Fire utvalgte lover i ny drakt

Det aller viktigste tiltaket i prosjektet «Klart lovspråk» har vært arbeid med språk og struktur i fire utvalgte lover: ny adopsjonslov, ny arvelov, ny forsvarslov og ny opplæringslov.

Arbeidet med tre av disse lovtekstene har foregått i tverrfaglige grupper: Jurister og fagfolk i departementene har fått språkfaglig bistand fra Språkrådet og lovteknisk bistand fra lovavdelingen i Justisdepartementet. Det kortsiktige målet er at de utvalgte lovene skal få en bedre struktur og et klarere språk. Det langsiktige målet er at det tverrfaglige arbeidet med disse lovene skal danne mønsterpraksis for arbeid med viktige lover i framtiden.

Les mer
Metoden som ble brukt i arbeidet med de utvalgte lovene
Prosjektet «Klart lovspråk» 

Ny adopsjonslov

I 2012 nedsatte regjeringen et lovutvalg som skulle skrive en ny adopsjonslov. I lovutvalgets mandat heter det blant annet: «Et vesentlig siktemål ved ny adopsjonslov er å oppnå brukervennlige regler. Lovforslaget bør derfor ha en god systematikk og et enkelt og klart språk.»

Forslaget til ny adopsjonslov var på høring i 2014. Lovproposisjonen ble lagt fram i april 2017. Den nye adopsjonsloven trådte i kraft 1.7.2018. 

Språkrådet og Justisdepartementets lovavdeling har bistått adopsjonslovutvalget før høringsrunden og Barne- og likestillingsdepartementet etter høringsrunden. Arbeidsform: skriftlige innspill og arbeidsmøter (skriveverksted).

Les mer
Adopsjonslovutvalgets mandat
Forslaget fra adopsjonslovutvalget
Pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet
Lovproposisjonen
Adopsjonsloven i Lovdata
Informasjon om arbeidet med adopsjonsloven

Ny arvelov

I 2011 nedsatte regjeringen et lovutvalg som skulle skrive en ny arvelov. I lovutvalgets mandat heter det blant annet at lovforslaget bør ha en god systematikk og et enkelt og klart språk.

Forslaget til ny arvelov var på høring i 2014. Lovproposisjonen ble lagt fram 22. juni 2018. Forslaget er til behandling i Stortinget.

Arvelovutvalget og departementet har fått skriftlige innspill fra Språkrådet.  

Les mer
Forslaget fra arvelovutvalget 
Pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet
Lovproposisjonen
Informasjon om arbeidet med arveloven

Ny forsvarslov

Fire lover – heimevernloven, vernepliktsloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven – er slått sammen til én lov: lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven). I den nye loven er antall paragrafer er kraftig redusert, og språket er forenklet. Den nye forsvarsloven med forskrifter trådte i kraft 1. juli 2017.

Forsvarsdepartementet har fått bistand fra Språkrådet og Justisdepartementets lovavdeling i arbeidet med loven og tilhørende forskrifter. Arbeidsform: skriftlige innspill og arbeidsmøter (skriveverksted).

Les mer
Pressemelding fra Forsvarsdepartementet 
Forsvarsloven i Lovdata 
Informasjon om arbeidet med forsvarsloven

Ny opplæringslov

I 2014 nedsatte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe som skulle revidere opplæringsloven. Departementet fikk bistand fra Språkrådet og Justisdepartementets lovavdeling. Arbeidsform: skriftlige innspill og arbeidsmøter (skriveverksted).

I 2017 ble det bestemt at et lovutvalg skulle skrive ny opplæringslov. Utvalget skal bygge bl.a. på det arbeidet som ble utført i departementet. I opplæringslovutvalgets mandat heter det blant annet: «I utformingen av lovforslaget skal det [...] tas hensyn til forenkling, oversiktlighet, brukervennlighet og praktisk anvendbarhet. Loven skal utformes i et klart og godt språk.»

Les mer
Informasjon om arbeidet med opplæringsloven
Opplæringslovutvalgets nettside 

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter