Spørsmål og svar

Redaksjonen tar gjerne mot brev fra leserne. Det kan være kommentarer til artiklene og emner i bladet, interessante ord og uttrykk en har kommet over, nyord, språkspørsmål eller annet. Adressen er: Språknytt, Norsk språkråd, Postboks 8107 Dep, 0032 OSLO.

Spørsmål: Jeg har et spørsmål angående en ordform som jeg alltid har lurt på riktigheten av. Ordet er undertegnede. Betydningen av denne formen høres for meg ut som ’en som er undertegnet’. Selv om det kanskje høres rart ut, synes jeg formen undertegnende er mer riktig. Dette betyr for meg ’en som undertegner’. Er dette riktig, eller er det en helt feil tolkning av betydningen av ordformene?
Svar: Siden verbet heter å undertegne, kan man kanskje mene at undertegnende ville vært mer logisk enn undertegnede. Men saken er at det er undertegnede det heter, og hvis en skriver noe annet, vil det bli oppfattet som feil.
Dette er en uttrykksmåte som trolig er flere hundre år gammel, og som har paralleller i andre språk (unterzeichneter på tysk og le soussigné på fransk). En stor dansk ordbok forklarer bruksområdet på denne måten: ’i den underskrivendes omtale af sig selv, især i ansøgninger, erklæringer olgn.’

***

Spørsmål: Risiki og saldi er populære skrivemåter blant økonomiutdannede o.l. Er disse skrivemåtene tillatt?

Svar: De eneste tillatte formene i gjeldende rettskrivning er risikoer og saldoer.

***

Spørsmål: Uttrykket å svelge med hud og hår heter i Sverige svälja med hull och hår. Kan det være slik at hud og hår er en variant som har oppstått på grunn av en misforståelse, og at det opprinnelig het hull og hår hos oss også?

Svar: I Svenska Akademiens Ordbok står det at svensk har uttrykket med hud och hår ved siden av med hull och hår. Det norske ordet som tilsvarer svensk hull, er hold, som betyr ’kjøtt på kroppen’, jf. uttrykket være i godt hold, dvs. ’være fyldig’.

I Ordbog over det danske Sprog står det at uttrykket på dansk heter med hud og hår. Det henvises også til at det på engelsk heter hair and hide (hår og hud) eller hair and hoof (hår og hov), tysk mit Haut und Haar (med hud og hår).

Av disse uttrykkene er det det svenske med hull och hår og det engelske hair and hoof som avviker mest fra de øvrige. I tillegg avviker det engelske og det svenske uttrykket fra hverandre i og med at hull og hoof er helt forskjellige ting.

Disse to omstendighetene og det at dansk med hud og hår, tysk mit Haut und Haar, nederlandsk met huid en haar og engelsk hide and hair inneholder akkurat de samme betydningselementene, kan tyde på at det er denne typen som er den opprinnelige.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.08.2004 | Oppdatert:16.06.2015