Tildelte stipend

År Mottaker Oppgave
2022 Johanne Helene Bredeli Framing of Constructed Action in Elicited Narratives and Conversational Narratives in Norwegian Sign Language. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, våren 2022
2022 Charlotte Hidle Klimakur vs. klimaku. En retorisk dokumentanalyse av
kostholdstiltaket i Klimakur 2030. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, våren 2022
2021 Lisa Irene Johansen Aasbø Klarspråk i kriser. En studie av to myndighetstekster fra pandemiåret 2020. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, våren 2021
2021 Alexander Kvalheim Fritak fra skriftlig sidemålsopplæring for tegnspråklige døve og hørselshemmede. Institutt for litterære, lingvistiske og estetiske studier, Universitetet i Bergen, våren 2021
2021 Ragnhild Bjørnhaug Language Choice in Music: A Sociolinguistic Study on Motivations behind Language Choice in Pop Music in Norway. Institutt for språk og litteratur, NTNU, våren 2021
2021 Maria Gunnarsdotter Svedal «men du snakker jo som en true fucking diva»: Ei undersøking av engelske importord og kodeveksling i fire norske humor- og underhaldningspodkastar. Institutt for lingivistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen, våren 2021
2020 Silje Karoline Kleiva Krohn «I had never heard about 'hooke' before I saw Skam»: A Study of the Use of Anglicisms in Urban and Rural Youth Language as Depicted in the TV-series Skam and Lovleg. Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet, NTNU, juni 2020
2020 Petter Morland «U have to talk together 😌»: En studie av kodeveksling, emoji og emotikon i Facebook Messenger-samtaler. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen, våren 2020
2020 Emilie Bjellvåg Anglicisation in audiovisual translation for children in Norway: A study of British and American animated TV-series for children dubbed into Norwegian. Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet, NTNU, mai 2020
2019 Malin Bakke Frøystadvåg Ekstra, ektra eller ekestara? Når somaliske stavelsesstrukturer møter norsk ortografi. Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet, NTNU, juni 2020
2019 Martin Sorge Folkvord Normer i et ikke-normert skriftspråk – en studie av talemålsnær skriving på Facebook Messenger blant trondheimere. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen, våren 2020
2018 Ingunn Marie Bråten Valgfrie former – mulighet eller byrde? En studie av norsklæreres tanker, holdninger og erfaringer med valgfriheten i bokmål. Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge, våren 2019
2018 Anita Steinsbø Støfring Rettskriving i nynorsk og bokmål: Ein studie av substantiv og verb i tekstar skrivne av elevar på 7. trinn. Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet, våren 2019
2016 Solveig Bruland «Tolk det som du vil – en kvalitativ og kvantitativ studie av tekstforståelse i møte med forsikringstekster». Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet, NTNU, våren 2017
  Torleif Kveset Hvordan forholder norske studenter i høyere utdanning seg til pensumlitteratur på engelsk? Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, våren 2017
  Oda Amanda Malmin I kor stor grad blir valfridommen innanfor den nynorske rettskrivinga utnytta i offentleg forvaltning? Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo, våren 2017
  Christina Midtbøen Om forvaltning av flerspråklighet i grunnskolen. NTNU
  Holger Tovås Om elevars refleksive skriving når skriveboka vert digital: Korleis påverkar skriftmedia tekstars eigenskapar og kvalitet? NTNU
2015 Jamina Heggedal En studie av hvordan klarspråkarbeidet organiseres i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, våren 2016
  Viktoria Holund Klarspråk i et andrespråksperspektiv. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, våren 2016
2014 Cecilie Dahl Rian På hvilken måte og i hvilken grad kommer ulike fagidentiteter til uttrykk gjennom det lingvistiske landskapet på Dragvoll og Gløshaugen? Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU, høsten 2015
  Marte Kvamme Strømmen «Han leashet ikkje bot. No leash bot» Om bruken av engelsk språk hos eit knippe norske spelarar i ein norsk spelkontekst. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, våren 2015
  Daria Zhgileva English as a lingua franca in a Norwegian Company. The case of Statoil. Institutt for språk og litteratur, NTNU, høsten 2014
2013 Aili M. Eriksen Falske venner mellom porsangerkvensk og finsk. Jyväskylä universitet, Finland, ferdigstilles 2015
  Maria Boer Johannessen «Alt er awesome i mitt liv.» Social motivations for Norwegian-English code-switching. Institutt for språk og litteratur, NTNU, våren 2013
2012 Monika Haanes Waagan Språkval innanfor den maritime klynga på Nordvestlandet. Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda, våren/høsten 2013
  Stephanie Richter Anglifiseringen av den akademiske verden: Språkbruk og språkholdninger hos norske universitetsstudenter. Department of English and Linguistics, Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz, Tyskland, våren 2013
  Iselin Ivarson Språket i, på og frå Rogaland teater. Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda, våren 2013
  Ingunn Kleggetveit Eg eller jeg? Ein studie av forhold som kan påverke valet mellom nynorsk og bokmål hos ungdom i Indre Agder. Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder, våren 2013
2011 Anders Bogen

Domenetap i høyere utdanning. En analyse av pensumlitteratur i et utvalg utdanninger og utdanningsinstitusjoner i Norge. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, våren 2012

  Benedikte Homme Holstad Språk i et globalisert næringsliv. Bruk av norsk og engelsk i maritim industrisektor. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, våren 2012
  Britt Eva Melling Gunvordal «Før hadde man ikke fly, og da visste man ikke at andre mennesker snakket annerledes.» Elevers arbeid med språklig variasjon og endring i Norge. Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag, våren 2012
  Piyachat Andreassen Hvordan kan språkvansker bidra til sosial og emosjonell sårbarhet? En undersøkelse blant thai elever i den norske skolen. Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger, våren 2012
  Ida Arnoldsen Larsen Arbeidstittel: Hvilke holdninger har journaliststudenter til bruk av dialekt sammenlignet med deres holdninger til talt andrespråkspreget norsk? Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen
2010 Trude Bukve

Arbeidstittel: Ei undersøking av finansterminologi brukt i undervisning og formidling. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen (Bukve skreiv innanfor temaet norsk terminologi og fagspråk.)

  Åshild Kvammen Arbeidstittel: Kva er bakgrunnen for at artistar syng på norsk eller engelsk? Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda
  Linn T. Sunne Arbeidstittel: Hvordan er de nye termene for ordklasser blitt innført i skoleverket? Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
2009 Linn T. Sunne Arbeidstittel: Hvordan er de nye termene for ordklasser blitt innført i skoleverket? Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
  Iris Alice Vigerust Furu

En vegg av tekst. En kvalitativ intervjuundersøkelse av skjemaet «Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon (NAV 14-05.05)». Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, våren 2011

  Ina Myrvang Nilsen «Nei da, vi gjør det på engelsk, så skjønner alle ... men så skjønner kanskje ikke alle.» En kasusstudie av engelsksemesteret på medisinstudiet i Trondheim. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU, våren 2011
  Rikke van Ommeren

«Ja. jæi la an på å tålå oppdaling, ja.» En sosiolingvistisk studie av språklige praksisformer blant voksne innvandrere i Oppdal. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU, høsten 2010

2008 Kaja Falck-Ytter Klarspråk – hva er det? En kvalitativ studie av klarspråk og klarspråksarbeid Norge og Sverige. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU, våren 2009
  Åshild Isdahl «Bokmål er en maske jeg tar på meg i situasjoner som krever en viss avstand. Dialekta er meg.» Om skriftlige praksisformer på nettstedet Facebook. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU, våren 2009
  Ann Helen Lea

Lånord i norsk talespråk. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, våren 2009

  Inger-Christine Nilsen «Ka faen det e for slags jævla ugla det der?» En sosiolingvistisk undersøkelse av kjønnsforskjeller i bruk av banning hos åtte tromsøungdommer. Institutt for språkvitenskap, Universitetet i Tromsø, våren 2010
2007

Ingen tildeling

2006 Pia Høgmo Andersen

«Oh bloody hell, sir æ åsså tar æ av mæ kappa». En undersøkelse av engelske innslag i rollespill. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, våren 2007

  Wenche S. Hardeland

A Survey of the Influx and Adaptation of English Loanwords into Norwegian from the Professional Field of Aviation among Flight Technicians in the Royal Norwegian Air Force. Avdeling for humanistiske fag, Høgskolen i Agder, våren 2008

  Kristin A. Hoaas

Særskrivingsmønstre. En kvantitativ og kvalitativ studie av VG1-elevers sær- og samskriving av sammensatte ord i norsk. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, høsten 2008

  Anette Oterholt Bergsland

You look great! Om holdninger til engelsk i reklame. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU, våren 2008

2005 Linda Marie Anderstrøm

The influence of English on Norwegian Morphology: Aspects of a contemporary development. Avdeling for humanistiske fag, Høgskolen i Agder, høsten 2006

  Ingeborg Eskild Nilsen Arbeidstittel: Domenetap for norsk i næringslivet til fordel for engelsk. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU
2004

Ingen tildeling

2003 Torill O. Berghulnes

Flyteknisk terminologi i lærestoff for videregående skole. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, våren 2004

  Silje Mittet A look at the competition between English loanwords and Norwegian substitute forms in the domains of economy and technology. Institutt for britiske og amerikanske studier, Universitetet i Oslo, våren 2005
2002 Ragnhild Ljosland

Engelsk som akademisk språk i Norge. En domenetapsstudie. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU, høsten 2003

  Inger-Lise Schwab

Learning to «Walk the talk»: Language socialization in MBA classroom and the production of marginality. Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, høsten 2006

2001 Anne Kringstad Grønvik

«Ja, der har vi jo ikke noe valg, det er jo ikke noe alternativ.» En kasusstudie av en norsk bedrift med engelsk som konsernspråk. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU, høsten 2003

  Tarald Lie

Arbeidstittel: The use of English in Norwegian pop/rock music. Institutt for britiske og amerikanske studier, Universitetet i Oslo

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.01.2015 | Oppdatert:26.09.2022