Råd og hjelp

Her finn du gode råd og ei oversikt over hjelpemiddel som kan vere nyttige i arbeidet med lover og forskrifter.

Skriveråd

Generelle skriveråd finn du her.

Informasjon om skrivereglar og grammatikk finn du på nettstaden til Språkrådet.

Brosjyrar og hefte

Inspirasjonshefte frå Difi 
Difi har laga heftet Et klarere lovspråk – kom i gang med tips og inspirasjon til deg som skriv lover. 
Last ned heftet Et klarere lovspråk – kom i gang (pdf)

Inspirasjonshefte frå BLD
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har laga heftet Klarspråk og lovspråk – det skal vere rett å gjøre rett. Heftet er mynta på dei som skriv lovtekstar og forskriftstekstar i departementet.

Det inneheld konkrete skriveråd og eksempel med framlegg til omformuleringar. Departementet understrekar at heftet ikkje er meint som nokon fasit, men som ein inspirasjon i skrivearbeidet. 
Last ned heftet Klarspråk og lovspråk – det skal være lett å gjøre rett (pdf)

Kansellisten (brosjyre frå Språkrådet) Ord og uttrykk som er gangbare i juridiske dokument, fungerer ofte dårleg i tekstar med informasjon til publikum om rettar og plikter (døme: vedtaksbrev). Ordlista Kansellisten gir deg framlegg til avløysarord. Last ned Kansellisten (pdf)

Administrativ ordliste bokmål–nynorsk (brosjyre frå Språkrådet) Denne ordlista er ei hjelperåd for offentleg tilsette som skal skriva nynorsk i arbeidet sitt. Både oppslagsorda og dei nynorske avløysarorda er plukka ut fordi dei er vanlege og nyttige i administrativt språk.
Last ned Kort administrativ ordliste bokmål–nynorsk (pdf)

Terminologen (Språkrådet)
Terminologen er Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk. Temaet for denne utgåva (2012) er juridisk terminologi i nokre språk i Noreg. Heftet inneheld seks foredrag (i artikkelform) frå eit fagseminar i Tromsø i november 2011.
Last ned heftet Juridisk terminologi i noen språk i Norge – status og utfordringer: Foredrag fra et seminar i Tromsø i november 2011 (pdf)

Oppslagsverk

Jon Gisle: Jusleksikon
Karl Arne Utgård: Juridisk og administrativ ordliste (bokmål–nynorsk) 

Ordlister og termbaser på nett

Ordliste på domstol.no
Jusleksikon.no
Ordliste bokmål–nynorsk (plan- og bygningsloven)
Ordliste (begrenset saksområde) på regjeringen.no
Ordliste på jusstorget.no

Oversikt over juridiske ordbøker og ordlister på portalen Juridisk nettviser

EØS-EU-basen

Utenriksdepartementets EØS-sekretariat har laga ein termbase med ca. 135 000 søkbare termar på fransk, engelsk, bokmål og nynorsk frå meir enn 70 fagområde. Brukarnamn og passord er «gjest».

Nyttige lenkjer

Nettstaden regelhjelp.no: vegvisar til regelverk for verksemder

Regelverkshjelpen: IT-system for utarbeidelse av lover og forskrifter

Legal Writing Editor

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter