Hopp til hovedinnhold

Språk i lover og forskrifter

Respekt for lovgivningen forutsetter at den er forståelig og tilgjengelig.

Curt A. Lier, tidligere president i Juristforbundet (2015)

Hvorfor er det viktig å arbeide med språk i lover og forskrifter?

  • Lover og forskrifter påvirker beslutninger på alle nivåer i samfunnet.
  • Språket i lover og forskrifter påvirker språket i andre tekster. 
  • Uklart språk i regelverk kan være et demokratisk problem. 
  • Skal en lov eller forskrift virke etter sin hensikt, må den bli forstått av dem den angår. 
  • Uklart formulerte regler gjør forvaltningen mindre effektiv. 
  • Klart formulerte regler er enklere å digitalisere.

Hva skjer på dette området?

 

 

Språkleg kvalitetssikring av lovtekster

Stadig oftare vert det stilt krav om at språket i lovtekster skal vere klart. Språkrådet kan hjelpe lovutval og departement med å oppfylle dette kravet.

Språkrådet tilbyr tradisjonell kvalitetssikring av språket i viktige lover. Informasjon om tilbodet finst på nettsidene til Språkrådet.

 

Kurs for lovskrivarar

Statstilsette som skriv lover og forskrifter, kan ha god nytte av kurs. Her er nokre tilbod.
 

Kurs i regelteknikk
Lovavdelinga i Justisdepartementet har ei eiga forskriftseining, som hjelper departement og underliggjande etatar med prinsipielle, strukturelle og regeltekniske spørsmål ved forskriftsarbeid. Forskriftseininga held kurs i regelverksteknikk tilpassa verksemdene. 

Kontakt lovavdelinga i Justisdepartementet.

Kurset «Språk og struktur i regelverk»

Kurset «Språk og struktur i regelverk» er utvikla av Språkrådet og Justisdepartementet. Målgruppa er statstilsette som skriv lover og forskrifter. Til no har tolv statsorgan fått tildelt kurset etter søknad. 

Kurset er ikkje eit ståande tilbod. Vi held det etter førespurnad når vi har kapasitet. 

Ta kontakt med Språkrådet dersom du ønskjer informasjon om kurset.