Klart språk i viktige lover

Klart språk og ryddig struktur inngår i mandatet til flere utvalg som skal skrive nye eller revidere eksisterende lover. Her er en oversikt over aktuelle lover.

Ny kommunelov

I 2013 ble det nedsatt et lovutvalg som skulle foreta en helhetlig gjennomgang av kommuneloven for å styrke det kommunale selvstyret. I lovutvalgets mandat heter det blant annet: «Hensynet til forenkling, oversiktlighet, lesbarhet og praktisk anvendbarhet må stå sentralt ved utarbeidingen av lovteksten.»

Kommunelovutvalget leverte sitt forslag i mars 2016. Forslaget til ny kommunelov var på høring i 2016. Lovproposisjonen ble godkjent i statsråd i mars 2018. 

Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som blir bestemt i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Både kommunelovutvalget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått bistand fra Språkrådet. Arbeidsform: skriftlige innspill og arbeidsmøter (skriveverksted).

Til toppen

Ny sikkerhetslov

Forslag til ny sikkerhetslov var på høring i 2016. Forsvarsdepartementet la fram lovproposisjonen i juni 2017. Språkrådet har bistått Forsvarsdepartementet i arbeidet. I lovproposisjonen heter det blant annet: «Departementet har i arbeidet med lovforslaget lagt vekt på å forenkle språkbruken mest mulig, for å tydeliggjøre meningsinnholdet.»

Stortinget har vedtatt den nye sikkerhetsloven. Loven trådte i kraft 1. januar 2019.

Til toppen

Ny barnevernslov

I 2014 ble det nedsatt et lovutvalg som skulle skrive ny barnevernslov. I lovutvalgets mandat heter det blant annet: «Utvalget skal [...] foreta en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av loven og vurdere forenklinger. Begrepsbruken må gjennomgås.»

Barnevernslovutvalget leverte sitt forslag i september 2016. Lovforslaget har vært på høring.

Lovforslaget fra Barne- og familiedepartementet har vært på høring. Høringsfristen var 1.8.2019.

Barne- og familiedepartementet har fått bistand fra Språkrådet (lovspråkpakke 1 i prosjektet «Klart lovspråk»). Arbeidsform: skriftlige innspill og arbeidsmøter (skriveverksted).

Til toppen

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

I 2017 la Kulturdepartementet fram et forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Lovforslaget har vært på høring. Lovproposisjonen ble lagt fram 21.6.2019. Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Kulturdepartementet har fått bistand fra Språkrådet etter høringen (lovspråkpakke 1 i prosjektet «Klart lovspråk»). Arbeidsform: skriftlige innspill og arbeidsmøter (skriveverksted).

Til toppen

Ny havne- og farvannslov

Regjeringen ønsker å få på plass et mer brukervennlig og tidsriktig regelverk for å bedre sikkerheten til sjøs, og tilrettelegge for en mer effektiv og miljøvennlig sjøtransport. I 2016 ble det nedsatt et lovutvalg som skulle utarbeide et forslag til ny havne- og farvannslov. I lovutvalgets mandat heter det blant annet: «Et vesentlig siktemål med lovarbeidet er å oppnå brukervennlige regler. Lovforslaget bør derfor ha god systematikk og et enkelt og klart språk.»

Havne- og farvannslovutvalget leverte sitt forslag i mars 2018. Lovforslaget har vært på høring. Lovproposisjonen ble lagt fram 10. april 2019. Loven ble vedtatt 4. juni 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020. 

Havne- og farvannslovutvalget og Samferdselsdepartementet har fått bistand fra Språkrådet. Arbeidsform: skriftlige innspill og arbeidsmøter (skriveverksted).

Til toppen

Ny forvaltningslov

I 2015 ble det nedsatt et lovutvalg som skal revidere forvaltningsloven. Lovutvalget leverte sitt forslag 14. mars 2019.

I lovutvalgets mandat heter det blant annet: «Et vesentlig siktemål med lovarbeidet er å oppnå brukervennlige regler. Lovforslaget bør derfor ha god systematikk og et enkelt og klart språk.»

Lovforslaget har vært på høring. Høringsfristen var 2. desember 2019.

Språkrådet har kommet med skriftlige innspill til forvaltningslovutvalget og deltatt i to møter.

Til toppen

Ny valglov

I 2017 ble det nedsatt et lovutvalg som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. 

I lovutvalgets mandat heter det blant annet: «Hensynet til forenkling, oversiktlighet, lesbarhet og praktisk anvendbarhet må stå sentralt i utarbeidelse av lovteksten. Det skal legges vekt på å skape klare regler som er enkle å praktisere.»

– I den nye valgloven skal språket skal være klart og forståelig. Klarspråk er spesielt viktig i valglovgivningen for at alle i samfunnet skal forstå hva spillereglene i demokratiet er, sa daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding 21.06.2017.

Valglovutvalget har fått bistand fra Språkrådet (lovspråkpakke 1 i prosjektet «Klart lovspråk»).

Lovutvalget leverte sitt forslag 27. mai 2020.

Til toppen

Ny opplæringslov

I 2017 ble det nedsatt et lovutvalg som skal se på regelverket for grunnskolen og videregående opplæring. Lovutvalget leverte sitt forslag til nytt regelverk 13. desember 2019.

I lovutvalgets mandat heter det blant annet: «I utformingen av lovforslaget skal det [...] tas hensyn til forenkling, oversiktlighet, brukervennlighet og praktisk anvendbarhet. Loven skal utformes i et klart og godt språk.» Lovutvalget skal bygge bl.a. på det arbeidet som tidligere er utført i departementet.

Lovforslaget er på høring. Høringsfristen er 1. juli 2020.

Opplæringslovutvalget har fått bistand fra Språkrådet.

Til toppen

Ny universitets- og høyskolelov

I 2018 ble det nedsatt et lovutvalg som skal gjennomgå regelverket for universiteter og høyskoler og regelverket for studentvelferd. 

I lovutvalgets mandat heter det blant annet: «Utvalgets lovforslag skal ha god struktur og være skrevet i et godt og klart språk slik at forslaget også forstås av de som ikke er jurister.»

Lovutvalget leverte sitt forslag til nytt regelverk 13. februar 2020.

Språkrådet har ikke vært involvert i arbeidet med universitets- og høyskoleloven.

Til toppen

Ny straffeprosesslov

I 2014 ble det nedsatt et lovutvalg som skulle revidere straffeprosessloven. I straffeprosesslovutvalgets mandat heter det blant annet: «Loven skal utformes i et klart og godt språk og være informativ og brukervennlig, også for ikke-jurister.»

Straffeprosesslovutvalget leverte sitt forslag i november 2016. Lovforslaget har vært på høring. Lovproposisjonen er ventet i 2021.

Språkrådet har ikke vært involvert i arbeidet med straffeprosessloven.

Til toppen

Ny barnelov

I desember 2018 ble det nedsatt et lovutvalg som skal revidere barneloven. I lovutvalgets mandat heter det: «Loven skal utformes i et klart og godt språk og være informativ og brukervennlig for alle grupper i samfunnet. [...] Klarspråk skal være et virkemiddel for utvalget for å få en pedagogisk, tidsriktig og tilgjengelig lov.»

Lovutvalget skal legge fram forslag til en ny og moderne barnelov innen 1. september 2020.

Barnelovutvalget får bistand fra Språkrådet (lovspråkpakke 1 i prosjektet «Klart lovspråk»).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter