Hopp til hovedinnhold

Setninger med dobbel nektelse

Vi kan bruke dobbel nektelse for å uttrykke nyanser: «Dette er ikke usannsynlig». 

Ikke usannsynlig er ikke akkurat det motsatte av usannsynlig. Det er heller ikke akkurat det samme som sannsynlig.

I juridiske tekster brukes dobbel nektelse  ganske ofte.  

 • Gaven er av ikke ubetydelig verdi.
 • Anskaffelsen kan innebære en ikke ubetydelig risiko.

Ubetydelig betyr ‘svært liten; betydningsløs; uviktig’. Hva er verdien av gaver av ikke ubetydelig verdi? Er den betydelig, altså stor? Og hvordan måles en ikke ubetydelig risiko?

Ikke-jurister kan lett få inntrykk av at ikke ubetydelig er det samme som betydelig. En jurist vil nok mene at det ikke er fullt så enkelt: Ikke ubetydelig skal dekke det som ligger mellom ubetydelig og betydelig. Men hvor går grensen? Når slutter noe å være ikke ubetydelig og går over til å være betydelig? Hvis ikke ubetydelig befinner seg et eller annet sted på en glideskala, hvor presist er det da?

 • Konklusjonen er ikke ubetenkelig.

Ubetenkelig er det samme som forsvarlig. Når konklusjonen ikke er ubetenkelig, er den da betenkelig, altså ikke forsvarlig? 

 • Selskapet var ikke utvilsomt solvent.

Utvilsom er definert i ordbøkene som ‘sikker, opplagt, åpenbar’. Var selskapet åpenbart solvent eller ikke?

Dobbel nektelse = floke

I noen tilfeller kan bruk av doble nektelser skape floker som gjør det unødig vanskelig for leseren å oppfatte meningen. Dessuten kan det gå ut over presisjonen. Her er noen eksempler.

Eksempel 1

 • En betalingstjenesteyter kan ikke kreve gebyr eller annet vederlag for […]

d) å varsle om at en tjeneste eller et betalingsoppdrag er avvist, med mindre avvisningen ikke skyldes forhold på tjenesteyterens side og er saklig begrunnet, jf. § 50.

Merknad og forslag til omskriving

Med mindre = hvis ikke.

 • Betalingstjenesteyteren kan ikke kreve gebyr hvis ikke avvisningen ikke skyldes […]

Her er det snakk om et unntak som innskrenkes, og … kan ikkehvis ikke … ikke må vel bety det samme som kanbare hvis …:

 • Betalingstjenesteyteren kan kreve gebyr bare hvis avvisningen skyldes […]

Eksempel 2

 • Fornærmedes navn skal ikke oppgis i berammingslisten med mindre dette finnes ubetenkelig.

Henvisningsordet dette peker tilbake på det motsatte av det som står rett foran. Dette henviser til noe som bare er underforstått, nemlig det å oppgi fornærmedes navn.

Hovedregelen er at navnet ikke skal oppgis. Så kommer unntaket: med mindre dette [altså det å oppgi navnet] finnes ubetenkelig. Uttrykksmåten finne(s) ubetenkelig er kommentert i kapittelet om ordvalg. Her tar vi bare for oss nektelsen: skal ikke oppgismed mindre + u-.

Svakheten ved den opprinnelige formuleringen er at unntaket uttrykkes på en komplisert og uklar måte. Det kan uttrykkes langt enklere.

Forslag til omskriving

Forslag 1 (hovedregel + unntak, med nektelse)

 • Fornærmedes navn skal ikke oppgis i berammingslisten, unntatt i tilfeller der det er forsvarlig å oppgi det.

Forslag 2 (snevrere hovedregel, uten nektelse)

 • Fornærmedes navn kan oppgis i berammingslisten bare når det er forsvarlig [å oppgi det].

Svakheten ved forslag 2 er at hovedregelen (det at navnet ikke skal oppgis) ikke uttrykkes eksplisitt. 

Vær forsiktig med bruk av doble nektelser:

 • ikke + u- 
 • med mindre + u-
 • med mindre + ikke