Hopp til hovedinnhold

Gammeldagse ord og uttrykk («kansellistil»)

Kansellistil er en betegnelse på formelt, høytidelig og oppstyltet språk som preger en del offentlige dokumenter, spesielt juridiske tekster. Ord og vendinger fra kansellistilen kan skape unødig avstand mellom avsender og mottaker. Vi bør unngå dem i lover og forskrifter. 

Her er noen eksempler på ord og uttrykk som gjerne kan byttes ut.

Ord/uttrykk Forslag til alternativ
angjeldende de(n) det gjelder, de(n)/det aktuelle, denne, dette
besiktigelse ettersyn, undersøkelse, kontroll
beskikke utnevne, oppnevne
bevirke føre til, forårsake; få i stand, få til
dog likevel
erleggelse betaling
forefinnes er, finnes
forestå stå for, sørge for, lede
forevise vise (fram)
henstand utsettelse
herunder

1 under dette, i den forbindelse

2 blant annet, medregnet, inklusive 

hva gjelder når det gjelder
likeledes også
nærværende denne, dette
oppebære (lønn/trygd) motta (lønn/trygd)
påkrevd nødvendig
samt og
således slik; dermed
tillike også, i tillegg, dessuten
underretning beskjed, melding, informasjon
utferdige utarbeide, lage

Flere ord og uttrykk finnes i heftet Kansellisten (Språkrådet 2009). Merk at dette heftet er ment som en veiledning, ikke som en svarteliste. Det er viktig å lese forordet.

Selv om Kansellisten er på bokmål, kan den være et nyttig hjelpemiddel for dem som skal skrive nynorsk. Mange nynorske tekster i det offentlige blir nemlig skrevet med bokmålstekster som utgangspunkt. Det er lettere å skrive god nynorsk hvis språket i bokmålstekstene er ledigere og mindre «kansellistisk».