirektoratet) Sokkeldirektoratet (tidlegare Oljedirektoratet)
Statnett SF Statnett SF
Uavhengig tvisteløser for gasstransportsystemet Uavhengig tvisteløysar for gasstransportsystemet
  Til toppen
Finansdepartementet (FIN) Finansdepartementet (FIN)
Børsklagenemnda Børsklagenemnda
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland
Finansmarkedsfondet Finansmarknadsfondet
Finanstilsynet Finanstilsynet
Folketrygdfondet Folketrygdfondet

Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker

Klagenemnd for revisor- og rekneskapsførarsaker
Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeklingsverksemd

Klagenemnda for petroleumsskatt

Klagenemnda for petroleumsskatt

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking Kontrollutvalet for tiltak mot kvitvasking
Norges Bank Noregs Bank
Regnskapsfaglig ekspertutvalg Rekneskapsfagleg ekspertutval
Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser Rådgjevande utval for finanspolitiske analysar
Skattedirektoratet (del av skatteetaten) Skattedirektoratet (del av skatteetaten)
Statens innkrevingssentral Statens innkrevjingssentral
Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland
Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå

Styret i garantiordningen for skadeforsikring

Styret i garantiordninga for skadeforsikring

Tolletaten (før: Tolldirektoratet og resten av tolletaten)  Tolletaten (før: Tolldirektoratet og resten av tolletaten) 
  Til toppen
Forsvarsdepartementet (FD) Forsvarsdepartementet (FD)
Cyberforsvaret  Cyberforsvaret 
Etterretningstjenesten Etterretningstenesta
Forsvarets etterretningshøgskole Forsvarets etterretningshøgskole
Forsvarets fellestjenester Forsvarets fellestenester
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Forsvarets forskingsinstitutt (FFI)
Forsvarets høgskole Forsvarets høgskole
Forsvarets ingeniørhøgskole Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvarets logistikkorganisasjon
Forsvarets operative hovedkvarter Forsvarets operative hovudkvarter
Forsvarets personell- og vernepliktssenter Forsvarets personell- og vernepliktssenter
Forsvarets sanitet Forsvarets sanitet
Forsvarets sikkerhetsavdeling Forsvarets tryggingsavdeling
Forsvarets spesialkommando Forsvarets spesialkommando
Forsvarets spesialstyrker Forsvarets spesialstyrkar
Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Forsvarsmateriell Forsvarsmateriell
Forsvarsstaben Forsvarsstaben
Heimevernet Heimevernet
Hærens våpenskole Hærens våpenskole
Institutt for forsvarsstudier (IFS) Institutt for forsvarsstudium (IFS)
Krigsskolen Krigsskolen
Kystvakten Kystvakta
Luftforsvaret Luftforsvaret
Luftforsvarets skolesenter Kjevik Luftforsvarets skolesenter Kjevik
Luftkrigsskolen Luftkrigsskolen
Marinen Marinen
Sjøforsvaret Sjøforsvaret
Sjøforsvarets baser Sjøforsvarets basar
Sjøforsvarets skoler Sjøforsvarets skolar
Sjøkrigsskolen Sjøkrigsskolen
  Til toppen
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Bioteknologirådet Bioteknologirådet
Direktoratet for medisinske produkter (DMP) (tidligere Statens legemiddelverk) Direktoratet for medisinske produkt (DMP) (tidlegare Statens legemiddelverk)
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)  Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) 
Folkehelseinstituttet (FHI) Folkehelseinstituttet (FHI)
Helfo (Helseøkonomiforvaltningen) Helfo (Helseøkonomiforvaltninga)
Helsedirektoratet Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF Helse Midt-Noreg RHF
Helse nord RHF Helse nord RHF
Helse sør-øst RHF Helse sør-aust RHF
Helse vest RHF Helse vest RHF
Klagenemnda for behandling i utlandet Klagenemnda for behandling i utlandet
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) Nasjonalt klageorgan for helsetenesta (Helseklage)
Norsk helsenett SF  Norsk helsenett SF 
Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning
Pasientskadenemnda Pasientskadenemnda
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
Statens helsepersonellnemnd Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn Statens helsetilsyn

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Statens undersøkingskommisjon for helse- og omsorgstenesta

AS Vinmonopolet AS Vinmonopolet
Vitenskapskomiteen for mat og miljø  Vitskapskomiteen for mat og miljø 
  Til toppen
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Justis- og beredskapsdepartementet (JD)
Advokatbevillingsnemnden Advokatbevillingsnemnda
Den høyere påtalemyndighet Den høgare påtalemakta
Den rettsmedisinske kommisjon Den rettsmedisinske kommisjonen
Det interdepartementale polarutvalg Det interdepartementale polarutvalet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB)
Domstoladministrasjonen Domstoladministrasjonen
Generaladvokaten Generaladvokaten
Grensekommissariatet Grensekommissariatet
Hovedredningssentralen  Hovudredningssentralen 
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker (Gjenopptakingskommisjonen)
Konfliktrådet Konfliktrådet
Konkursrådet Konkursrådet
Kontoret for voldsoffererstatning Kontoret for valdsoffererstatning
Krigsadvokatene for Nord-Norge Krigsadvokatane for Nord-Noreg
Krigsadvokatene for Sør-Norge Krigsadvokatane for Sør-Noreg
Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) Høgskolen og utdanningssenteret for kriminalomsorga (KRUS)
Kripos (Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet) Kripos (Den nasjonale eininga retta mot organisert og annan alvorleg kriminalitet)
Namsfogden i ... Namsfuten i ...
Namsmannen Namsmannen
Nasjonalt cybersikkerhetssenter Nasjonalt cybertryggingssenter
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Nasjonalt tryggingsorgan (NSM)
Nasjonalt ID-senter Nasjonalt ID-senter 
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) Nasjonalt utdanningssenter for samfunnstryggleik og beredskap (NUSB)
Politidirektoratet (POD) Politidirektoratet (POD)
... politidistrikt ... politidistrikt
Politiets fellestjenester Politiets fellestenester
Politiets IKT-tjenester Politiets IKT-tenester
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Politiets tryggingsteneste (PST)
Politiets utlendingsenhet (PU) Politiets utlendingseining (PU)
Politihøgskolen (PHS) Politihøgskolen (PHS)
Påtalemyndigheten Påtalemakta
Riksadvokaten Riksadvokaten
Rådet for taushetsplikt og forskning Rådet for teieplikt og forsking
Sekretariatet for konfliktrådene Sekretariatet for konfliktråda
Sivilforsvaret Sivilforsvaret
Sivil klareringsmyndighet (SKM) Sivil klareringsmyndigheit (SKM)
Spesialenheten for politisaker Spesialeininga for politisaker
Statens sivilrettsforvaltning Statens sivilrettsforvaltning
... statsadvokatembeter ... statsadvokatembete 
Sysselmesteren på Svalbard (før: Sysselmannen) Sysselmeisteren på Svalbard (før: Sysselmannen)
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Tilsynsrådet for advokatverksemd
Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat
Tilsynsutvalget for dommere Tilsynsutvalet for dommarar
Utlendingsdirektoratet (UDI) Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE) Utlendingsnemnda (UNE)
Utrykningspolitiet (UP) Utrykkingspolitiet (UP)
Økokrim (Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet) Økokrim (Den sentrale eininga for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet)
  Til toppen
Klima- og miljødepartementet (KLD) Klima- og miljødepartementet (KLD)
Artsdatabanken Artsdatabanken
Enova SF Enova SF
Fagråd for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Fagråd for nasjonalt overvakingsprogram for rovvilt
Klagenemnda for miljøinformasjon Klagenemnda for miljøinformasjon
Kontaktutvalg for rovviltforvaltning Kontaktutval for rovviltforvaltning
Markarådet Markarådet
Meteorologisk institutt Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet Miljødirektoratet
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU)
Norsk institutt for luftforskning (NILU) Norsk institutt for luftforsking (NILU)
Norsk institutt for naturforskning (NINA) Norsk institutt for naturforsking (NINA)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Norsk institutt for vassforsking (NIVA)
Norsk kulturminnefond (Kulturminnefondet) Norsk kulturminnefond (Kulturminnefondet)
Norsk polarinstitutt Norsk polarinstitutt
Riksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning) Riksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning)
Rovviltnemnda Rovviltnemnda
Svalbard miljøvernfond Svalbard miljøvernfond
  Til toppen
Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
Arbeidsgiverrådet i staten Arbeidsgjevarrådet i staten
Design og arkitektur Norge (DOGA) Design og arkitektur Norge (DOGA)
Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)
Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling
Husbanken Husbanken
Husleietvistutvalget Husleigetvistutvalet
Innovasjon Norge Innovasjon Noreg
Internasjonalt reindriftssenter Internasjonalt reindriftssenter
Karantenenemnda Karantenenemnda
Kartverket  Kartverket 
Klagenemnd for Husbanken Klagenemnd for Husbanken
Klagenemnda for sentral godkjenning av ansvarsrett Klagenemnda for sentral godkjenning av ansvarsrett

Kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen

Kontrollkomiteen for Finnmarkseigedommen

Nasjonalt geodataråd Nasjonalt geodataråd
Partilovnemnda Partilovnemnda
Personvernnemnda Personvernnemnda
Sametinget Sametinget
Siva – selskapet for industrivekst SF Siva – selskapet for industrivekst SF
Standardiseringsrådet Standardiseringsrådet
Statens lønnsutvalg Statens lønsutval
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Teknisk berekningsutval for kommunal og fylkeskommunal økonomi
Valgdirektoratet Valdirektoratet
  Til toppen
Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD)
Arkivverket Arkivverket
Bunad- og folkedraktrådet Bunad- og folkedraktrådet
Diskrimineringsnemnda Diskrimineringsnemnda
Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier Fagutvalet for tilskot til lokale lyd- og biletmedium
Frivillighetsregisternemnda Frivilligregisternemnda
Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillèt knockout
Klagenemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout Klagenemnd for organisert kampaktivitet som tillèt knockout
Klagenemnda for stedsnavnsaker Klagenemnda for stadnamnsaker
Kringkastingsrådet Kringkastingsrådet
Kulturdirektoratet Kulturdirektoratet
Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Noreg
Kunst i offentlige rom (KORO) Kunst i offentlege rom (KORO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsombodet
Lotterinemnda Lotterinemnda
Lotteri- og stiftelsestilsynet Lotteri- og stiftelsestilsynet
Medietilsynet Medietilsynet
Nasjonalbiblioteket (NB) Nasjonalbiblioteket (NB)
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje
Norsk filminstitutt (NFI) Norsk filminstitutt (NFI)
Norsk helsearkiv Norsk helsearkiv
Norsk institutt for bunad og folkedrakt Norsk institutt for bunad og folkedrakt
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)
Offentlig utvalg for punktskrift Offentleg utval for punktskrift
Riksarkivet Riksarkivet
Riksteatret Riksteatret
Samisk arkiv Samisk arkiv
Språkrådet Språkrådet
Statsarkivet i ... Statsarkivet i ...
Stiftelsesklagenemnda Stiftelsesklagenemnda
Tilskuddsutvalget for produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Tilskotsutvalet for produksjonstilskot til nyheits- og aktualitetsmedium
  Til toppen
Kunnskapsdepartementet (KD) Kunnskapsdepartementet (KD)
De nasjonale forskningsetiske komiteene Dei nasjonale forskingsetiske komiteane
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir)

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) Foreldreutvalet for barnehagar (FUB)
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG)
Lånekassen (Statens lånekasse for utdanning) Lånekassen (Statens lånekasse for utdanning)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT)
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Norges grønne fagskole – Vea Noregs grøne fagskole – Vea
Norges forskningsråd (Forskningsrådet) Noregs forskingsråd (Forskingsrådet)
Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskingsdata AS (NSD)
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI)
Sikt – kunnskapssektorens tjenesteleverandør (tidligere Unit) Sikt – kunnskapssektorens tenesteleverandør (tidlegare Unit)
Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste Statped – statleg spesialpedagogisk teneste
Utdanningsdirektoratet (Udir) Utdanningsdirektoratet (Udir)
22. juli-senteret 22. juli-senteret
  Til toppen
Landbruks- og matdepartementet (LMD) Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Budsjettnemnda for jordbruket Budsjettnemnda for jordbruket
Det veterinærmedisinske rettsråd Det veterinærmedisinske rettsrådet
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter Fondet for forskingsavgift på landbruksprodukt
Klagenemnd for merkesaker Klagenemnd for merkesaker
Klagenemnda for kvoteordningen for melk Klagenemnda for kvoteordninga for mjølk
Klagenemnda for naturskadesaker Klagenemnda for naturskadesaker
Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet
Mattilsynet Mattilsynet
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Omsetningsrådet Omsetningsrådet
Plantesortsnemnda Plantesortsnemnda
Reindriftens utviklingsfond  Utviklingsfondet for reindrifta
Reindriftsstyret Reindriftsstyret
Rådet for dyreetikk Rådet for dyreetikk
Statskog SF Statskog SF
Utviklingsfondet for skogbruket Utviklingsfondet for skogbruket
Veterinærinstituttet Veterinærinstituttet
Økonomisk utvalg iht. hovedavtalen for reindriftsnæringen Økonomisk utval etter hovudavtalen for reindriftsnæringa
  Til toppen
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistera
Dagligvaretilsynet Daglegvaretilsynet
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard
Eksportfinansiering Norge (Eksfin) Eksportfinansiering Noreg (Eksfin)
Entra eiendom AS Entra eigedom AS
Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Forskingsfondet til fiskeri- og havbruksnæringa (FHF)
Garantikassen for fiskere Garantikassa for fiskarar
Havforskningsinstituttet Havforskingsinstituttet
Justervesenet Justervesenet
Klagenemnd til mesterbrevordningen Klagenemnd til meisterbrevordninga
Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) Klagenemnda for industrielle rettar (KFIR)
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) Klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA)
Klagenemndssekretariatet  Klagenemndssekretariatet 
Konkurransetilsynet Konkurransetilsynet
Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Meklingsnemnda for arbeidstakaroppfinningar
Mesterbrevnemnda Meisterbrevnemnda
Norges geologiske undersøkelse (NGU) Noregs geologiske undersøking (NGU)
Norges sjømatråd AS Noregs sjømatråd AS
Norsk akkreditering Norsk akkreditering
Norsk akkrediterings klageutvalg Norsk akkrediterings klageutval
Norsk nukleær dekommisjonering (NND) Norsk nukleær dekommisjonering (NND)
Norsk romsenter  (NRS) Norsk romsenter (NRS)
Patentstyret Patentstyret
Posten Norge AS Posten Noreg AS
Rådet for bygg- og anleggsberedskap Rådet for bygg- og anleggsberedskap
Rådet for matvareberedskap Rådet for matvareberedskap
Regelrådet Regelrådet
Sjøfartsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet
Teknologirådet Teknologirådet
  Til toppen
Samferdselsdepartementet (SD) Samferdselsdepartementet (SD)
Avinor AS Avinor AS
Bane NOR SF  Bane NOR SF 
Jernbanedirektoratet Jernbanedirektoratet
Kystverket Kystverket
Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet
... lufthavn ... lufthamn
 Nye veier AS Nye vegar AS
Senter for oljevern og marint miljø Senter for oljevern og marint miljø
Sikkerhetsrådet for luftfarten Tryggingsrådet for luftfarten
Statens havarikommisjon for transport Statens havarikommisjon for transport
Statens jernbanetilsyn Statens jernbanetilsyn
Statens vegvesen (Vegvesenet) Statens vegvesen (Vegvesenet)
Vegtilsynet Vegtilsynet
  Til toppen
Utenriksdepartementet (UD) Utanriksdepartementet (UD)
Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget) Det rådgjevande utvalet for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalet)
Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
Koordineringsutvalget for EØS-saker Koordineringsutvalet for EØS-saker
Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)  Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) 
Referansegruppe for samordning av norsk deltakelse i Nordisk ministerråd Referansegruppe for samordning av norsk deltaking i Nordisk ministerråd
Regjeringens representasjonsutvalg Representasjonsutvalet til regjeringa
  Til toppen
Stortinget

Bokmål

Nynorsk

Norges institusjon for menneskerettigheter Noregs institusjon for menneskerettar
Riksrevisjonen Riksrevisjonen
Sivilombudet Sivilombodet
Stortingets administrasjon Stortingsadministrasjonen
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)  Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste (EOS-utvalet)
Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret  Stortingets ombodsnemnd for Forsvaret 
  Til toppen
Domstoler 

Bokmål

Nynorsk

... tingrett ... tingrett
... lagmannsrett ... lagmannsrett
... jordskifterett ... jordskifterett
... jordskifteoverrett ... jordskifteoverrett
Høyesterett (Norges høyesterett) Høgsterett (Noregs høgsterett)
Høyesteretts ankeutvalg Høgsteretts ankeutval
Oslo byfogdembete Oslo byfutembete
  Tilbake til toppen
Statlige universiteter og høgskoler

Bokmål

Nynorsk

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Høgskolen i Innlandet (HINN) Høgskolen i Innlandet (HINN)
Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) Høgskolen i Molde – vitskapleg høgskole i logistikk (HiMolde)
Høgskolen i Volda (HVO) Høgskulen i Volda (HVO)
Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Østfold (HiØ)
Høgskolen på Vestlandet (HVL) Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
Nord universitet Nord universitet
Norges handelshøyskole (NHH) Noregs handelshøgskole (NHH)
Norges idrettshøgskole (NIH) Noregs idrettshøgskole (NIH)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU)
Norges musikkhøgskole (NMH) Noregs musikkhøgskole (NMH)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)

Oslomet – storbyuniversitetet 

Oslomet – storbyuniversitetet 
Samisk høgskole (Sámi allaskuvla) Samisk høgskole (Sámi allaskuvla)
Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Stavanger (UiS)

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Universitetet i Søraust-Noreg (USN)

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet (UiT)
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
  Tilbake til toppen
Nasjonale sentre under Kunnskapsdepartementet

Bokmål

Nynorsk

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO)
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa (Framandspråksenteret)
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS)
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret)
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) Nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforsking  (Læringsmiljøsenteret)
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (Folkehelsesenteret) Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (Folkehelsesenteret)
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret) Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret)
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret)
Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret)
  Tilbake til toppen

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.02.2009 | Oppdatert:26.04.2024