Norskopplæring for voksne innvandrere

Her finner du reglene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, hvilket ansvar kommunen har, og hva du sjøl må følge opp. Framstillinga er forenkla.

Regler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Fra 1. september 2005 blei reglene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap tatt inn i introduksjonsloven. Denne delen av lovverket regulerer og beskriver rett og plikt, eller bare plikt, til opplæring i norsk med samfunnskunnskap for enkelte grupper voksne innvandrere. Hvilken gruppe du regnes innunder i lovverket, avgjør om du skal ha 300 eller 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

For enkelte grupper innvandrere er norskopplæring og samfunnskunnskap innført som krav for å få permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge.

Formålet med introduksjonsloven er å styrke voksne innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnsliv og deres mulighet for økonomisk sjølstendighet.

Er norskopplæring og introduksjonsprogram det samme?

Det er flere som er omfatta av regelverket om opplæring i norsk med samfunnskunnskap enn av regelverket om å delta i introduksjonsprogram. Det betyr at du kan ha rett og plikt, eller bare plikt, til norskopplæring sjøl om du ikke skal delta i noe introduksjonsprogram.

Hva er kommunens ansvar?

Kommunen skal tilrettelegge og tilby opplæring til dem som omfattes av regelverket, det gjelder også for personer som bor midlertidig på asylmottak.

Kommunen skal ha et tilbud både til dem som skal ha opplæringa gratis, og til dem som skal betale sjøl.

Kommunen skal tilby opplæring innen tre måneder fra du har søkt om opplæring. Hvis du har fått asyl, skal kommunen tilby opplæring innen tre måneder etter at du flytta til kommunen. Du skal få tilpassa opplæring gjennom en individuell opplæringsplan.

I introduksjonsloven står det hva som er minstekravet til opplæring, men kommunen kan velge å gi mer eller gratis opplæring, også til grupper som ikke er omfatta av introduksjonsloven.

Hva betyr det å ha rett og plikt, eller plikt, til opplæring?

Rett til opplæring betyr at du har krav på gratis opplæring fra den kommunen du er bosatt i.

Rett og plikt til opplæring innebærer at du har rett til gratis opplæring, og at du må ha gjennomført norskopplæring før du kan søke om permanent oppholdstillatelse og/eller norsk statsborgerskap. Retten til gratis opplæring gjelder fra du fikk innvilga oppholdstillatelse, eller fra du ankom Norge med gyldig oppholdstillatelse. Dersom du ikke har starta på eller fullført opplæringa innafor ei tidsramme på tre år, har du fortsatt plikt til å ta opplæring, og du må betale sjøl.

Plikt til opplæring innebærer at du må ha gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap, for å kunne søke om permanent oppholdstillatelse og/eller statsborgerskap. Du må dokumentere 300 timer opplæring, eller vise til andre godkjente eksamener i norsk eller samisk.

Har du kun plikt til opplæring, må du betale for undervisninga sjøl.

At norskopplæring har blitt en plikt, viser at samfunnet forventer at innvandrere får grunnleggende ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap i løpet av den første tida de er i Norge.

Hvem har både rett og plikt til opplæring?

Du har både rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom du har fått asyl, er overføringsflyktning, har opphold på humanitært eller sjølstendig grunnlag, eller er familiegjenforent med noen som faller inn under disse kategoriene.

Rett og plikt til opplæring gjelder også for deg som har kollektiv beskyttelse, for deg som er familiegjenforent med norske eller nordiske borgere som bor i Norge, og for deg som er familiegjenforent med personer som har permanent oppholdstillatelse.

Hvem har kun plikt til opplæring?

Dersom du er arbeidsinnvandrer utafor EØS/EFTA-området, eller er familiegjenforent med en i denne gruppa, har du ikke rett til gratis opplæring. Du har likevel plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Hvem har verken rett eller plikt til opplæring?

Reglene gjelder ikke for deg med midlertidig oppholdstillatelse som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, for eksempel au pairer eller studenter. Reglene gjelder heller ikke hvis du er nordisk eller norsk borger, eller har opphold etter EØS/EFTA-reglene.

Er det unntak fra reglene?

Rett og plikt til norskopplæring gjelder personer i alderen 16–55 år. Er du mellom 55 og 67 år har du rett til opplæring, men det stilles ikke krav om gjennomført norskopplæring hvis du søker permanent oppholdstillatelse og/eller statsborgerskap i Norge.

 Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring hvis du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, eller hvis det er helsemessige eller andre tungtveiende årsaker til at du bør ha fritak. Du beholder retten til opplæring sjøl om du fritas fra plikten.

300 timer eller 600 timer?

Reglene om antall timer opplæring blei endra i 2012. Det innebærer at du som omfattes av regelverket og fikk første oppholdstillatelse før 2012, har plikt til å ta 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap.  Dersom du er omfatta av regelverket og fikk første oppholdstillatelse etter 1. januar 2012, må du ta 600 timer.

Arbeidsinnvandrere som ikke er omfatta av EØS/EFTA-regelverket, i alderen 16–55 år, har plikt til å ta 300 timer opplæring.

Hvor lenge varer retten til opplæring?

Hvis du har rett og plikt, eller bare plikt, til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, må du gjennomføre opplæringa i løpet av tre år hvis du vil ha opplæringa gratis. Har du ikke starta på eller fullført opplæringa innen disse tre åra, må du sjøl betale for den. Kommunene kan tilby opplæring utover tidsfristen, men de har ikke plikt til det.

Hvem kan jeg spørre om norskopplæring eller fritak fra opplæring?

Har du spørsmål om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, eller lurer på hvordan du søker fritak fra opplæringa – kontakt kommunen der du bor. Vanligvis er det et voksenopplæringssenter i kommunen som kan svare på spørsmål. Dersom opplæringa skjer i en nabokommune eller av andre godkjente instanser, kan kommunen henvise deg til rett sted.

Hva må jeg gjøre hvis jeg vil studere i Norge?

Hvis du har utdanning fra utlandet og ønsker å søke studieplass i Norge, må du dokumentere at du har gode nok kunnskaper i norsk og engelsk. Det kan du gjøre på flere måter. Ta kontakt med det lærestedet du ønsker å studere ved, for å finne ut hva de krever. Du kan lese mer om studiekompetanse på www.samordnaopptak.no.

Dokumentasjon av norskkunnskaper

Fra og med september 2013 blei det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. Gjennomført prøve gjør at du kan dokumentere de kunnskapene du har tilegna deg. Prøvene er obligatoriske for deg som har fått vedtak om opphold etter 1. september 2013 og har rett og plikt, eller bare plikt, til opplæring. Hvis du fikk oppholdstillatelse før september 2013, er prøvene frivillige.

Dersom du har plikt til opplæring, men ikke kan oppfylle timeantallet (300 eller 600 timer), kan du innfri plikten ved å ta norskprøva. Prøva må være bestått.

 

Sist oppdatert: 30. april 2015

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter