Samarbeidspartnarar og internasjonalt samarbeid

CEF Digital og ELRC (European Language Resource Coordination)

CEF (Connecting Europe Facility) er eit EU-program som mellom anna finansierer utviklinga av ein europeisk digital infrastruktur. Siktemålet er at digitale tenester skal kunne fungere på tvers av landegrenser i Europa. Ein av byggjeklossane i denne infrastrukturen er eTranslation, ei automatisk omsetjingsteneste.

Saman med Nasjonalbiblioteket har Språkrådet rolla som nasjonalt ankerfeste i ELRC for innsamling av språkdata til automatisk omsetjing. Arbeidet går for det meste ut på å samle inn tidlegare omsetjingar og tospråklege termlister som kan brukast til å lære opp omsetjingsprogram. Både generelle og områdespesifikke omsetjingar er viktige i denne samanhengen.

ELG – European Language Grid

ELG skal vere ei felles plattform for språkteknologi i Europa. Både kommersielle og ikkje-kommersielle verksemder kan lagre og laste ned og opp data og programvare på ELG-plattforma. Språkrådet representerer Noreg i ELG-nettverket. Vi hentar inn og formidlar informasjon om norsk språkteknologi, norske språkressursar og språkteknologiske forskingsprosjekt i Noreg.

Astin – arbeidsgruppa for språkteknologi i Norden

  • språkleg kvalitet i utviklinga av språkteknologiske produkt
  • tilgangen til grunnlagsressursar for språkteknologisk forsking og utvikling
  • samarbeid mellom språkrøkt, forsking og industri på det språkteknologiske området

Føremålet er å tryggje dei språklege rettane til borgarane og sørgje for at dei språklege behova deira blir stetta utan omsyn til kommersielle interesser. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter