Hopp til hovedinnhold

Skriveverksted

I skriveverksteder møtes folk fra ulike faggrupper for å forbedre tekster. Denne typen tverrfaglig samarbeid gir gode resultater og lærerike prosesser.

Hva er et skriveverksted?

Et skriveverksted er en arbeidsmetode som setter tverrfaglig samarbeid i system. Fagpersoner og språkrådgivere jobber sammen om en tekst over en periode. De diskuterer seg fram til en endelig versjon av teksten som ivaretar både presisjon og språklig klarhet.

Hvilke tekster egner seg for skriveverksteder?

Alle slags tekster kan behandles i skriveverksteder. Mange har god erfaring med å bruke metoden når de skal revidere kompliserte tekster som lover, forskrifter, veiledninger, høringsbrev og vedtaksbrev.

Last ned Difis hefte med råd og tips om skriveverksteder (pdf)

Ti råd for å arrangere skriveverksted

To praktiske eksempler på skriveverksteder

Barne- og likestillingsdepartementet og Likestillings- og diskrimineringsombudet oppsummerer selv sine erfaringer med skriveverksteder. 

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har innført skriveverksteder permanent

BLD har i mange år arrangert skriveverksteder og i dag er arbeidsmetoden innført på permanent basis. Målet er at alle større tekster skal behandles i et språkverksted ledet av vår språkrådgiver. BLD arrangerer språkverksteder for alle ansatte.

I verkstedene har vi behandlet ulike tekster som veiledere, høringsnotat, lovtekster, proposisjoner og meldinger til Stortinget, foredrag, brev og rundskriv. Fremgangsmåten tilpasses den teksten som deltakerne skal jobbe med. Språkverkstedene oppleves som et forpliktende samarbeid, og deltakerne melder tilbake at dette arbeidet er nyttig og effektivt.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har høstet sine aller første erfaringer med skriveverksteder

Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerte skriveverksteder først og fremst med formål om å skape økt bevissthet rundt klarspråk, og hadde så mange som 30 deltakere med på skriveverkstedene. Målet var også å gi våre ansatte kunnskap om hvordan de kan skrive klart samtidig som tekstene beholder sin presisjon. Det var altså ikke noe mål å sitte igjen med én konkret tekst som alle deltakerne hadde jobbet sammen om, og som kunne gjenbrukes mange ganger.