Språklege rettar som gjeld bruken av norsk

Juridiske rettar som gjeld norsk, kan grovt delast inn i: retten til å bruke målformene bokmål og nynorsk og retten til å bruke norsk i kontakt med styresmakter i andre nordiske land.

Språklige rettigheter som gjelder nasjonale minoritetsspråk

Her finner du informasjon om hvilke lover og avtaler som verner og ivaretar rettighetene til brukere av våre nasjonale minoritetsspråk.

Nordisk språkkonvensjon

Den nordiske språkkonvensjonen sikrer at en nordisk statsborger ved behov skal kunne bruke sitt morsmål i kontakt med myndigheter i et annet nordisk land.

Språklege rettar knytte til norsk teiknspråk

Opplæringslova gir rett til undervisning i og på teiknspråk. Retten gjeld både grunnskule og vidaregåande skule, med eigne læreplanar.

Språkopplæring

Språklige rettigheter og plikter er nedfelt i lover, forskrifter og annet regelverk.

Publisert:09.12.2014 | Oppdatert:23.11.2021