Leder

Kjære leser!

Arnfinn Muruvik VonenI 2008 la Kulturdepartementet fram en stortingsmelding (St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining) der en helhetlig norsk språkpolitikk ble presentert. For Språkrådet, som er statens fagorgan i språkspørsmål, har den nye språkpolitikken ført til en rekke endringer i hverdagen.

På den ene siden fortsetter vi for fullt med våre tradisjonelle arbeidsoppgaver knyttet til norsk, som rettskrivningsarbeid og informasjon og rådgivning til allmennheten om riktig og god språkbruk. På den andre siden utfører vi nye oppgaver som er forankret i stortingsmeldingen. Det gjelder mer spesifikke oppgaver med norsk, for eksempel har vi fått bedre muligheter til å hjelpe statsorganer med å skrive godt, og det gjelder arbeid med andre språk enn norsk.

Arbeidet med de «gamle» og de «nye» oppgavene pågår nå for fullt. La meg ta et par eksempler: For det første godkjente Kulturdepartementet nå i september den nye rettskrivningen for nynorsk. Den ble lagt fram i april i år av en nemnd oppnevnt av Språkrådets styre og anbefalt av styret i mai. Denne nyheten har vi skrevet om tidligere her i Språknytt. Vi arbeider nå med alle tiltakene som må gjennomføres før rettskrivningen gjøres gjeldende fra august 2012. For det andre hadde tegnspråkrådgiveren vår sin første arbeidsdag i september. Det markerer et viktig skritt i Språkrådets nye arbeid med andre språk enn norsk. Du finner et intervju med henne inne i bladet. God lesning!

Vennlig hilsen

Arnfinn Muruvik Vonen

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.11.2011 | Oppdatert:09.06.2015