Prosjektet «Klart lovspråk»

Høsten 2011 ble det opprettet et eget prosjekt om språket i lover og forskrifter. Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om de språklige utfordringene i regelverket og å sette i gang tiltak som kan gjøre regelspråket klarere og bedre.

Dersom vi skal lykkes med å få et klarere språk i lover og forskrifter, må språkrådgivere og regelprodusenter samarbeide for å finne gode løsninger.

Vi ønsker at språklig kvalitetssikring på lengre sikt skal bli en naturlig del av lovutviklingsprosessen. I prosjektet har vi derfor gitt bistand til gjennomgang av utvalgte lover, og vi følger prosessen slik at vi kan høste erfaring fra samarbeidet.

Organisering av prosjektet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) eier prosjektet, og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) leder det. Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Språkrådet deltar i prosjektet. Direktoratet for økonomistyring og lovavdelingen i JD bistår i evalueringsarbeidet.

Prosjektet får støtte fra en ressursgruppe av fagpersoner fra departementer, utdanningsmiljøer og virksomheter for å sikre at tiltakene og forslagene blir faglig forankret.

Tiltak i prosjektet

Arbeid med konkrete lovtekster

Høsten 2014 ble det satt i gang et arbeid for å bedre språket og forenkle strukturen i fire utvalgte lover. Det prøves ut en ny arbeidsform med blant annet tekstverksteder, tekstanalyse, leseforståelse og brukertesting.

Kurs om språk og struktur i regelverk

Forskriftsenheten i Justisdepartementet og Språkrådet har sammen laget et kurs om språk og struktur i regelverk. Kurset er hittil holdt ni ganger for til sammen tolv statsorganer.

Undersøkelser

For å underbygge arbeidet vårt trenger vi mer kunnskap, som vi kan få gjennom undersøkelser.

Vi har undersøkt hvordan innbyggerne bruker lover og forskrifter, og hvilket syn de har på språket i lover og forskrifter.

Vi har også undersøkt hvordan saksbehandlere i forvaltningen bruker lover og forskrifter i arbeidet sitt.

Seminarrekke om juss og klarspråk

I 2012 og 2013 arrangerte Juridisk fakultet og Humanistisk fakultet ved UiO i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) en seminarrekke om forholdet mellom klarspråk og juss: Lovlig uklart.

Kontaktpersoner

Departementenes kontaktpersoner:

Øvrige kontaktpersoner i prosjektet:

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter