Ny språklov og ny stortingsmelding om språk

No image

(24.6.20) Den 12. mai 2020 kom regjeringa med framlegg til ny språklov og ny stortingsmelding om språk. Aldri før har Norge hatt en helhetlig språklov. Her finner du hovedpunktene.

Hovedmålet for språkpolitikken er å sikre at norsk språk brukes og fungerer godt på alle samfunnsområder. Norsk språk skal være samfunnsbærende og vitalt.

Lovframlegget

Det viktigste formålet med loven er å gi norsk språk lovfesta status og sterkere vern som vårt viktigste uttrykk for kultur, historie og identitet. Loven definerer også statusen til andre språk i Norge. Den skal dessuten erstatte den gjeldende målloven. Her er hovedpunktene:

  • Det offentlige Norge har ansvar for nynorsk og bokmål, norsk tegnspråk, samiske språk og de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romanes og romani.
  • Det offentlige skal bruke et klart og brukerretta språk.
  • Det offentlige har et særlig ansvar for å fremme nynorsk som det minst brukte av de to norske skriftspråkene.
  • Offentlige organ har ansvar for å bruke, utvikle og styrke norsk språk som ledd i en sektorovergripende språkpolitikk.
  • Regjeringa vil gå gjennom språkstrategiene til universitetene og høyskolene og vurdere hva som trengs for å sikre norsk fagspråk. Språkpolitikken skal følges opp i den nye universitets- og høyskoleloven som er på trappene.
  • Det opprettes en termportal for norsk fagspråk ved Universitetet i Bergen, et nettsted som samler terminologi fra ulike fagområder og gjør den tilgjengelig.
  • Bokmål og nynorsk omtales som likestilte skriftspråk, ikke som målformer.
Kultur og språk er uløselig knyttet sammen. Språk skaper samhold og fellesskap, språk bærer kulturarven vår, det gir oss identitet og en følelse av å høre til. kulturminister Abid Raja

Stortingsmeldinga

Meldingsdelen av lovproposisjonen tar opp sider ved språkpolitikken som det ikke er aktuelt eller relevant å regulere i lov. I meldingsdelen framheves blant annet dette:

  • Hver enkelt sektor i staten og hvert departement har ansvar for å følge opp språkpolitikken på sine arbeidsfelt.
  • Det pekes på noen områder som er særlig viktige for norsk språk i framtida: språkdimensjonen i IKT-politikken og kultur- og mediepolitikken, god norskopplæring og utvikling av norsk fagspråk.
  • Regjeringa vil sette ned et offentlig utvalg som skal levere en NOU om tegnspråkfeltet for å få et helhetlig bilde av norsk tegnspråk og av behovene til tegnspråkbrukerne.
Med denne proposisjonen legger vi vekt på mindretalsomsynet. statssekretær Gunnhild Berge Stang

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.06.2020 | Oppdatert:24.06.2020