Kystverket: terminologi

Kystverket har fått støtte fra prosjektet «Klart språk i staten» til å gjennomgå språket i en omfattende læreplan og til å utarbeide en omforent terminologi som skal brukes i den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning. Her kan du lese om Kystverkets terminologiarbeid.

Artikkelen er skrevet av Kystverket.

Enhetlig terminologi innen fagområdet akutt forurensning

Våren 2010 ble den nettbaserte terminologiordlista Terminologi for akutt forurensning etablert. Den tar for seg terminologi knyttet til fagområdet akutt forurensning og er fremdeles under oppbygging. Ordlista finnes på www.afterm.no.

Utgangspunktet for terminologiarbeidet var prosjektet «Helhetlig kompetansebygging for håndtering av akutt forurensning» som ble gjennomført i 2009-2010. Terminologiarbeidet er ført videre gjennom en permanent arbeidsgruppe ledet av Kystverket. I tillegg deltar representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges brannskole, Norges brannbefalsforbund og Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Språkrådets terminologitjeneste er fast representert i arbeidsgruppa for å sikre den språklige kvaliteten på arbeidet.

Samordning av beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Kystverket skal ivareta statens operative ansvar for beredskap og aksjoner mot akutt forurensning. I tillegg har Kystverket ansvar for å samordne privat, kommunal og statlig beredskap i et nasjonalt beredskapssystem. Dette innebærer at en rekke private og offentlige virksomheter må samarbeide både om beredskap mot akutt forurensning og under aksjoner der målet er å begrense forurensningens skader på det ytre miljø.

Hovedmål

Hovedmålet for terminologiarbeidet er å etablere en omforent terminologi som skal benyttes i den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning. Dette skal bidra til at alle landets beredskapsaktører benytter en terminologi som er enhetlig, faglig korrekt og i tråd med norske skriveregler. En felles terminologi som gir en felles forståelse for situasjonen er vesentlig for at arbeidet med beredskap og aksjoner mot akutt forurensning skal kunne gjøres effektivt og med best mulig resultat.

Rådgivning

Terminologigruppa har også som mål å være rådgivende instans og bidra til kvalitetssikring av terminologien når de deltakende virksomhetene utarbeider lover, forskrifter, veiledninger, standarder og informasjonsmateriell. Det skal etableres rutiner for å sikre dette arbeidet.

Arbeidsform

Arbeidet med oppbygging av databasen foregår ved at deltakerne i terminologigruppa fremmer forslag til termer og formulerer utkast til definisjoner, kommentarer og annen relevant informasjon som foreslås lagt inn i basen. Forslagene diskuteres i plenum på arbeidsgruppas møter. Målet er å komme fram til enhetlige begreper med nødvendig tilleggsinformasjon, som så legges inn i databasen som godkjente termer. Mellom møtene har deltakerne i arbeidsgruppa ansvar for oppgaver som innhenting av informasjon, utsjekking av begreper i egen organisasjon og lignende.

Terminologigruppa hadde relativt hyppige møter i prosjektperioden. Dette vil også være nødvendig så lenge databasen er under oppbygging. Selv om møteformen tar tid, er den viktig for å etablere en felles forståelse og en felles plattform for arbeidet. Når arbeidet går over i en drifts- og vedlikeholdsfase, vil trolig et par samlinger i året være tilstrekkelig.

Deltakelse fra Språkrådets terminologitjeneste

Kontakten som er etablert med Språkrådets terminologitjeneste har fungert meget godt. Det er bygd opp en god kontakt som bidrar til å sikre kvaliteten i terminologiarbeidet. Denne kontakten har også bidratt til at Språkrådet har blitt benyttet i forbindelse med andre språkspørsmål som har dukket opp i det daglige arbeidet i Kystverkets beredskapsavdeling.

Oppbygning etter modell av www.kbt.no

Kystverket er eier av databasen Terminologi for akutt forurensning og ansvarlig for drift og vedlikehold. Tilsvarende database ble for en del år siden etablert av Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT). Siden personell innen kommunale brannvesen har sentrale roller både innen brannberedskap og forurensningsberedskap, og fordi KBTs database oppleves som funksjonell og brukervennlig, er Terminologi for akutt forurensning bygd over samme lest som databasen www.kbt.no.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter