Klarspråk

No image

13. oktober er den internasjonale klarspråksdagen. Med klarspråk meiner vi korrekt, klart og brukartilpassa språk.

Ein tekst er skriven i klarspråk dersom mottakarane

  • finn det dei treng
  • forstår det dei finn
  • kan bruke det dei finn, til å gjere det dei skal

Omgrepet klarspråk er godt kjent i Sverige og Danmark, og det er etter kvart vorte innarbeidd også i Noreg. Derfor har ordet også vorte teke inn i fleire norske ordbøker.

Språkrådet har arbeidd systematisk med klarspråk sidan 2006. Mellom anna har Språkrådet saman med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomført prosjektet «Klart språk i staten» (2009–2012). Viktige samarbeidstiltak er

I Noreg er interessa for språkarbeid i staten vorten jamt større dei siste ti åra. Stadig fleire statsorgan har sett i gang tiltak for å betre språket i publikumsretta tekstar. I 2015 sette KS i gang eit femårig program for klart språk i kommunesektoren. No kjem næringslivet etter. Eit døme på det er prosjektet i Finans Norge om klarspråk og terminologi på pensjonsområdet.

Klarspråk er eit internasjonalt fagfelt. Plain Language Association International (PLAIN) er ein internasjonal klarspråksorganisasjon med medlemmer frå 25 land. Annakvart år blir det arrangert ein PLAIN-konferanse for å dele erfaringar om klarspråksarbeid på tvers av landegrenser. I 2019 skal Noreg vere vertskap for PLAIN-konferansen.

Kvifor heiter det klarspråk og ikkje klartspråk?

I samansetningar som består av adjektiv + inkjekjønnsord (klar + språk), blir førsteleddet normalt ikkje bøygt etter sisteleddet. På same måte heiter det difor klarvêr (ikkje klartvêr), klarsyn (ikkje klartsyn) og blåmerke (ikkje blåttmerke). Ved særskriving blir det sjølvsagt annleis: I morgon ventar vi klart vêr over store delar av landet.

 

Publisert 13. oktober 2017

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter