Minoritetsspråkpakten

Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten) ble vedtatt i 1992. Norge ratifiserte pakten i 1993, og den trådte i kraft 1. mars 1998.

Minoritetsspråkpakten definerer regions- og minoritetsspråk som språk som tradisjonelt er brukt innenfor et bestemt territorium i en stat, av statsborgere som utgjør en historisk gruppe som er i mindretall i befolkningen.

Minoritetsspråkpakten i Norge

Stortingsmelding nr. 35 (2007–2008), Mål og meining, nevner som et politisk mål at alle skal ha rett til språk og til å få utvikle og bruke sitt eget nasjonale minoritetsspråk.

Norge har definert følgende språk som norske regions- eller minoritetsspråk:

  • samisk
  • kvensk
  • romanes
  • romani

Det er i dag ulike foreninger og organisasjoner som arbeider for å verne og utvikle regions- og minoritetsspråk. Mål og meining nevner at Språkrådet bør få et definert språkpolitisk ansvar også for andre språk enn norsk i framtida. Det må utredes hvordan et slikt utvidet ansvar skal avgrenses mot Sametinget og Kvensk språkråd, og hvordan det skal konkretiseres.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:31.03.2011 | Oppdatert:27.04.2022