Nyopprettede lederstillinger i Språkrådet

(2.10.13) Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og følger opp den norske språkpolitikken på oppdrag fra Kulturdepartementet. Vi omorganiserer nå sekretariatet for bedre å kunne utføre oppgavene våre og møte nye oppgaver i årene som kommer.

Vi søker ledere til tre nyopprettede fagseksjoner:

  • seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning
  • seksjonen for språk i skole og offentlig forvaltning
  • seksjonen for språkrøkt og språkrådgivning

Språkrådet har et styre på ni personer oppnevnt av kulturministeren, et sekretariat under ledelse av en direktør, og fire fagråd med fagpersoner fra ulike deler av samfunnet. Vi administrerer også regionale stedsnavntjenester. Vi har omfattende kontakt med institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner i og utenfor Norge.

Hver av de nye fagseksjonene skal ledes av en seksjonssjef, og det er disse stillingene som nå lyses ut.

Dersom du ønsker å søke på flere av stillingene, må du registrere en søknad på hver enkelt stilling.


Sjef for seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning

I denne seksjonen skal det være en sentral oppgave å fremme det norske språkets status og bruk, særlig på områder hvor språket er under press. Seksjonen skal ha særlig ansvar for fagfeltene terminologi og fagspråk, norsk språk i IKT-verktøy, språkbruk i høyere utdanning og forsking, språkbruk i arbeids- og næringslivet, språk i kultur- og medietilbudet, strategisk språkrøkt og språklige rettigheter i samfunnet.

Her søker vi en person som har evne til å arbeide strategisk og knytte kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Du må ha grundig kunnskap om språksituasjonen i Norge og særlig kompetanse innenfor minst ett av de fagområdene seksjonen dekker.


Sjef for seksjonen for språk i skole og offentlig forvaltning

Denne seksjonen skal ha som hovedoppgave å følge opp språket i skoleverket og den offentlige forvaltningen, både gjennom Språkrådets tilsynsoppgaver etter målloven og gjennom opplæring og andre tiltak. Seksjonen skal ha særlig ansvar for fagfeltene språkopplæring, offentlig klarspråk, bokmål og nynorsk i forvaltningen, nordisk språkforståelse og fremmedspråkkompetanse. Språket i skolen og forvaltningsorganene er regulert gjennom lover og regler.

Her søker vi en person som har god kjennskap til dette regelverket, og du må evne å utnytte ulike arbeidsmåter for å bistå statsorganer og andre med å forbedre kvaliteten på språket i tekster.


Sjef for seksjonen for språkrøkt og språkrådgivning

Denne seksjonen skal ha særlig ansvar for fagfeltene språklig dokumentasjon, språknormering, generell språkrøkt og flerspråklig mangfold. Språkrådets arbeid med norsk tegnspråk, nasjonale minoritetsspråk og det mangespråklige norske samfunnet vil involvere alle fagseksjonene, men det er denne seksjonen som skal koordinere dette arbeidet. Arbeid med godkjenning av ordbøker og ordlister til skolebruk etter opplæringsloven skal også koordineres i denne seksjonen.

Her søker vi en person som har solid kunnskap om det norske språket, inkludert normeringssituasjonen for bokmål og nynorsk. I samhandling med relevante institusjoner må du også kunne bidra til at ulike sider ved norsk språk og andre språk Språkrådet har særlig ansvar for, blir dokumentert.


For alle tre stillingene gjelder følgende:

Seksjonssjefen leder virksomheten i sin seksjon, har personalansvar for de ansatte i seksjonen og rapporterer til direktøren. Du disponerer seksjonens tildelte budsjett og deltar i ledergruppens årlige budsjettarbeid. Du må regne med noe egen saksbehandling og utoverrettet arbeid. Sammen med fagrådslederne, fagrådssekretærene og direktøren skal seksjonssjefene legge til rette for koordinering og samarbeid fagseksjonene imellom og mellom fagseksjonene og Språkrådets fagråd. De tre seksjonssjefene utgjør Språkrådets ledergruppe sammen med direktøren, administrasjonssjefen og informasjonssjefen.

Du må ha utdanning på minst mastergradsnivå, og du må kunne dokumentere solid og relevant språkfaglig kompetanse og annen nødvendig kompetanse for din seksjons arbeidsfelt. Det er viktig at du behersker norsk godt skriftlig, både bokmål og nynorsk. Språkrådets arbeid med andre språk enn norsk vil berøre alle seksjonene, og det er en fordel om du har bred språkfaglig bakgrunn. Vi ønsker tydelige ledere med gode kommunikasjonsegenskaper, som er i stand til å ta beslutninger, delegere, motivere og følge opp medarbeidere og ta initiativ når det trengs for at de språkpolitiske målene på de aktuelle områdene skal nås. Du må ha dokumentert ledererfaring.

Staten legger vekt på mangfold. Enhver kan søke stillingene uten hensyn til kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Stillingene lønnes som seksjonssjef, stillingskode 1211, lønnstrinn 70–79 (601 600–741 800 kr pr. år).

Søknadsfrist 21. oktober 2013.

Spørsmål kan du rette til direktør Arnfinn Muruvik Vonen, tlf. 22 54 19 72 / 986 25 617.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.10.2013 | Oppdatert:16.10.2017