Kvensk språkpris 2017 til Agnes Eriksen og Eira Söderholm

No image

(26.4.17) Agnes Eriksen og Eira Söderholm får Kvensk språkpris – Kieliraajin kielipalkinto for sin innsats for å fremme, utvikle og bevare kvensk språk. Det er første gang prisen deles ut. Juryen har bestemt å dele prisen mellom to verdige vinnere som på ulikt vis har gjort en særlig innsats for kvensk over lang tid.

Det er Språkrådet som deler ut prisen. Prisen deles ut til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har utmerket seg gjennom betydningsfull innsats for kvensk. Prisen vil deles ut annethvert år på den kvenske språkdagen 26. april. Prisen er på 25 000 kroner og skal deles mellom de to vinnerne.

Kvensk er nasjonalt minoritetsspråk

Kvensk språk ble i Norge anerkjent som et nasjonalt minoritetsspråk 26. april 2005. Kvensk er språket til den nasjonale minoriteten kvenene og tilhører den finsk-ugriske språkfamilien. Egil Sundelin (leder), Anna-Kaisa Räisänen og Øystein Vangsnes sitter i juryen for Kvensk språkpris – Kieliraajin kielipalkinto. Juryen skriver dette om prisvinnerne:

«Juryen har bestemt å dele prisen mellom to verdige vinnarar som på ulikt vis har gjort ein særleg innsats for kvensk over lang tid. Den eine kandidaten har gjennom sitt arbeid som forfattar og utviklar av læremiddel gjort eit grunnleggjande arbeid for at det i dag er mogleg å undervise i og på kvensk i grunnskulen. Mykje av produksjonen hennar er praktisk orientert. Gjennom fleire barnebøker – både samling av rim og regler og eigne forteljingar – har ho bidratt til at også barn kan fatte interesse for det kvenske språket.

Den andre kandidaten har gjort eit omfattande og grunnleggjande arbeid med kvensk frå ein fagleg og vitskapeleg ståstad. Hennar arbeid er av avgjerande betydning for etableringa av kvensk som skriftspråk. Over fleire tiår har ho dokumentert kvenske stadnamn og talemål frå heile det kvenske språkområdet, og ho har vore aktivt involvert i det kvenske språkplanleggingsarbeidet. Ho har også vore ei viktig drivkraft for å etablere studium av kvensk på universitets- og høgskulenivå. I 2014 gav ho ut grammatikken Kainun kielen grammatikki, som inneheld opplysningar om alle dei tre kvenske hovuddialektane. Vinnarane av Kvensk språkpris 2017 er Agnes Eriksen og Eira Söderholm.»

– Grammatikk og læremidler er avgjørende redskaper i arbeidet med å styrke kvensk språk. Derfor er det en glede for Språkrådet å dele ut Kvensk språkpris 2017 til Agnes Eriksen og Eira Söderholm, sier Språkrådets styreleder Guri Melby.

 

Kontakt

kommunikasjonssjef Anne Kirkhusmo, tlf. 416 74 135
seksjonssjef i Språkrådet Daniel Gusfre Ims, tlf.  957 65 152


Kieliraajin kielipalkinto 2017 Agnes Eriksenile ja Eira Söderholmile

(26.4.17) Agnes Eriksen ja Eira Söderholm saahaan Kieliraajin kielipalkinon heiän työstä kväänin kielen vahvistamisen, kehittämisen ja säilyttämisen etheen. Palkinto jaethaan ensimäistä kerttaa ulos tänä vuona. Jury oon päättäny ette palkinto jaethaan kahele arvokkaale voittaajalle. Molemat kandidaatit oon tehnheet eri tavoila pitkän ja suuren työn kväänin kielen etheen.

Kieliraajin kielipalkinto annethaan yhele ihmiselle, joukole, organisasuunile tahi institusuunile joka oon tehny suuren työn kväänin kielen etheen. Palkinto jaethaan ulos joka toinen vuosi kväänin kielipäivänä 26. aprillikuuta. Palkinto jaethaan ensimäistä kerttaa ulos nyt vuona 2017. Palkinto oon 25.000 kruunuu ja se jaethaan kahele voittaajalle.

Kväänin kieli oon kansalinen minoriteettikieli

Norjassa kväänin kieli sai kansalisen minoriteettikielen statuksen 26.aprillikuuta 2005. Kvääni oon kväänitten kieli ja se oon osa suomalais-ugrilaista kieliperettä. Egil Sundelin (johtaaja), Anna-Kaisa Räisänen ja Øystein Vangsnes istuu Kieliraajin kielipalkinon juryssä. Jury kirjoittaa:

«Jury oon päättäny ette palkinto jaethaan kahele arvokkhaale voittaajalle. Molemat kandidaatit oon tehnheet eri tavoila pitkän ja suuren työn kväänin kielen etheen. Kirjailiijana ja oppimateriaalin kehittääjänä toinen kandidaatiista oon tehny semmosen perustyön ette tääpänä oon maholista opettaat kväänin kieltä peruskoulussa. Suuri osa hänen tuotannosta oon meinattu praktisheen kielenkäytthöön. Usseissa lastenkirjoissa – sekä omissa muisteluksissa ja riimikokhoonpanoissa – oon kandidaatti antanu lapsile maholisuuen kehittäät intressii kväänin kielheen.

Toinen kandidaatti oon tehny laajan perustyön kväänin kielen etheen faakilisesta ja akateemisesta näkökulmasta. Hänen työ oon ollu hirmusen tärkkee kväänin kirjakielen perustamile. Usseitten vuosikymmeniitten aijan oon hän dokumenteerannu paikannimiä ja puhekieltä koko kväänin kielen alalta ja hän oon ollu aktiivisesti myötä kväänin kielen suunittelutyössä. Hän oon kans ollu tärkkee voima kväänin etableeraamisessa universiteetti- ja korkkeekoulutasala. Vuona 2014 antoi hän ulos Kainun kielen grammatikkin, jossa oon myötä kväänin kolme dialektijoukkoo. Kieliraajin kielipalkinto 2017 annethaan Agnes Eriksenile ja Eira Söderholmile.»

– Grammatikki ja oppimateriaalit oon tärkkeet kamppheet kväänin kielen voimistamisessa. Sen tähen Kieliraati iloittee ko se saapi jakkaat Kieliraajin kielipalkinon 2017 Agnes Eriksenile ja Eira Söderhomile, sannoo Kieliraajin styyrinjohtaaja Guri Melby.

 

Kontakti

Kommunikasuuninjohtaaja Anne Kirkhusmo, tlf. 416 74 135
Osastonjohtaaja Kieliraajissa Daniel Gusfre Ims, tlf.  957 65 152

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.04.2017 | Oppdatert:15.11.2017