Oslo kommune

Informasjon om ikke søknadspliktig tiltak, plan- og bygningsloven § 20-5

Overskrift: Du trenger ikke søke om å bygge garasje - [adresse].

Behov for tilleggsinformasjon, plan- og bygningsloven

Overskrift: Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden

Vedtak om pålegg og tvangsmulkt, plan- og bygningsloven

Overskrift: Du må <stanse de ulovlige byggearbeidene> – pålegg om retting og tvangsmulkt

Ferdigattest

Overskrift: Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om ferdigattest for <angi tiltaket>, mottatt <dato>.

Tillatelse til tiltak 3 uker med og uten ansvarsrett

Overskrift: Tillatelse – 3 uker <Velg med/uten> ansvarsrett

Avslag på søknad

Overskrift: Plan- og bygningsetaten avslår søknaden om <angi tiltaket> som vi mottok <dato>

Tillatelse til tiltak - skilt og reklame

Overskrift: Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om <angi hva> som vi mottok <dato>

Informasjon om søknadspliktig tiltak, plan- og bygningsloven § 20-3

Overskrift: <Fasadeendringen> er søknadspliktig – <adresse>

Varsel om pålegg og tvangsmulkt, plan- og bygningsloven

Overskrift: Vi har registrert <ulovlig byggearbeid> på eiendommen din – varsel om pålegg og tvangsmulkt

Behov for tilleggsdokumentasjon, byggesaker

Overskrift: Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden

Midlertidig brukstillatelse

Overskrift: Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om midlertidig brukstillatelse for <angi tiltaket>, mottatt <dato>.

Klage i byggesak

Overskrift: Plan- og bygningsetaten har mottatt klage på <vedtakstittel>

 

Stoppordre

Overskrift: Arbeidet <i/på> <adresse> må stanses umiddelbart