Rutiner for fastsetting av navn på statsorganer

Alle statlige virksomheter som er omfattet av reglene i målloven, skal ha navn på både bokmål og nynorsk dersom det ikke er mulig å finne et navn som fungerer i begge målformer.

Språkrådet bør konsulteres i navnesaker

Før skal det skal settes navn på et statsorgan, bør Språkrådet konsulteres. Dette gjelder både når nye navn skal fastsettes, og når eksisterende navn skal endres. Statsorganet selv eller det overordnede departementet bør ta kontakt med Språkrådet så tidlig som mulig i prosessen. Språkrådet vil prioritere navnesaker.

Navn i staten skal følge norsk rettskrivning

Kulturdepartement understreker i brev av 15. oktober 2018 til departementene at staten har som ideal å skrive korrekt og forståelig, og at det ikke er anledning til å vedta navneformer som direkte bryter med rettskrivingen. I brevet slår Kulturdepartementet fast at konsultasjonsrutinene i rundskriv V-9B/2016 «Språkfaglige konsultasjonsrutiner for navnelaging i staten» gjelder.

Språkrådet har retningslinjer for fastsetting av navn på statsorganer

Språkrådet har utarbeidet retningslinjer som kan være til hjelp når det skal lages nye navn på statsorganer. I retningslinjene står det blant annet at navn skal følge gjeldende rettskrivning, og at de bør være mest mulig gjenkjennelige og selvforklarende.

I brevet til departementene viser Kulturdepartementet til Språkrådets retningslinjer.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.11.2018 | Oppdatert:14.01.2021