Hopp til hovedinnhold

Språkvedtak

Eit språkvedtak er eit vedtak frå ein kommune eller ein fylkeskommune om kva for skriftspråk som statsorgan skal bruke i all skriftleg kommunikasjon med dei. Kommunen eller fylkeskommunen kan gjere vedtak om at det skal brukast berre nynorsk eller berre bokmål, eller at kommunen eller fylkeskommunen skal vere språkleg nøytral.

Her er ei oversikt over språkvedtak i kommunar og fylkeskommunar som er melde til Språkrådet per 10. desember 2021 etter lov 21. mai 2021 nr. 42 om språk (språklova) § 11 andre ledd, jf. Kulturdepartementets delegeringsvedtak 3. juni 2016 nr. 1951.

Kommuneoversikt

Fylkesoversikt

Kommunestyrevedtak

Fylkestingsvedtak