Råd og hjelp

Her finn du gode råd og ei oversikt over hjelpemiddel som kan vere nyttige i arbeidet med lover og forskrifter.

Skriveråd

Brosjyrar og hefte

Inspirasjonshefte frå Difi 
Difi har laga heftet Et klarere lovspråk – kom i gang med tips og inspirasjon til deg som skriv lover.

Inspirasjonshefte frå BLD
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har laga heftet Klarspråk og lovspråk – det skal vere lett å gjøre rett. Heftet er mynta på dei som skriv lovtekstar og forskriftstekstar i departementet.

Det inneheld konkrete skriveråd og eksempel med framlegg til omformuleringar. Departementet understrekar at heftet ikkje er meint som nokon fasit, men som ein inspirasjon i skrivearbeidet.

Kansellisten (brosjyre frå Språkrådet) Ord og uttrykk som er gangbare i juridiske dokument, fungerer ofte dårleg i tekstar med informasjon til publikum om rettar og plikter (døme: vedtaksbrev). Ordlista Kansellisten gir deg framlegg til avløysarord.

Administrativ ordliste bokmål–nynorsk (brosjyre frå Språkrådet) Denne ordlista er ei hjelperåd for offentleg tilsette som skal skriva nynorsk i arbeidet sitt. Både oppslagsorda og dei nynorske avløysarorda er plukka ut fordi dei er vanlege og nyttige i administrativt språk.

Terminologen (Språkrådet)
Terminologen er Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk. Temaet for denne utgåva (2012) er juridisk terminologi i nokre språk i Noreg. Heftet inneheld seks foredrag (i artikkelform) frå eit fagseminar i Tromsø i november 2011.

Oppslagsverk

Jon Gisle: Jusleksikon
Karl Arne Utgård: Juridisk og administrativ ordliste (bokmål–nynorsk) 

Ordlister og termbaser på nett

Oversikt over juridiske ordbøker og ordlister på portalen Juridisk nettviser

EØS-EU-basen

Utenriksdepartementets EØS-sekretariat har laga ein termbase med ca. 135 000 søkbare termar på fransk, engelsk, bokmål og nynorsk frå meir enn 70 fagområde. Brukarnamn og passord er «gjest».

Nyttige lenkjer

Nettstaden regelhjelp.no: vegvisar til regelverk for verksemder

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter