Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Tall

Her er noen regler for skrivemåten av talluttrykk.


Små tall

Små tall skriver vi som regel med bokstaver. Vi regner tall til og med tolv som små.

Fem brød og to fisker
Ti manns styrke og tolv manns vett

Innenfor samme setning eller samme avsnitt bør vi lage konsekvens og velge enten siffer eller bokstaver.

Tre jenter – tolv, femten og atten år gamle
De var 3, 17 og 23 år gamle.

I tekster med mye tall – der tallene er hovedsaken – bør vi vanligvis skrive alle tall med siffer, f.eks. i tabeller, matematiske utgreiinger o.l.

Store tall

Store tall ordner vi i grupper på tre og tre siffer. Det skal ikke være punktum noe sted.

2 500 000 passasjerer
4 500 800 kroner
2 500 biler
0,003 02

Firesifrede tall kan også skrives sammen.

2500 biler

Omtrentlige tall

Runde og omtrentlige tall og tall i faste uttrykk skriver vi i vanlig tekst helst med bokstaver, også når de er store.

Tusen takk. Jeg hadde fjorten dagers ferie og klarte meg med en million kroner.
I de siste hundre år har det skjedd mye.

den hundrede gangen
for tusende gang
hundrevis og tusenvis

Tall med målenhet

Når tallet står med forkortet målenhet, bruker vi siffer.

2 kg, 10 kr, 5 m, 25 km

Når vi ikke forkorter målenheten, kan vi bruke siffer eller bokstaver.

10 kroner eller ti kroner
5 meter eller fem meter

Brøk og desimaluttrykk

Hovedregelen er at vi bruker grunntall i nevneren i brøker.

åtte trettendeler
ni trettifiredeler

Unntak:
I tall til og med 12 kan vi velge om vi vil bruke grunntall eller ordenstall i nevneren.

en tredel eller en tredjedel
en firedel eller en fjerdedel
en femdel eller en femtedel
tre sjudeler eller tre sjuendedeler
ni tideler eller ni tiendedeler
åtte tolvdeler eller åtte tolvtedeler

Etter en brøk bruker vi entall av substantivet.

to og en halv side (ikke sider)
tre og trekvart million (ikke millioner)

På norsk bruker vi komma i desimaltall, ikke punktum, og vi bruker flertall av substantivet.

1,2 grader
3,6 millioner

Unntak:
Når tallet etter kommaet er 1, kan vi også ha entall.

0,1 milliarder eller 0,1 milliard

Etter null skal det stå flertall.

null grader

Sammensetninger med tall som førsteledd

I sammensetninger med tall som førsteledd (jubileer, høytider, hundretall, tiår osv.) kan vi velge om vi vil bruke tall eller bokstaver.

100-årsdagen eller hundreårsdagen
50-årsjubileum eller femtiårsjubileum
1.-prioritetslån eller førsteprioritetslån
4-roms eller fireroms
5-kroning eller femkroning
8-kantet eller åttekantet

Hundretall og tiår

Vi anbefaler å skrive -tallet om århundrene og -årene om tiårene.

Det skjedde på 1700-tallet
Det skjedde i 1830-åra

Merk:
30-åra eller trettiåra (om "de harde trettiåra", dvs. 1930-åra)

Ordenstall (rekketall)

Det skal være punktum ved ordenstall.

8. mai
17. mai-tog
Olav 5.
7. sans
13. mann til bords

"Andre" og "annen"

Nynorsk har bare andre som ordenstall, mens bokmål har både andre og annen.

annen gangs forsøk eller andre gangs forsøk
annen september eller andre september
reise på annen klasse eller reise på andre klasse
den annen verdenskrig eller den andre verdenskrigen
annensortering eller andresortering

Telefon- og faksnummer

Hovedregelen er at telefon- og faksnummer skal deles opp i grupper på to og to siffer.

22 22 22 22

Unntak:
Mobilnummer, grønne nummer og teletorgnummer skal skrives i tre grupper med tre + to + tre siffer.
800 22 222

Bankgiro-, postgiro- og fødselsnummer

Bankgironummer skrives i tre grupper.

2000 12 34567

Postgironummer skrives i to grupper.

0521 1234567

Fødselsnummer skrives i to grupper.

180892 12345

 

 

Utviklet av Gazette