Hopp til hovedinnhold

Samiske språk

De samiske språkene er urfolksspråk i Norge. Norge har et spesielt ansvar for disse språkene. 

I Norge har vi tre samiske språk: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Les mer om samiske språk

Offentlige organ har samme ansvar for samiske språk som for bokmål og nynorsk, det vil si at de skal bruke, utvikle og styrke dem. Samiske språk og norsk er dermed likeverdige språk, slik det også slås fast i sameloven paragraf 1-5 og språkloven paragraf 5.

Hva vil det si at offentlige organ skal bruke, utvikle og styrke de samiske språkene?
  • Plikten til å bruke samiske språk innebærer at offentlige organ skal gå aktivt og uoppfordret inn for å la samisk bli en del av sitt daglige virke. I sameloven kapittel 3 er det angitt en rekke spesifikke tiltak som offentlige organ må gjennomføre for å sikre at samiske språk er i aktiv bruk i forvaltningen.
  • Plikten til å utvikle samiske språk innebærer at offentlige organ skal drive aktiv språkrøkt, slik som tilsyn med samisk rettskriving, utvikling av samisk terminologi og lignende. Mens Språkrådet har ansvar for røkt av norsk språk, er det Sametinget som har det tilsvarende ansvaret for samiske språk (jamfør sameloven paragraf 3-12).
  • Plikten til å styrke samiske språk innebærer at offentlige organ skal arbeide for mer bruk av samisk i samfunnet generelt, for eksempel gjennom å tilby opplæring i samisk og åpne for bruk av samisk i media. Sameloven kapittel 3 nevner mange spesifikke styrkende tiltak som det offentlige må gjennomføre.

§ 1 andre ledd bokstav b
Føremålet med lova er også å sikre at
b) offentlege organ tek ansvar for å bruke, utvikle og styrkje samiske språk, jf. reglane i sameloven kapittel 3

§ 5 Samiske språk
Samiske språk er urfolksspråk i Noreg.
Samiske språk og norsk er likeverdige språk. Dei er jamstilte språk etter sameloven kapittel 3.

Tegnspråkversjon

5. Samiske språk