Språkarbeid i det offentlege

No image

Språket i tekstar frå staten skal vere korrekt og klart, og statstilsette skal følgje gjeldande reglar for rettskriving og målbruk. Språkrådet hjelper statsorgan både med klarspråksarbeid og med nynorskarbeid.

Kom i målform, følg reglane i mållova

Lov om målbruk i offentleg teneste (målloven) regulerer bruken av nynorsk og bokmål i statstenesta.

Skriv klart, tenk på mottakaren

Stat og kommune gjev informasjon om rettar og plikter. Difor er det viktig at forvaltningsspråket er klart.

Skriv korrekt, sjekk teksten

Det er viktig at språket i tekstar frå staten er korrekt og godt. Stortingsmelding 35 (2007–2008) Mål og meining seier at alle statlege organ minst ein gong i året skal kontrollere den språklege kvaliteten i tekstar dei produserer. Dei må leggje særleg vekt på å kontrollere at tekstane ikkje inneheld skrivefeil og teiknsetjingsfeil. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter