Lag gode ordforklaringer

Eksempler på gode ordforklaringer

«Prosessfullmektig

Den som representerer en part i sivile saker, vanligvis en advokat.»

«Stevning

I sivile saker er dette betegnelsen på at saksøkerne henvender seg til retten med en anmodning om at saksøkte må bli innkalt til et rettsmøte. I straffesaker er dette betegnelsen på det offentliges innkalling av en siktet eller tiltalt til et rettsmøte.»

Eksempler på ordforklaringer som ikke fungerer

«Tinglysing

Tinglysing av dokumenter skjedde tidligere ved domstolene, men ble gradvis overført og sentralisert til Statens kartverk i perioden 2004–2007. All tinglysing foregår nå ved Statens kartverk.»

Her står det ikke noe om hva tinglysing er, bare hvem som gjør jobben. I tillegg inneholder forklaringen historikk som ikke er relevant for en ordliste. Det kunne for eksempel ha stått at tinglysing er offisiell registrering og kunngjøring av et dokument (for å sikre en rettighet).

«Tvangsfullbyrdelse

Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig, kan man etter regler angitt i tvangsfullbyrdelsesloven begjære at namsmyndighetene tvangsfullbyrder kravet.»

Her står det ikke hva tvangsfullbyrdelse er, bare i hvilke situasjoner det kan være aktuelt. Dette er ikke nok for en leser som trenger en definisjon. Her kunne definisjonen i Bokmålsordboka ha vært til hjelp:

«tvangsfullbyrdelse:  gjennomføring av et (sivilt) rettskrav ved hjelp av namsmyndigheten, for eksempel ved utpanting eller tvangsauksjon»

«Utlegg

Tvangssikring av et krav på en skyldner som ikke oppfyller sin forpliktelse. Kan også defineres som tvangsforretning hvor saksøkers krav sikres ved at det tas utlegg (en form for pant) i saksøktes eiendeler.»

Her forklares ett faguttrykk (utlegg) ved hjelp av to andre (tvangssikring og tvangsforretning). For leseren blir dette ett skritt fram og to tilbake. I forklaringen kunne det for eksempel ha stått noe slikt som at utlegg er en form for pant. Pant er en gjenstand eller en eiendom som utleveres eller loves utlevert som sikkerhet for at et løfte, særlig et økonomisk krav, vil bli innfridd. Utlegg er altså pant i eiendelene til en person som ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser, og vedtak om pant i eiendeler må være fattet av en offentlig myndighet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter