Hopp til hovedinnhold

Vilkårssetninger

Et vilkår kan uttrykkes på to måter:

1 ved omvendt ordstilling (verbet foran subjektet):

  • Får ingen av kandidatene flertall, skal det holdes en ny avstemning. 

2 med subjunksjon (se egen omtale):

  • Hvis/dersom ingen av kandidatene får flertall, skal det holdes en ny avstemning.

De to uttrykksmåtene er i utgangspunktet like gode. Vilkårssetninger med omvendt ordstilling er mest elegant i kortere setninger:

  • Er barnet under 12 år, skal kravet framsettes av den som har foreldreansvaret.

Men denne uttrykksmåten kan bli kronglete i lange eller sammensatte bestemmelser. Hvis det er en nektelse involvert (se eksempel 1 nedenfor), hvis flere vilkår er hektet på hverandre, eller hvis det blir lang avstand mellom setningsledd som hører sammen, er det mer leservennlig å innlede vilkårssetningen med subjunksjon. Her er noen eksempler på det.

Eksempler Merknad Forslag til omskriving

Eksempel 1

Lever ikkje barnet eller bur det utanfor riket, skal saka reisast ved heimtinget til forelderen.

 

Her har vi to vilkår i én setning. Det ene er negativt og det andre positivt. Da er det best å innlede setningen med om eller dersom. (Ders)om bør gjentas foran det andre vilkåret.

 

(Ders)om barnet ikkje lever, eller (ders)om det bur utanfor riket, skal saka reisast ved heimtinget til forelderen.

Eksempel 2

Krever myndighetene i et adoptivbarns opprinnelsesland oppfølgingsrapporter om barnets situasjon i Norge, har etaten ansvar for å utarbeide slike rapporter i inntil 3 år etter barnets ankomst.

 

Her er det ganske lang avstand mellom verbet (krever) og objektet (oppfølgingsrapporter). 

 

Hvis/dersom myndighetene i et adoptivbarns opprinnelsesland krever oppfølgingsrapporter om barnets situasjon i Norge, har etaten ansvaret for å utarbeide slike rapporter i inntil 3 år etter barnets ankomst.

Generelt er det lettere å oppfatte en vilkårssetning hvis den innledes med en subjunksjon. Det gir et klart signal til leseren om hva som kommer.

 

Råd om vilkårssetninger

  • Innled gjerne lengre vilkårssetninger med en subjunksjon: når, hvis/dersom, om. Det gir leseren et klart signal om hva som kommer.