Ord som kan takast inn i nynorske ordlister 1984–2000


Ord som kan takast inn i nynorske ordlister 1984–1995

A

alminneleg 1984
anbod 1988
andrik (andestegg) 1986
anheng -et (smykke) 1985
anløpe -er, -te (i tydinga 'linne, gjere mjuk')
annamme (a. tømmer) 1986
ansats (i teknisk språk i tydinga 'kant, rand ..) 1991
anslag (på skrivemaskin) 1986
antrekk 1984
anvend adj. 1995
anvise (under skyting) 1986
avbestille 1986
avbrekk 1984
avfeldig 1984
avkrefte 1986
avstemme -de [-te] (få til å stemme overeins) 1985

B

bakstreversk 1985
barnaktig 1985
bebuar 1987
bedragersk 1985
begeistre -a 1985
begripe (som gripe) 1985
begripeleg 1985
behald (i god b.) 1986
behaldning -a 1985
bekymre a-bøying 1995
bekymring -a 1995
belyse, belysning (i fagspråk i lærebøker) 1986
bemanne -a 1985
beskrive, beskrivar, ubeskriveleg (o.l. sms) 1991
beskriving 1991
beslag 1986
beslagleggje 1986
bestemme (i alle tydingar) 1985
bestille 1986
bestråle -a el. -te 1985
besynderleg 1985
betle -a 1985
bety betyr, betydde, betydd/betytt 1995
bevis 1984
bevise 1984
bevis(e)leg 1985
bistand (u-hjelp) 1989
brekking -a (det å kaste opp) 1985
brekkje 1985 > brekke 1991
bule (ut) 1995
bule -n 1995
bursdag 1987
buskas -et 1985
byrd -en 1985

D

daddel -en (klander) 1985
dadle -a 1985
dagsorden -en 1985
delta(ke) 1984
die -a 1987
drektigheit 1984
dumheit 1984

E

-else: betennelse, fordøyelse, røykjelse, spøkjelse, stiftelse, stivelse
engste 1986
engsteleg 1986
erfare -te 1984
erfaren 1986
ernære -te 1985

F

feilaktig 1986
fleirspråklegheit 1984
forbause a-bøying 1995
forbausing -a 1995
fordelaktig 1986
fordøye -a el. -dde 1984
fordøyelse 1984
forfatning -a (tilstand, riksskipnad) 1984
forsikre 1986
forsikring 1986
forskjell 1984
forstemd [forstemt] 1985
forstemmande 1985
fortred -en 1986
fortredeleg 1986
frekkheit 1984
fromheit 1991
fruktbarheit (fertilitet) 1987
fulheit 1984
fullbyrde 1984

G

gebet 1986
gjenferd 1986
gjengangar 1986
gjenopplive 1986
gjenskin 1986
gjenstridig 1986
gjenta(ke) 1985
gjentak -et 1985
godheit 1984
griskheit 1984
grådigheit og grådugheit 1984
gyldigheit 1985
gyseleg 1986
gåen, gåe el. gåi [gåent], fl. gåne 1985

H

Halsstarrig 1986
helsemyndigheit 1984 (jf. myndigheit)
hemsko 1986
hesleg 1984
hurtig 1986
hyppigheit 1984

I

i laupet av/i løpet av 1995
innrømme -de [-te] 1984
innskrenke -a 1984
innsnevre -a 1984

K

kjøle f 1995

L

laupande bane, løpande bane 1992
laupemeter, løpemeter 1992
leilegheit 1984
likevekt (jamstelt med jamvekt, også i avl.) 1984
lovmessig 1986
lydhø(y)r 1984
lystigheit 1984

M

markskrikersk 1985
middelaldrande 1995
mistrø(y)stig 1984
mog(e)legheit [mulegheit el. muligheit] 1984
mogleik 1989/1993
[muleg el. mulig] sidef. 1984
myndigheit 1984

N

nage -a 1984
nydeleg 1984
nyheit 1984
nøle -te 1984
nøyaktigheit 1987

O

offentlegheit 1987
ombestemme 1985
opphø(y)r -et 1985
oppviglar 1986
oppviglersk 1985
ordspråk 1986
overbefolkning 1986
overvinne (som vinne) 1985

P

plutseleg 1984
pral subst -et 1984
prale verb -a 1984
pur -t 1985
pæl (= påle) 1985

R

radbrekke e-bøying 1995
radbrekking -a 1995
radmager 1995
rafte a-bøying 1995
rafting -a 1995
rage (opp) -a 1984
regelmessig 1985
regulerbar 1995
retthaversk 1985
ribbein 1985
rokke -a (verb) 1984

S

sidensvans 1991
sjølvbetjening 1986
skjøtsel 1992
skrall (smell) 1985
skralle (smelle) 1985
skvulp 1986
skvulpe 1986
skøyte -a (verb) (gå på skøyter, gå med skøytetak) 1985
smuss -et 1985
smussig 1985
sno (seg) snor, snodde snodd/snott 1995
standsmessig 1986
steil, steilskrift 1986
stemmekveg (men ikkje kveg) 1984
stenk -et (subst.) 1984
stenke -a (verb) 1984
stillbar 1995
støye -a (verb) 1985
ståhei -en 1985
særling -en 1985

T

taskenspel, taskenspelar 1986
taus adj. 1984
til - til (sml.konj.) 1991
tilbakeblikk -et 1985
tilhø(y)r -et 1985
tilseie 1986
tiltre(de), tiltreding 1985
tomheit 1984
tospråklegheit 1984
trakte -a vsa. trekte (t.d. kaffi) 1985
travelheit 1984
trefning, m el. f 1991
trinn adj. 1986
tritt -et 1985
trøysamheit 1984

U

ubegripeleg 1985
urokka adj., urokkeleg 1984
utretning -a (gjeremål, ærend) 1986
uttale (= bm. uttalelse) 1991

V

verdigheit 1987

Ø

ømheit 1985

'


Ord som kan takast inn i nynorske ordlister 2000

A

allsidigheit
alminnelegheit
anerkjenne
angå
anledning (hokjønn)
anløp
anskaffing (t.d. anskaffingskostnad)
anslag (i alle tydingar)
anslagsvis
anslå
anstendig
anstendigheit
anstrengje (seg)
anstøyt
anta
antakeleg
antyde (a-bøying)
anvende
anvendeleg, -heit

B

bakkenbart
bebreide, bebreiding
bedekkje (er med frå før)
bederva
bedrøva
bedrøveleg
bedyre
begavelse
begjær
beherske
behjelpeleg
behøve
beklage, beklageleg
bekrefte
belage
belyse
belysning (i alle tydingar)
benåde
beskjeden, -heit
beskytte, beskyttelse
bestandig
bestikke, bestikking
bestøve
betakke
betone
betrakte
betrakteleg
betraktning
betutta
betyd(n)ing
betydeleg, ubetydeleg
bevege, -else
bevendt
bevisstheit
bidra(ge)
bitterheit
brekke (i alle tydingar)
bryderi

D

desto
dristigheit
dvask
dyktigheit
dødelegheit

E

edderkopp
eigenrådigheit
einigheit
elskverdigheit
enkelheit
erverv (t.d. godtruerverv)
erverve
evinneleg

F

fatta
ferdigheit
flisespikkeri
forberede
forbindelse
fordragelegheit
foreine
foreløpig
forfeila
forfengelegheit
forgjeves
forholdsmessig
forholdsregel
forhøgning
forhåpentleg
forhåpentlegvis
forhåpning
forkant
forlegen
forlegenheit
fornøyeleg
fornøyelse
forræderi
forsiktigheit
forskriftsmessig
forstandigheit
forstille (seg)
forsøkje
fortløpande
fortreffeleg
fortrinn
fortrinnsrett
fortrinnsvis
fortrulegheit
fortsetje
fortsetjing
forulempe
forulemping
forulykke/-lukke
forvandle
forvandling
forære
forårsake
følelse
føregå
førekom(m)e
føreta(ke)

G

gebrekkeleg
gisp
gispe
gjenmæle
gold, -heit

H

haldbarheit
hastigheit
heftig, -heit
hemmelegheit
hensikt, -smessig
heseblesande
hevelse
hukommelse
hurtigheit
husgeråd
høflegheit

I

ifølgje
ile (v.)
innbilskheit
innflytelse
inntreffe
innynde

J

jo – desto
jo – jo

K

kaldblodigheit
kjede (seg)
kjedeleg
klippe (hokjønn)
kostbarheit
krets
kunstferdigheit
kveg (alle tydingar)
kveste

L

landflyktigheit
lesbarheit
likegyldigheit
lovmessigheit
løfte subst.

M

meinigheit
midlertidig
minnelegheit
mulm (mulm og mørke)
munterheit

N

narraktigheit
nidkjærheit
nysgjerrigheit
nødvendigheit

O

openheit
openhjartig
oppfinnsemd
oppmerksemd
oppriktigheit
opprømt
oppstandelse
overeinskomst
overflødigheit
overlegenheit

P

partiskheit
pjalt
planmessigheit
plattheit
pleie (pla, bruke)
prøvelse
pålitelegheit
påtaleunnlating

R

raskheit
rave (sjangle)
regelmessigheit
reinslegheit
riktigheit
rimelegheit
rokke (skate)
romslegheit
runge (ljome)
rådigheit

S

saklegheit
salvelse
samanliknbar
samstemmigheit
seglas
segne
segneferdig
sikkerheit
sindigheit
sjeldanheit
sjåverdigheit
skikkelse
skjebne, -svanger
skjønn (vakker)
skjønnheit
skjøn(n)smessig
skoggerle
skuffelse
skøyaraktig
slappheit
sluheit
smidigheit
snillheit
speloppar
spisebestikk
spisekart
spissfindigheit
sporenstreks
språkriktigheit
spydigheit
stadigheit
staheit
standhaftig, -heit
stillbar
stoltheit
størrelse
sunnheit
svakheit
svimmelheit
særdelesheit
særeigenheit
sårbarheit
sårheit

T

takknemleg, -heit
tapperheit
tausheit, -sløfte
tilbehø(y)r
tilbørleg
tilbøyelegheit
tilfeldigvis
tilfredsheit
tilføye
tilgjengelegheit
tilsikta
tjuvaktig
toneangivande
tydelegheit
tåpelegheit

U

uanfekta
uansett
uanstendigheit
ubestikkeleg
ufeilbarleg
uforholdsmessig
uforretta
ugjenkalleleg
uhyrlegheit
underbevisstheit
underdanigheit
unndra(ge)
unnfallen, -fallande
unnlate
unnlating
unnseleg
unnsetning
ustadigheit
utelukkande
utilpass
utsvevande
utsveving
uvegerleg

V

valbar, -heit
varigheit
vederheftig
vedrøre
ven(n)legheit
ven(n)skapelegheit
verkelegheit
vever
viktigheit
vilkårlegheit
villigheit
vittigheit

Y

ytterlegheit

Æ

ærbarheit
ærbødig, -heit
ærgjerrigheit
ærverdigheit

Ø

ømfintleg, -heit
ønsk(j)elegheit
ønskverdig
øvrigheit

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter