Hopp til hovedinnhold

Språk i lover og forskrifter

Respekt for lovgivningen forutsetter at den er forståelig og tilgjengelig.

Curt A. Lier, tidligere president i Juristforbundet (2015)

Hvorfor er det viktig å arbeide med språk i lover og forskrifter?

 • Lover og forskrifter påvirker beslutninger på alle nivåer i samfunnet.
 • Språket i lover og forskrifter påvirker språket i andre tekster. 
 • Uklart språk i regelverk kan være et demokratisk problem. 
 • Skal en lov eller forskrift virke etter sin hensikt, må den bli forstått av dem den angår. 
 • Uklart formulerte regler gjør forvaltningen mindre effektiv. 
 • Klart formulerte regler er enklere å digitalisere.

Hva skjer på dette området?

 • Interessen for språket i lover og forskrifter er økende. 
 • Krav om klart språk tas inn i mandatet til stadig flere lovutvalg. 
 • Flere departementer og lovutvalg har fått hjelp til å kvalitetssikre språket i lovtekster. 
 • Juridisk fakultet ved UiO har satt i gang prosjektet Klarspråk i juridisk forskning og undervisning, som skal bidra til at lover og andre juridiske tekster blir lettere å forstå. 
 • Prosjektet «Klart lovspråk» (2011–2019), som ble ledet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi, i dag Digitaliseringsdirektoratet), hadde som mål at lover og forskrifter som er spesielt viktige og gjelder mange, skal bli klarere og mer forståelige. I prosjektet ble det gjennomført flere ulike tiltak for at arbeidet med språk skulle bli en naturlig og sentral del av lovutviklingen. Et av de viktigste tiltakene i prosjektet var språklig og strukturell gjennomgang av fire utvalgte lover. Dessuten ble det gjennomført en rekke undersøkelser om juridisk språk i forvaltningen.

Språkleg kvalitetssikring av lovtekster

Stadig oftare vert det stilt krav om at språket i lovtekster skal vere klart. Språkrådet kan hjelpe lovutval og departement med å oppfylle dette kravet.

Språkrådet tilbyr tradisjonell kvalitetssikring av språket i viktige lover. Informasjon om tilbodet finst på nettsidene til Språkrådet.

 

Kurs for lovskrivarar

Statstilsette som skriv lover og forskrifter, kan ha god nytte av kurs. Her er nokre tilbod.
 

Kurs i regelteknikk
Lovavdelinga i Justisdepartementet har ei eiga forskriftseining, som hjelper departement og underliggjande etatar med prinsipielle, strukturelle og regeltekniske spørsmål ved forskriftsarbeid. Forskriftseininga held kurs i regelverksteknikk tilpassa verksemdene. 

Kontakt lovavdelinga i Justisdepartementet.

Kurset «Språk og struktur i regelverk»

Kurset «Språk og struktur i regelverk» er utvikla av Språkrådet og Justisdepartementet. Målgruppa er statstilsette som skriv lover og forskrifter. Til no har tolv statsorgan fått tildelt kurset etter søknad. 

Kurset er ikkje eit ståande tilbod. Vi held det etter førespurnad når vi har kapasitet. 

Ta kontakt med Språkrådet dersom du ønskjer informasjon om kurset.