Klart språk i viktige lover

Klart språk og ryddig struktur inngår i mandatet til flere utvalg som skal skrive nye eller revidere eksisterende lover. Her er en oversikt over aktuelle lover.

Ny kommunelov

I 2013 ble det nedsatt et lovutvalg som skulle foreta en helhetlig gjennomgang av kommuneloven for å styrke det kommunale selvstyret. I lovutvalgets mandat heter det blant annet: «Hensynet til forenkling, oversiktlighet, lesbarhet og praktisk anvendbarhet må stå sentralt ved utarbeidingen av lovteksten.»

Kommunelovutvalget leverte sitt forslag i mars 2016. Forslaget til ny kommunelov var på høring i 2016. Lovproposisjonen ble godkjent i statsråd i mars 2018. Stortinget har vedtatt den nye kommuneloven, men den har ikke trådt i kraft ennå. Loven vil trolig tre i kraft høsten 2019

Både kommunelovutvalget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått bistand fra Språkrådet. Arbeidsform: skriftlige innspill og arbeidsmøter (skriveverksted).

Til toppen

Ny sikkerhetslov

Forslag til ny sikkerhetslov var på høring i 2016. Forsvarsdepartementet la fram lovproposisjonen i juni 2017. Språkrådet har bistått Forsvarsdepartementet i arbeidet. I lovproposisjonen heter det blant annet: «Departementet har i arbeidet med lovforslaget lagt vekt på å forenkle språkbruken mest mulig, for å tydeliggjøre meningsinnholdet.»

Stortinget har vedtatt den nye sikkerhetsloven. Loven trådte i kraft 1. januar 2019.

Til toppen

Ny barnevernslov

I 2014 ble det nedsatt et lovutvalg som skulle skrive ny barnevernslov. I lovutvalgets mandat heter det blant annet: «Utvalget skal [...] foreta en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av loven og vurdere forenklinger. Begrepsbruken må gjennomgås.»

Barnevernslovutvalget leverte sitt forslag i september 2016. Lovforslaget har vært på høring.

Lovforslaget fra Barne- og likestillingsdepartementet ble sendt på høring 4.4.2019. Høringsfristen er 1.8.2019.

Barne- og likestillingsdepartementet har fått bistand fra Språkrådet (lovspråkpakke 1 i prosjektet «Klart lovspråk»). Arbeidsform: skriftlige innspill og arbeidsmøter (skriveverksted).

Til toppen

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

I 2017 la Kulturdepartementet fram et forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Lovforslaget har vært på høring. Lovproposisjonen er under arbeid.

Kulturdepartementet har fått bistand fra Språkrådet etter høringen (lovspråkpakke 1 i prosjektet «Klart lovspråk»). Arbeidsform: skriftlige innspill og arbeidsmøter (skriveverksted).

Til toppen

Ny havne- og farvannslov

Regjeringen ønsker å få på plass et mer brukervennlig og tidsriktig regelverk for å bedre sikkerheten til sjøs, og tilrettelegge for en mer effektiv og miljøvennlig sjøtransport. I 2016 ble det nedsatt et lovutvalg som skulle utarbeide et forslag til ny havne- og farvannslov. I lovutvalgets mandat heter det blant annet: «Et vesentlig siktemål med lovarbeidet er å oppnå brukervennlige regler. Lovforslaget bør derfor ha god systematikk og et enkelt og klart språk.»

Havne- og farvannslovutvalget leverte sitt forslag i mars 2018. Lovforslaget har vært på høring. Lovproposisjonen ble lagt fram 10. april 2019.

Havne- og farvannslovutvalget og Samferdselsdepartementet har fått bistand fra Språkrådet. Arbeidsform: skriftlige innspill og arbeidsmøter (skriveverksted).

Til toppen

Ny forvaltningslov

I 2015 ble det nedsatt et lovutvalg som skal revidere forvaltningsloven. Lovutvalget leverte sitt forslag 14. mars 2019.

I lovutvalgets mandat heter det blant annet: «Et vesentlig siktemål med lovarbeidet er å oppnå brukervennlige regler. Lovforslaget bør derfor ha god systematikk og et enkelt og klart språk.»

Språkrådet har kommet med skriftlige innspill til forvaltningslovutvalget og deltatt i to møter.

Til toppen

Ny valglov

I 2017 ble det nedsatt et lovutvalg som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Lovutvalget skal levere sitt forslag innen 1. juni 2020.

I lovutvalgets mandat heter det blant annet: «Hensynet til forenkling, oversiktlighet, lesbarhet og praktisk anvendbarhet må stå sentralt i utarbeidelse av lovteksten. Det skal legges vekt på å skape klare regler som er enkle å praktisere.»

– I den nye valgloven skal språket skal være klart og forståelig. Klarspråk er spesielt viktig i valglovgivningen for at alle i samfunnet skal forstå hva spillereglene i demokratiet er, sa daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding 21.06.2017.

Valglovutvalget får bistand fra Språkrådet (lovspråkpakke 1 i prosjektet «Klart lovspråk»).

Til toppen

Ny opplæringslov

I 2017 ble det nedsatt et lovutvalg som skal se på regelverket for grunnskolen og videregående opplæring. Lovutvalget skal levere forslag til et nytt regelverk innen 1. desember 2019.

I lovutvalgets mandat heter det blant annet: «I utformingen av lovforslaget skal det [...] tas hensyn til forenkling, oversiktlighet, brukervennlighet og praktisk anvendbarhet. Loven skal utformes i et klart og godt språk.» Lovutvalget skal bygge bl.a. på det arbeidet som tidligere er utført i departementet.

Opplæringslovutvalget skal få bistand fra Språkrådet.

Til toppen

Ny universitets- og høyskolelov

I 2018 ble det nedsatt et lovutvalg som skal gjennomgå regelverket for universiteter og høyskoler og regelverket for studentvelferd. Lovutvalget skal levere forslag til nytt regelverk innen 1. februar 2020.

I lovutvalgets mandat heter det blant annet: «Utvalgets lovforslag skal ha god struktur og være skrevet i et godt og klart språk slik at forslaget også forstås av de som ikke er jurister.»

Universitets- og høyskolelovutvalget skal få bistand fra Språkrådet.

Til toppen

Ny straffeprosesslov

I 2014 ble det nedsatt et lovutvalg som skulle revidere straffeprosessloven. I straffeprosesslovutvalgets mandat heter det blant annet: «Loven skal utformes i et klart og godt språk og være informativ og brukervennlig, også for ikke-jurister.»

Straffeprosesslovutvalget leverte sitt forslag i november 2016. Loven har vært på høring. Lovproposisjonen er ventet i 2021.

Språkrådet har ikke vært involvert i arbeidet med straffeprosessloven.

Til toppen

Ny barnelov

I desember 2018 ble det nedsatt et lovutvalg som skal revidere barneloven. I lovutvalgets mandat heter det: «Loven skal utformes i et klart og godt språk og være informativ og brukervennlig for alle grupper i samfunnet. [...] Klarspråk skal være et virkemiddel for utvalget for å få en pedagogisk, tidsriktig og tilgjengelig lov.»

Lovutvalget skal legge fram utkast til en ny og moderne barnelov innen 1. september 2020.

Barnelovutvalget skal få bistand fra Språkrådet (lovspråkpakke 1 i prosjektet «Klart lovspråk»).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter