Språkregler i NRK

[Bokmål] | [Nynorsk]

Språkregler i NRK (bokmål)

De offisielle språkene i NRK er norsk og samisk. NRK skal bidra til å styrke og utvikle disse språkene. Minst 25 prosent av verbalinnslagene i radio og fjernsyn skal være på nynorsk.

1 Regler

1.1 I nyhetssendinger og programinformasjon skal programledere og annonsører bruke offisielt bokmål eller nynorsk. Redaktørene kan gjøre unntak dersom det ikke er i strid med reglene og retningslinjene nedenfor.
1.2 I andre sendinger og i nyhetsinnslag (reportasjer, rapporter, kommentarer, intervjuer osv.) kan dialekt brukes, også i riksdekkende sendinger, dersom det ikke er i strid med reglene og retningslinjene nedenfor.
1.3 I distriktssendingene bør lokale talemål få godt rom.
1.4 Person- og stedsnavn, tall og tegn skal skrives og uttales i samsvar med regler og råd godkjent av Språkrådet.
1.5 NRK skal følge reglene for offisiell rettskriving. Redaktørene kan gjøre unntak dersom særlige sjangerkrav gjør det hensiktsmessig.

2 Retningslinjer

2.1 Språket skal være tydelig med naturlig betoning og muntlig setningsbygning. 2.2 Medarbeiderne bør være konsekvente i bruken av ord- og bøyningsformer innenfor det enkelte innslag eller program.
2.3 Det bør ikke brukes ord eller uttrykk som er lite kjent eller uforståelige for målgruppa.
2.4 Norske ord og uttrykk skal velges i størst mulig grad.
2.5 NRK skal avspeile mangfoldet i det norske språket, også når det gjelder dialektbruk og uttale farget av andre språk.

3 Råd

Godt språk = funksjonelt språk. Språket kan være emosjonelt, saklig, usaklig, provoserende, forsonende, korrekt, tøysete osv., men hensikten med språkbruken bør alltid være klar.

Vær særlig oppmerksom på virkemidler som:
3.1 tempo (talehastighet, pauser og pust),
3.2 frasering,
3.3 setningsmelodi, klang og høyde,
3.4 ordvalg og språkbilder,
3.5 struktur og komposisjon,
3.6 kroppsspråk og energi,
3.7 stil og tone,
3.8 personlighet og naturlighet.

Virkemidlene skal bidra til at språkbruken i NRK blir klar, kritisk og kreativ.

4 Ansvar

Redaktørene har ansvar for at språket i NRK er i samsvar med disse reglene.

Vedtatt på direktørmøtet 19. juni 2007.


Språkreglar i NRK (nynorsk)

Dei offisielle språka i NRK er norsk og samisk. NRK skal vere med på å styrkje og utvikle desse språka. Minst 25 prosent av verbalinnslaga i radio og fjernsyn skal vere på nynorsk.

1 Reglar

1.1 I nyheitssendingar og programinformasjon skal programleiarar og annonsørar bruke offisielt bokmål eller nynorsk. Redaktørane kan gjere unntak dersom det ikkje er i strid med reglane og retningslinjene nedanfor.
1.2 I andre sendingar og i nyheitsinnslag (reportasjar, rapportar, kommentarar, intervju osv.) kan det brukast dialekt, også i riksdekkjande sendingar, dersom det ikkje er i strid med reglane og retningslinjene nedanfor.
1.3 I distriktssendingane bør lokale talemål få godt rom.
1.4 Person- og stadnamn, tal og teikn skal skrivast og uttalast i samsvar med reglar og råd som er godkjende av Språkrådet.
1.5 NRK skal følgje reglane for offisiell rettskriving. Redaktørane kan gjere unntak dersom dette er tenleg av omsyn til særlege sjangerkrav.

2 Retningslinjer

2.1 Språket skal vere tydeleg med naturleg trykklegging og munnleg setningsbygning.
2.2 Medarbeidarane bør vere konsekvente i bruken av ord- og bøyingsformer innanfor det enkelte innslag eller program.
2.3 Det bør ikkje brukast ord eller uttrykk som er lite kjende eller uforståelege for målgruppa.
2.4 Norske ord og uttrykk skal veljast i størst mogeleg grad.
2.5 NRK skal spegle mangfaldet i det norske språket, også når det gjeld dialektbruk og uttale som er farga av andre språk.

3 Råd

Godt språk = funksjonelt språk. Språket kan vere emosjonelt, sakleg, usakleg, provoserande, forsonande, korrekt, tøysete osv., men formålet med språkbruken bør alltid vere klår.

Ver særleg merksam på verkemiddel som:
3.1 tempo (kor fort ein snakkar, pausar og pust),
3.2 frasering,
3.3 setningsmelodi, klang og høgde,
3.4 ordval og språkbilete,
3.5 struktur og komposisjon,
3.6 kroppsspråk og energi,
3.7 stil og tone,
3.8 personleg og naturleg språk.

Verkemidla skal vere med på å få språkbruken i NRK klår, kritisk og kreativ.

4 Ansvar

Redaktørane har ansvar for at språket i NRK er i samsvar med desse reglane.

Vedteke på direktørmøtet 19. juni 2007.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.02.2004 | Oppdatert:19.01.2017