Hopp til hovedinnhold

Klarspråksprisane

Klarspråksprisane går til statsorgan og kommunar som gjer eit langsiktig og systematisk klarspråksarbeid. I tillegg blir det delt ut ei utmerking til ei eldsjel. Prisane er forvaltningsprisar og blir delte ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nominer kandidatar til klarspråksprisane 2020!

Veit du om ein kommune som kommuniserer klart og tydeleg til folk? Kjenner du til ei statleg verksemd som har arbeidd systematisk med klarspråk? Har du ein engasjert klarspråkskollega som fortener ekstra merksemd? Nominer dei til klarspråksprisane 2020!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler ut desse tre prisane for godt klarspråksarbeid i 2019 og 2020:

  • klarspråksprisen for staten
  • klarspråksprisen for kommunar og fylkeskommunar
  • utmerkinga «Årets trekkhund»

Det blir ikkje delt ut ein temapris for 2019 og 2020. Fristen for å nominere kandidatar er 1. februar 2021.

Slik nominerer du

Du kan nominere både din eigen arbeidsplass og andre verksemder. Fyll ut skjemaet under, så vil Språkrådet kontakte kandidatane for meir informasjon. Alle nominasjonar blir handsama, men berre kandidatar som oppfyller kriteria for prisen, vil bli vurderte av juryen.

I juryen sit Audhild Gregoriusdotter Rotevatn (juryleiar), Kristin Høie Walstad og Bjørn Lyster. Les meir om juryen og kriteria for prisane i menyane lenger ned på denne sida.

Klikk her for å kome til nominasjonsskjemaet.

Hovudprisen for staten

Prisen går til forvaltningsorgan eller helseføretak som gjer ein ekstraordinær innsats for å bruke eit klart, godt og brukarvenleg språk i den skriftlege kommunikasjonen sin.

Hovudprisen for kommunar og fylkeskommunar

Prisen går til kommunar og fylkeskommunar som har gjort ein ekstraordinær innsats for å bruke eit godt, klart og brukarvenleg språk i den skriftlege kommunikasjonen sin. Prisen kan ikkje bli delt ut til kommunaleigde føretak eller selskap.

Årets trekkhund

Utmerkinga «Årets trekkhund» går til ein enkeltperson som har gjort ein ekstraordinær innsats i klarspråksarbeidet i forvaltninga. Med denne utmerkinga skal eldsjelene bli heidra. «Årets trekkhund» er ein person som motiverer andre og oppnår gode resultat som pådrivar for eit systematisk klarspråkarbeid.

Retningsliner for klarspråksprisane.

Temaprisen

I tillegg til hovudprisane kan det delast ut ein eller fleire temaprisar kvart år. Temaprisane skal bli gjevne til område der det er spesielt viktig å stimulere til aktivitet. Dei skal verke motiverande for prismottakarane, og dei skal vise fram mønsterpraksis for andre. Det er KMD, i samarbeid med Språkrådet og Digdir, som bestemmer tema og tal på prisane frå år til år.

Retningsliner for klarspråksprisane.

Juryen

Desse sit i juryen for klarspråksprisane i 2020:

  • Audhild Gregoriusdotter Rotevatn (juryleiar), administrerande direktør, Musea på Sunnmøre
  • Kristin Høie Walstad, spesialrådgjevar (kommunikasjon), Stavanger kommune
  • Bjørn Lyster (representant for fjorårsvinnarane), kommunikasjonsdirektør, Utlendingsnemnda