Opplæringsloven

Kunnskapsdepartementet arbeider med å revidere opplæringsloven, med klart språk og logisk struktur som rettesnorer.

Teksten er skrevet av Kunnskapsdepartementet.

Hvorfor er opplæringsloven valgt ut?

Opplæringsloven er en felles lov for grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Loven berører mange – ikke bare barn og unge, men også foreldre, voksne som trenger grunnopplæring, lærere, skoler, kommuner og fylkeskommuner. Opplæringsloven er svært omfattende, og den revideres årlig med flere endringer. Dette stiller store krav til kvalitet når det gjelder lovstruktur og språket i loven.

Forventninger til arbeidet

Revisjon av lover er en integrert del av Kunnskapsdepartementets utviklingsarbeid, og vi er opptatt av å ha prosesser som munner ut i lover med klart språk. Deltakelse i prosjektet «Klare lover for innbyggerne» gir en mulighet til å få et eksternt blikk på lovverket. Blant annet vil departementet få kunnskap om hvordan ulike brukere forstår innholdet i dagens lovtekster, og hva som eventuelt er vanskelig å forstå. I tillegg er det særdeles nyttig og verdifullt å kunne få løpende bistand fra Språkrådet og lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet til å utarbeide forslag til forbedringer. Deltakelse i prosjektet vil også kunne styrke kvaliteten på departementets øvrige lovarbeid gjennom overføring av kompetanse og erfaringer.

Organisering og tidsplan

Departementet har opprettet en arbeidsgruppe på fem personer. Gruppa får bistand fra lovavdelingen i JD og fra Språkrådet. Hele opplæringsloven skal gjennomgås, og både oppbygningen og den språklige utformingen av loven skal vurderes.

Kunnskapsdepartementet startet prosjektarbeidet høsten 2014, og etter planen skal forslag til ny lovstruktur og ny språklig utforming av opplæringsloven sendes på høring før sommeren 2016. Prosjektet planlegges avsluttet våren 2017, i forbindelse med foreleggelse av lovproposisjon.

Erfaringer så langt

Gjennom deltagelse i prosjektet har vi blitt inspirert til å legge enda mer arbeid i å utforme klare og brukervennlige lovtekster. Å arbeide for et godt lovspråk er både meningsfullt og morsomt, og erfaringene med felles systematisk gjennomgang av lovstruktur og diskusjoner om formuleringer og innhold i paragrafer, har så langt vært svært gode.

Nytt lovutvalg

Kunnskapsdepartementets lovforslag gjennom prosjektet «Klart lovspråk» og undersøkelsene som ble gjennomført som en del av prosjektet, skal inngå i kunnskapsgrunnlaget til det offentlige utvalget som skal foreslå ny opplæringslov. Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 22. september 2017. 

Les om utvalget

Opplæringslovutvalgets nettside

Dagens opplæringslov

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter