Språkarbeid

Terminologi og fagspråk

Terminologi er byggesteinene i fagspråket vårt. Språkrådet arbeider for å styrke norskspråklig terminologi og fagspråk på mange områder. 

Språk i forsking og høgare utdanning

I universitets- og høgskolesektoren er norsk under press frå engelsk som forskingsspråk, undervisningsspråk og fagspråk generelt. Det er politisk semje om at det ville vere svært negativt for samfunnet og demokratiet om norsk skulle bli trengt unna her. For å førebyggje dette trengst det språkpolitiske strategiar.

Språk i skolen

Lurer du på hvordan kommareglene er, eller trenger du et kurs i nynorsk grammatikk? På skolesidene våre finner du mye stoff som kan være nyttig i skolesammenheng – både for lærere og elever.

Språk og IKT

Språkrådet arbeider for at det skal finnes norskspråklige utgaver av IKT-tjenester og -produkter. 

Forsking og høgare utdanning (kladd)

Språkrådet gir råd og rettleiing om korleis universitet og høgskular på best mogleg vis kan arbeide for å etterleve dei lovpålagde oppgåvene sine om å vedlikehalde og vidareutvikle norsk fagspråk. Vi har god kunnskap om sektoren og gode kontaktar med ulike akademiske miljø.

No image

Språkarbeid i det offentlege

Språket i tekstar frå staten skal vere korrekt og klart, og statstilsette skal følgje gjeldande reglar for rettskriving og målbruk. Språkrådet hjelper statsorgan både med klarspråksarbeid og med nynorskarbeid.

Stedsnavn

Stedsnavn er navn på geografiske lokaliteter som for eksempel gårder, innsjøer, elver, øyer, fjell, gater og veier.

Språk i næringslivet

Nærings- og arbeidslivet er en arena der stadig flere språk møtes. Språkrådet har tips til hvordan du kan sette i gang et klarspråksprosjekt i næringslivet, og vi gir praktiske råd for språkbruk i arbeidshverdagen. Vi har også mer informasjon om norske bedrifters bruk av engelsk og norsk og folks holdninger til reklame på engelsk.