Fagstoff om terminologi og fagspråk

På denne siden har vi samlet lærebøker, artikler og avhandlinger om terminologi og fagspråk. Du vil finne svar på blant annet disse spørsmålene: Hva er terminologi? Hvem driver med terminologiarbeid i Norge? Har norsk fagspråk en fremtid? Hva forskes det på i terminologi i Norge?

Lærebøker

Allment

Termbaser

Dataterminologi

Finansterminologi

Fiskeoppdrettsterminologi

  • Ole Våge: El conocimiento supradisciplinario en la terminología: el caso de la acuicultura (mars 2012). Samandrag: I doktorgradsavhandlinga tek eg for meg akvakultur som eit tverrfagleg kunnskapsfelt gjennom ein analyse av 114 omgrep. Kunnskapen i akvakultur er knytt til kompleks problemløysing, noko som gjer det naudsynt med lån av omgrep frå fagfelt som spenner frå biologi og fysikk til økonomi, rettslære og etikk. Avhandlinga ser på kva som skjer når desse omgrepa møtast og er med på å forme akvakultur som eit kunnskapsfelt i stendig endring. Avhandlinga er skriven på spansk.

Flyteknisk terminologi

Juridisk terminologi

Kjemisk terminologi

Medisinsk terminologi

Oljeterminologi

Organisasjonspsykologi

Nordterm

 

Sist oppdatert: 25. mars 2015

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter