Ut med glida og draga, inn med dåkker?

(2.10.10) Rettskrivingsnemnda går inn for å fjerne langformene av ein del verb som i dag kan ha lang eller kort form i infinitiv, t.d. gli/glida, dra/draga. Samtidig vil vi forenkle bøyingsmønsteret for mange av desse verba, som i dag har mange valfrie former.

A- og e-infinitiv blir ståande, men nemnda har ikkje konkludert når det gjeld kløyvd infinitiv. På Nynorsk 2011 ber vi om innspel frå språkbrukarane. Presensformene på -er av sterke verb (kjemer, teker) er tekne ut, og likeins partisippforma komi, teki.

Det har kome inn framlegg om at dåkker kan vere eit alternativ til objektsforma dykk. Også det vil vi gjerne ha synspunkt på.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter